Konflikt_mellom_kolleger_ga_ikke_saklig_grunn_til_oppsigelse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av  baksiden av hotell-logo
Foto: Cinzia A. Rizzo (Flickr.com)

Konflikt mellom kolleger ga ikke saklig grunn til oppsigelse

Og arbeidsgiver har ikke rett til å permittere ansatte som er sagt opp

LO-advokatene

Takk for at du følger oss, og inviter gjerne dine venner til landets største juridiske FB side- LO-advokatenes Facebook gruppe.

Konflikter vil oppstå på alle arbeidsplasser

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig. Oppsigelse av arbeidstaker bør imidlertid være siste utvei. Sør-Trøndelag tingrett avsa nylig dom hvor en oppsigelse grunnet konflikt på arbeidsplassen ble kjent ugyldig. Tingretten viste til at arbeidsgiver ikke hadde system for oppfølging av konflikter.

Det er også verdt å merke seg at retten konkluderte med at det ikke er adgang til å permittere ansatte som er sagt opp.

Ikke utelukkende negativt

Konflikter er en del av hverdagen, også i arbeidslivet. Konflikter trenger ikke i seg selv å være negativt, forutsatt at konfliktene blir håndtert og løst på en konstruktiv måte. Løst på riktig måte, kan konflikter bidra til økt forståelse og utvikling. Uløste konflikter vil imidlertid kunne være destruktive, og føre til store negative påkjenninger for de involverte.

Oppsigelse av hotellmedarbeider

Dommen fra Sør-Trøndelag tingrett gjaldt en oppsigelse av en hotellmedarbeider. De ansatte kommer fra svært ulike kulturer. En av de ansatte ble kritisert for sin væremåte. Arbeidsgiver valgte å løse konflikten med å si opp vedkommende.

Manglende oppfølging av konflikter

Oppsigelse bør alltid være siste utvei. Først bør arbeidsgiver søke å løse konflikter. I den konkrete saken var arbeidsgivers oppfølging svært mangelfull. Tingrettens beskrivelse av manglene hos arbeidsgiver er en god oppsummering av hva arbeidsgiver burde ha gjort

Fra dommen:

«Det er ikke opplyst om rutinemessige medarbeidersamtaler eller samtaler med tillitsvalgte. Det er heller ikke dokumentert systematisert oppfølging av konflikter mellom ansatte eller arbeidsmiljøforhold. Det fremstår for retten som gjennomgående for de forhold som arbeidstaker er kritisert for at det er forhold som hotellets ledelse skulle tatt tak i og arbeidet med i et arbeidsmiljøperspektiv. Det hadde vært naturlig om dette hadde blitt gjort i nært samarbeid mellom ledelsen, HMS- og HR-konsulenter, bedriftshelsetjeneste, tillitsvalgte og verneombud.»
 

Ugyldig oppsigelse og erstatning

I den konkrete saken ble oppsigelsen kjent ugyldig, og arbeidstaker fikk også erstatning både for inntektstap og oppreisningstap. Inntektstapet skyldtes at arbeidsgiver hadde permittert den oppsagte mens hun sto i stilling. Tingretten konkluderte med at det ikke er adgang til å permittere ansatte som er sagt opp.

Hotellet ble også dømt til å betale alle saksomkostningene i saken.

LO-advokat Rune Lium hadde saken for medlemmet og Fellesforbundet.