Tilbakeblikk på året 2020

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av LO-logo og Folkets hus i Oslo

Tilbakeblikk på året 2020

LO-advokatene ser tilbake på året 2020.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppen! 

Permittering, lovendringer og forskrifter

Da koronakrisen kom i mars var det dramatisk. Flere hundre tusen arbeidstakere  ble permittert, lover og forskrifter ble endret mange ganger i uka, og folk flest var usikre på hvilke rettigheter de hadde. 

NAV fikk en strøm av søknader og hadde ikke  mulighet til å behandle alle henvendelser som kom inn.    

Spørsmål- og svartjeneste

LO-advokatene besluttet da å åpne en spørsmål- og svartjeneste i LO-advokatenes Facebook-gruppe, og hver dag svarte vi på spørsmål som «folk flest» hadde om permittering, dagpenger, oppsigelse mm.

Vi opplevde en stor tilstrømming og i løpet av den første delen av pandemien besvarte LO-advokatene hundrevis av spørsmål.   

Vi måtte trappe ned aktiviten for å håndtere løpende saker fra forbundene, men har i løpet av året lagt ut 600 små og store innlegg om trygde-, erstatningsrettslige  og arbeidsrettslige spørsmål i Facebook-gruppen.   

«Mikrolæring» om plikter og rettigheter i arbeidslivet 

Vi håper at de de som er medlem av Facebook-gruppen har blitt litt klokere i løpet av 2020 og at Facebook-gruppen bidrar til  «mikrolæring» om plikter og rettigheter i arbeidslivet  - for å låne HK-nytt sin beskrivelse av LO-advokatenes Facebook-gruppe.  

1500 rettstvister og 250-300 saker

LO-advokatene  har til enhver tid ca 1500 rettstvister og 250-300 saker for domstolene. Det fleste sakene løses uten at de  når medias søkelys. Vi har heller ikke plass til å nevne alle sakene vi håndterte i 2020, men tar med noen sentrale saker fra Høyesterett, Arbeidsretten og ting- og lagmannsrettene.

Høyesterett

I 2020 hadde vi flere saker for Høyesterett enn på mange år. Sakene har avklart viktige spørsmål som:  

  - om NAV må betale saksomkostninger til LO-medlemmer som får juridisk bistand fra forbundet sitt.

  - om likebehandlingsprinsippet, og om innleide arbeidstakere har rett til selskapsbonus som tildeles andre ansatte.

  - om norske domstoler har domsmyndighet i sak mot konkursbo utenfor Norge, Alpha saken.

  - om renholdere får videreført sin tjenestepensjon ved virksomhetsoverdragelse .

  - om grensene for seksuell trakassering - me-too saken.

Høyesterett ga medlemmene og forbundene,  medhold i tre av sakene, men vi nådde ikke frem i Alpha- saken og i saken om renholderne. Det at renholderne i Forsvarsbygg ikke vant frem er nok  den største skuffelsen når vi skal oppsummere rettsåret i  2020.

Arbeidsretten

På det kollektive området har det vært nokså stille i 2020, og med færre dommer enn i 2019. 

Heismontørene og tariffbrudd

Konflikten i heisbedriften Schindler AS er en av sakene som endte med dom, og denne tvisten er fortsatt svært betent. Det er mange år mellom hver gang en arbeidsgiver blir dømt for tariffbrudd, men det skjedde i denne saken.

Selskapet holdt tilbake lønn og Arbeidsretten konstaterte at dette var et klart brudd på fredsplikten. Heismontørene ble på sin side dømt for at de aksjonerte ved ikke å bruke bedriftens system for timeregistrering.

Etter at Schindler AS ga avskjed og oppsigelse til to tilllitsvalgte, så blir det mest sannsynlig flere rettsaker mot bedriften i 2021.

Kommuneansattes seier

Det var en viktig seier for Fagforbundet - og alle kommmunale ansatte - at Arbeidsretten fastslo at ansatte ikke kunne fratas sin betalte spisepause ved kommunesammenslåing. Fagforbundet og medlemmene fikk også medhold i krav på etterbetaling av lønn.   

Pilotenes tap

SAS-pilotene fikk derimot ikke medhold i tvist om disponering av fridager ved standby utkall på langruter. 

Oljearbeidernes tap

Vi nevner også - selv om saken ikke ble prosedert av LO-advokat - at oljearbeiderne tapte i Arbeidsretten i saken (AR 2020-21) om rekkevidden av oljeserviceavtalen.

Den europeiske menneskerettsdomstolen

Holship saken verserer fortsatt for Den Europeiske Menneskerettsdomstol. Vi har lenge ventet en avgjørelse og den kommer mest sannsynlig i løpet av 2021. 

Saker fra andre domstoler:

Nedbemanning

I Skanska og Telenor sakene stiller Høyesterett klare og strenge krav til arbeidsgivers saksbehandling og dokumentasjon ved oppsigelser.

Kravet om at arbeidsgiver alltid må ta utgangspunkt i ansiennitet, og at  ansiennitetsfravik må dokumenteres og begrunnes, har ført til at flere oppsigelser har blitt kjent ugyldige i 2020.

Vi har fått medhold i ugyldige nedbemanninger i saker som har versert i Stavanger,  Viken, Telemark, Innlandet, Trøndelag, Romsdal  mm.

Andre oppsigelsessaker, innleie mm

Oppsigelse er saker med ulikt faktum og store variasjoner - noen sies opp pga eget forhold, samarbeidsproblemer, sykdom og manglende mulighet for tilrettelegging mv. 

Oppsigelse pga helseplager

I en av sakene ble en helsefagarbeider sagt opp på grunn av helseplager. Retten mente kommunen ikke hadde sannsynliggjort at de hadde iverksatt tilstrekkelige tiltak etter aml. § 4-6. Det var usikkerhet om kommunen hadde andre stillinger som arbeidstaker kunne ha mestret, men arbeidsgiver hadde risikoen for dette  siden arbeidstaker ikke hadde fått mulighet til å prøve ut andre oppgaver. 

Samarbeidsproblemer

Det skal svært mye til for at samarbeidsproblemer i seg selv er saklig grunn til oppsigelse, og det viser seg også i flere av sakene, bl.a. dommen i saken som er omtalt her: Konflikt mellom kolleger ga ikke saklig grunn til oppsigelse

Ulovlig innleie eller midlertidig ansettelse

En annen kategori er spørsmålet om ulovlig innleie eller midlertidig ansettelse. Media omtalte bl.a. saken om vikaren som fikk dom for fast ansettelse i Oslo kommune. Det er en sak som fikk stor interesse og som er omtalt her: Tilkallingsvikar fikk dom for fast ansettelse i Oslo kommune

Brudd på taushetsplikt

Brudd på taushetsplikt eller personvernbestemmelser har store mørketall. I en av sakene som kom for retten ble en kommunalt ansatt gitt oppsigelse for å ha gjort søk i registre som hun, etter kommunens oppfatning, ikke hadde adgang til. Retten mente innsynet, i all hovedsak, var begrunnet med tjenesten, og at de ulovlige forhold som ble dokumentert ikke var grunnlag for oppsigelse.   

Ulovlig brudd på personvernreglene var det åpenbart også i laksebedriften som foretok rustester på ansatte, og lot prøveresultatene bli liggende åpent tilgjengelig for alle. Datatilsynet vil ventelig gi bedriften en følbar reaksjon på forholdet. 

Trakassering og annen utilbørlig opptreden

Arbeidsiver har ansvar for å sikre alle et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er likevel mange som opplever å bli dårlig behandlet av ledelsen, kolleger eller kunder, slik som den unge kvinnen som i desember fikk Høyesteretts dom for at hun var utsatt for seksuell trakassering fra to kunder.   

Det er normalt en stor belastning for arbeidstakere å kjøre slike saker og forholdene kan være vanskelig å bevise. En dom fra Bergen tingrett illustrerer dette. Rettssaken gikk over 6 rettsdager, det ble ført ca 1200 dokumentsider med bevis, og 17 vitner avga forklaring. 

Tingretten konkluderte med at NAV, som arbeidsgiver, hadde brutt grunnleggende regler om saksbehandling, ulovlig gjennomført en degradering og forflytning, samt ekskludert arbeidstaker fra møter. Dommen er anket til Gulating lagmannsrett.  

Saken er bare en av fem tvister mellom partene, og arbeidstaker har vunnet alle, med bistand fra forbundet og LO-advokat Rune Lium.

Ganske nylig omtalte vi også kvinnen som fikk oppsigelse etter å ha avvist sjefens tilnærmelser. Oppsigelsen, som var begrunnet med nedbemanning, ble kjent ugyldig og kvinnen ble tilkjent over 800 000,- kroner i erstatning. 

Ulovlig lønnstrekk og krav om etterbetaling

Dette er saker forbundene har mange av hvert år. De fleste saker løser seg, men med forbundets bistand fikk bl.a arbeidstakere dom i Stavanger tingrett for etterbetaling av reiseomkostninger som de hadde pådratt seg ved reiser fra bopel til fremmøtested for utreise til offshoreoppdrag i Nordsjøen. 

Stavanger tingrett avsa også dom i en sak hvor et elektrikerfirma hadde utbetalt for lite lønn til tre tidligere ansatte elektrikere.  Bedriften hadde latt elektrikerne bli stående på samme lønn gjennom flere år, noe som var i strid med tariffavtalen.   

Det å foreta ulovlig lønnstrekk er lettvint, men kan bli meget kostbart for arbeidsgiver. I en av sakene LO-advokatene hadde i 2020 ble de totale kostnadene for arbeidsgiver mer enn det dobbelte av lønnstrekket. Les Lønnstrekk:  arbeidsgiver måtte tilbakebetale det dobbelte!

LO taper saker også

Hverken forbundene eller medlemmene er tjent med at LO-advokatene kun går videre med åpenbare «vinnersaker». 

Hvor mange  saker LO-advokatene og forbundene vinner og taper varierer fra år til år, men i 2020 har LO-advokatene fått medhold i ca. 65-70% av de sakene som er ført for domstolene. Noen av sakene er anket.   

Erstatning ved arbeidsulykker/personskade

LO-advokatene behandler hvert år mange person- og yrkesskadesaker på vegne av forbundene og medlemmene. Dette kan være kompliserte saker med en kombinasjon av jus og medisin, trygd og erstatning. Mange av LO-advokatene har svært lang og bred erfaring med å behandle slike saker. 

Hvert år sørger forbundene og LO-advokatene for at LO-medlemmer får utbetalt mange millioner kroner  i erstatning fra NAV, arbeidsgiver og forsikringsselskap gjennom forbundene sin rettshjelpsordning. 

De fleste yrkesskadesaker løses i forhandlinger, men noen havner i retten. Av sakene LO-advokatene hadde i 2020 har media bl.a omtalt saken om fengselsbetjenten som fikk skadet albuen under en øvelse. Lagmannsretten fant det bevist at det hadde vært snakk om overdreven maktbruk og at dette hadde skjedd da armen var i feil stilling. Dette ble ansett som tilstrekkelig til å oppfylle lovens vilkår.  Les artikkelen i FriFagbevegelse her.

En annen yrkesskadesak som er viktig for alle helsearbeidere i Fagforbundet og andre forbund - gjaldt forflytning av pasient, nærmere omtalt her: Yrkesskade påført ved forflytning av pasient godkjent som yrkesskade

En sak fra 2020 som også kan nevnes er mannen som vant frem mot forsikringsselskapet i Høyesterett i 2008, Rt-2008-1646 (Bolteløft-dommen). Han fikk en ny dom i 2020, tolv år senere, mot samme forsikringsselskap for samme skade, med bistand fra samme advokat, LO-advokat Elisabeth Grannes. Og som i 2008 fikk han fullt medhold, og dom for etterbetaling av 1,7 millioner kroner.

Pensjon og trygdesaker

Spørsmål om pensjon og AFP-rettigheter er en økende del av saker forbundene sender inn til LO-advokatene. En av sakene førte til tilbakebetaling av pensjon for 90 ansatte, som omtalt av FriFagbevegelse her.

I en sak fra november 2020 fikk arbeidstaker krav om å tilbakebetale kr. 172 000 fra SPK - et vedtak som ble kjent ugyldig av Gulating lagmannsrett. Omkostningene ved å føre en slik sak for domstolene vil fort overstige tvistesummen, men med medlemskap i LO ble kravet fra SPK frafalt.   

Kr. 175 000 i erstatning for lønnstap

Fengselsbetjenten som ikke fikk komme tilbake i arbeid ifb med en foreldrepengeperiode, fikk også god nytte av medlemskapet i LO. På grunn av arbeidsgivers beslutning manglet hun noen få uker for å ha rett til foreldrepenger. Hun hadde et betydelig økonomisk tap som hun krevde erstattet av sin arbeidsgiver, Halden fengsel. Under hovedforhandlingen for tingretten aksepterte Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet å betale arbeidstaker 175 000,- kroner i erstatning for lønnstapet.

Et annet medlem har hatt en uføresak gående mot Nav i fem år, og LO-advokatene har bistått henne i to saker for lagmannsretten. Hun vant frem i begge sakene, og sist i dom fra oktober 2020. Les innlegg: LO-medlem i to rettssaker mot NAV - vant begge i Borgarting lagmannsrett.

Samarbeid med Caritas, Kirkens bymisjon mfl.

LO etablerte i 2019 - etter en ide av Jonas Bals - samarbeid med Caritas, Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen og andre organisasjoner. Alle organisasjonene gjør en svært viktig jobb for sårbare og utsatte mennesker, men organisasjonene mangler juridisk kompetanse.    

Noen av sakene LO-advokatene har bistått organisasjonene med grenser til menneskehandel og grov utnyttelse. Mange husker sikkert saken om arbeidstakerne som ble satt på gata, uten lønn like før jul 2019. Les artikkel i VG her. 

Kr. 600 000 i lønnskrav

I en av sakene LO-advokatene bisto organisasjonene med i 2020 ble arbeidsgiver dømt til å betale over 600 000,- kroner i manglende lønn. Samarbeidet vi har gjør det litt mer risikofylt å utnytte sårbare personer og det gir LO litt bedre innsikt i de mørkeste delene av norsk arbeidsliv.