Oppsigelser_ved_nedbemanning_-_Dagbladet_fikk_ikke_medhold_i_Borgarting_lagmannsrett

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
bygning med skriften Borgarting lagmannsrett
Foto: LO/Siv Dolmen

Oppsigelser ved nedbemanning - Dagbladet fikk ikke medhold i Borgarting lagmannsrett om at arbeidstakere skulle fratre

I disse dager er nedbemanning dessverre et veldig aktuelt tema for mange. En fersk avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett behandler retten til å stå i stilling ved nedbemanning.

LO-advokatene

Takk for at du deler innlegg og inviterer dine venner til LO-advokatenes Facebookside

Bakgrunnen

To mediegrafikere, ansatt i Dagbladet AS, hhv 57 og 52 år gamle, ansatt siden 1986 og 1991, ble gitt oppsigelse 11. mai 2018.

Oppsigelsene er begrunnet med at den grafiske produksjon skulle tjenesteutsettes til Aller Media AS, og at Dagbladet ikke hadde andre stillinger å tilby.

Arbeidsoppgavene opphørte 1. juli 2018. Etter dette tidspunktet har arbeidstakerne mottatt lønn, men ikke utført arbeidsoppgaver for Dagbladet.

Oslo tingrett avsa 20. mars 2019 dom i hovedsaken. Dagbladet fikk medhold i at oppsigelsene var gyldige, men dommen ble anket.

Lagmannsrettens kjennelse

I forbindelse med ankebehandlingen krevde Dagbladet at arbeidstakerne skulle fratre og Borgarting lagmannsrett avgjorde dette spørsmål ved kjennelse 15.mai 2020 (sak 19-085179ASD-BORG/02).

Lagmannsretten mener det er flere momenter som taler for at arbeidstakerne bør fratre stillingene, bl.a.

  • utfallet av oppsigelsessaken,
  • at Dagbladet siden juli 2018 ikke har hatt arbeidsoppgaver til saksøkerne,
  • at saksbehandlingen har vært betryggende
  • og det lange tidsforløpet siden oppsigelsen

 Dagbladets begjæring om fratreden ble likevel enstemmig forkastet.

Lagmannsretten viser særlig til de alvorlige negative konsekvenser en fratreden vil medføre for arbeidstakerne.

Dagbladet hadde heller ikke underbygget at selskapet er i en slik økonomisk situasjon at fratreden er nødvendig av hensyn til driften, og retten fant det ikke urimelig at arbeidstakerne fikk fortsette i stillingene. Dagbladet ble også dømt til å betale saksomkostningene.

LO advokat Elisabeth Grannes og Alexander Casio bistår arbeidstakerne og Fellesforbundet i saken.

Hovedsaken, om oppsigelsene er gyldig, behandles av lagmannsretten i august 2020.