Tilkallingsvikar fikk dom for fast ansettelse i Oslo kommune

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Illustrasjonsbilde. NTB Scanpix

Tilkallingsvikar fikk dom for fast ansettelse i Oslo kommune

Oslo tingrett avsa dom 20. juli 2020 i en sak som gjelder den såkalte «Grunnbemanningslæren». Grunnbemanningslæren har særlig betydning for vikariater som er av kortere varighet enn tre år, jf. aml. § 14-9 annet ledd bokstav b, og § 14-9 syvende ledd.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

Arbeidstaker, som var helsefagarbeider, hadde avtale som midlertidig tilkallingsvikar ved et sykehjem i Oslo kommune. Etter avtalen skulle han tilkalles «etter behov ved fravær grunnet sykdom, ferie og andre forhold som medfører behov for midlertidig arbeidskraft».

Han hadde siste vakt som tilkallingsvikar 11. november 2019, og etter dette ble det midlertidige avtaleforholdet ikke forlenget. Han tok da ut søksmål og krevde dom for at han hadde krav på fast ansettelse etter den ulovfestede «Grunnbemanningslæren.»

Det er normalt tre kriterier som må være oppfylt hvis tilkallingsvikarer har krav på fast ansettelse etter »Grunnbemanningslæren»::

  • Det må foreligge et fast og varig behov for vikarer;
  • Det må være en viss tilknytning til den aktuelle virksomheten, og 
  • En økning av grunnbemanningen må ikke være av vesentlig ulempe for virksomheten.

Behovet for arbeidskraft for samtlige sykehjem

Et hovedspørsmål i saken var om denne vurdering skulle ta utgangspunkt i det aktuelle sykehjem, hvor han utførte arbeidet, eller hele virksomheten (her Sykehjemsetaten i Oslo kommune). Spørsmålet er av stor prinsipiell betydning, og er særlig viktig for tilkallingsvikarer i større kommuner med mange enheter/sykehjem mm.

Retten er her enig med arbeidstaker og LO-advokat Heuvel at arbeidskraftbehovet må vurderes opp mot samtlige sykehjem i Oslo kommune. Retten bemerker forøvrig, uten at det hadde direkte betydning for utfallet i saken, at det også var et konstant og forutsigbart udekket behov for arbeidskraft ved det aktuelle sykehjem.

Krav på fast ansettelse

Basert på mengden av utført arbeid i tiden som tilkallingsvikar ga retten dom for at arbeidstaker hadde krav på fast ansettelse i Sykehjemsetaten i Oslo kommune, i 72 % stilling.

Arbeidstaker ble også tilkjent erstatning med 40 000 kroner. Oslo kommune ble videre dømt til å betale arbeidstakers sakskostnader med 142 000.

LO-advokat Andreas Van Den Heuvel bisto Fagforbundet og medlemmet i saken.

Kontakt