Yrkesskade_påført_ved_forflytning_av_pasient_godkjent_som_yrkesskade

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Helsearbeider løfter pasient opp av sengen. Foto.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Yrkesskade påført ved forflytning av pasient godkjent som yrkesskade

Gulating lagmannsrett har godkjent skade som oppsto i forbindelse med forflytning av pasient som yrkesskade. Dommen er særlig relevant for helsefagarbeidere som i sitt arbeid må flytte og løfte på pasienter.

LO-advokatene

Lagmannsretten viser til at hvis det at det lett vil oppstå skader når det ikke er innarbeidet eller praktiseres faste rutiner for å sikre riktig arbeidsstilling og utførelse. I den konkrete saken var senga feil innstilt, og det ble ikke brukt hjelpemiddel som sklilaken. Det var dermed avvik fra vanlige rutiner, og det var nok til at skaden ble godkjent.

Takk for at du deler innlegg og inviterer dine venner til LO-advokatenes Facebook gruppe 

Arbeidstakere har alltid skadet seg i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Lenge gjaldt det en lære om at arbeidstaker hadde akseptert yrkesrisikoen, og at arbeidstaker derfor ikke hadde krav på erstatning for yrkesskade. Visse typer yrkesskader har likevel alltid gitt bedre rettigheter etter folketrygdloven enn skader utenfor arbeid. 

Det er i utgangspunktet kun skader som skyldes en arbeidsulykke som blir godkjent som yrkesskade. Skader som skyldes belastning over tid, regnes etter loven ikke som en yrkesskade. Politikerne mente at det vil koste samfunnet for mye hvis arbeidstakere skal få erstatning for belastningsskader. Så for belastningsskader gjelder fortsatt læren om aksept av yrkesrisiko. Så kan enhver reflektere over rimeligheten i at arbeidstakere som grunnet mange års hardt arbeid blir ufør ikke får full erstatning. 

Trygderetten har imidlertid en form for mellomgruppe, og har godkjent skader som skyldes at arbeidstaker har vært utsatt for en usedvanlig påkjenning som ligger utenfor arbeidets vanlige rammer. Eksempler på situasjoner som har blitt godkjent er arbeid i svært vanskelig arbeidsstilling, spesielt tunge løft og løft av hjelpeløse personer. 

Sett fra arbeidstakers perspektiv, er det viktig at vurderingen av hva som ligger utenfor arbeidets vanlige rammer tolkes liberalt.

Gulating lagmannsrett avsa 26. april 2020 dom som illustrerer at skader som oppstår ved avvik fra vanlige rutiner kan gi grunnlag for godkjenning som yrkesskade.  

Saken gjaldt godkjenning av skade oppstått ved forflytning av pasient som yrkesskade. Forflytningen skjedde ved at to helsefagarbeidere dro pasienten oppover i senga. I dommen er faktum oppsummert slik:   

«Lagmannsretten legger etter dette til grunn at skaden oppstod i forbindelse med at Arbeidstaker sammen med en kollega skulle forflytte en bevegelseshemmet pasient lengre opp i sengen. Pasienten var overvektig og bevegelseshemmet og lå på ryggen i sengen. Det ble ikke benyttet heis, sklilaken eller andre hjelpemidler. Sengen var stilt for høyt for Arbeidstaker og skaden oppstod da hennes kollega uten å telle ned eller gi annet signal dro pasienten oppover i sengen. Skaden oppstod ved at Arbeidstaker, som på det tidspunktet holdt pasienten under armen, ble dratt med oppover langs sengen sammen med pasienten slik at hun fikk en sleng på nakken og umiddelbare smerter i nakken som har vedvart.» 

Flertallet kom til at avvik fra vanlige rutiner gjorde at arbeidstaker ble utsatt for en usedvanlig påkjenningsom lå utenfor de alminnelige rammene i arbeidsforholdet:   

«Som det fremgår over mener flertallet at Arbeidstaker ble utsatt for en usedvanlig påkjenning som lå utenfor de alminnelige rammene for hennes arbeid, og som i henhold til rundskrivet skal godkjennes uten å gå inn på den mer liberale godkjenningspraksisen. Flertallet bemerker likevel at det ved forflytning av en pasient på samme måte som ved løft, lett vil oppstå skader når det ikke er innarbeidet eller praktiseres faste rutiner for å sikre riktig arbeidsstilling og utførelse.» 

Lagmannsretten gir i dommen uttrykk for et prinsipp om at arbeidstakers aksept av yrkesrisiko ikke skal trekkes for langt. Skader som oppstår som følge av avvik fra den vanlige måten å utføre arbeidsoppgavene på, vil raskt bli bedømt som en usedvanlig påkjenning.  

Det er videre viktig å merke seg at lagmannsretten viser til at skader lett kan oppstå når det ikke er innarbeidet faste rutiner. Mangel på skriftlige rutiner og mangelfull opplæring vil derfor også være relevante momenter ved vurderingen om en skade skal godkjennes som yrkesskade.   

Medlemmet er organisert i Fagforbundet og LO-advokat Rune Lium hadde saken.