Innleid personell og selskapsbonus

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
©Keizt Photography - stock.adobe.com Bilde av pengelapper

Innleid personell og selskapsbonus

Høyesterett tok stilling til spørsmål om innleid personell har rett til selskapsbonus. Dommen, HR-2020-2109, ble avsagt 2. november 2020

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Godtgjørelse for reisetid omfattet av aml § 14-12 a

Manpower-dommen, HR-2018-1037, fra 2018 var det første om innholdet i likebehandlingsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-12a. I Manpower-dommen ble det avklart at godtgjørelse for reisetid omfattes av bestemmelsen

 I den konkrete saken gjaldt det reisetid fra arbeidsstedet i Tønsberg til en trafikkstasjon i Larvik.  

Krevde etterbetaling av bonus

Bemanningsforetaket Semco Maritime AS leide ut to arbeidstakere til BP Norge AS (senere Aker BP ASA). BP hadde et bonusprogram. Den ene arbeidstakeren ble ansatt som dekksoperatør i Semco i 2001, og har siden 2006 vært utleid til BP. Den andre ble ansatt som dekksoperatør i Semco i 2011, og var i perioden fra 2013 til 2017 utleid fra Semco til BP. Med bistand fra Industri Energi fremmet disse to krav overfor Semco om etterbetaling av bonus. 

De to ansatte vant frem i tingretten, tapte i lagmannsretten (enstemmig), men vant enstemmig frem i Høyesterett. For Høyesterett erklærte LO og NHO partshjelp. 

Likebehandlingsregelen

Bonusordningen i BP var knyttet til konsernets og enhetens måloppnåelse, men fra 2017 kun til selskapets måloppnåelse. Ordningen var underlagt BPs styringsrett. Sentrale kriterier for utbetaling av bonus var ferdigstillelsesgrad, kvalitetsgrad, løsningssuksess og oppfyllelse av tidsplan.  

Etter å ha drøftet lovens ordlyd (lønnsbegrepet i arbeidsmiljøloven § 14-12a), vikarbyrådirektivet (som var grunnen til at § 14-12a kom inn i arbeidsmiljøloven), formålet i direktivet og formålet i lovens forarbeider, uttalelser i lovforarbeidene, samt reelle hensyn, konkluderte Høyesterett med at bonusen var omfattet av likebehandlingsregelen. 

Høyesterett viste til forarbeidenes uttalelse om at uavhengig av vikarbyrådirektivet er det «behov for reguleringer som sikrer likebehandling av innleide med direkte ansatte på viktige områder, først og fremst for å sikre at omfanget og arbeidsvilkårene ved innleie ikke undergraver målene om et arbeidsmarked med en hovedvekt på faste og direkte ansettelser». 

Etter dette konkluderte Høyesterett i avsnitt 84 og 85: 

(84)På grunnlag av hvordan jeg oppfatter karakteren av Aker BPs bonusordning, og min forståelse av lønnsbegrepet, gir subsumsjonen mer eller mindre seg selv: 

(85)Aker BPs bonusordning oppfyller etter mitt syn samtlige rettslige karakteristika for å være «lønn» i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd bokstav f's forstand. Bonusordningen er en form for resultatlønnsordning og en del av det samlede systemet for vederlag for arbeid.

Bonusordning er normalt knyttet til arbeidsutførelse

Etter Manpower-dommen og denne Semco-dommen kan det konkluderes med at følgende ytelser må anses omfattet av likebehandlingsregelen; alt vederlag for arbeid, også faste og uregelmessige tillegg, uavhengig av i hvilken form ytelsen skjer.

Det har ikke betydning hvordan lønnen opptjenes, om det er timebetaling, akkord, mv. Mer enn ytelser direkte knyttet til arbeidstiden omfattes. Individuelle og kollektive bonusordninger omfattes, gitt at de innleide ville hatt krav på bonus ved direkte ansettelse hos innleier. Antakelig har det betydning at bonusordningen er innrettet slik at den er knyttet til utførelsen av arbeid.  

Av § 14-12a følger det direkte i lovteksten at pensjon ikke omfattes, men at utgiftsdekning (for eksempel for reise, kost og losji) omfattes.  

LO-advokat Stig Åkenes Johnsen prosederte saken for LO i Høyesterett.  Link til dommen her.