Se opp for denne sykepengerfella!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Se opp for denne sykepengerfella!

For å få sykepenger må du minst være 20 % sykemeldt. Men hva skal til for å være 20 % sykmeldt?

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Graderte sykepenger når du er delvis arbeidsufør

Frostating lagmannsrett har i en fersk dom kommet til at det ikke er nok at arbeidstaker reduserer arbeidstiden med 20 %, i tillegg må også inntekten reduseres med 20 %.

Dersom arbeidstaker er delvis arbeidsufør, kan det ytes graderte sykepenger. Det er et vilkår at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er nedsatt med minst 20 prosent, jf ftrl § 8-13.

To arbeidsgivere med ulik inntekt

Har du kun en arbeidsgiver vil reduksjon i arbeidstid føre til en tilsvarende reduksjon i inntekt. Har du to eller flere arbeidsgivere, vil også normalt inntekten mellom arbeidsgiverne variere. Hvis du har ulik inntekt til to arbeidsgivere er det ikke samsvar mellom redusert arbeidstid og redusert inntekt.

Frostating lagmannsrett har nylig avsagt dom hvor arbeidstakers krav på sykepenger ble avslått, selv om hennes arbeidstid var redusert med 20 %.

Arbeidstaker hadde to stillinger, en på 40 % og en på 60 %. Legen mente det var best for hennes helse å bli delvis sykmeldt fra stillingen på 40 %. Denne stillingen hadde lavest lønn. Arbeidstiden hennes ble redusert med 1 dag pr uke, dvs 20 % av hennes totale stilling. Hennes inntekt ble redusert med 18 %.

Mulig overkompensasjon

Lagmannsretten la i sin dom vekt på at arbeidstaker kunne ha fått mer i sykepenger enn lønnstapet, dvs en overkompensasjon. I dommen heter det:

"Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt på grunn av arbeidsuførhet, jf. folketrygdloven §§ 8-1 og 8-3. En slik lovforståelse som Moe anfører, vil kunne ha som konsekvens en utilsiktet overkompensasjon i form av høyere inntekt i sykmeldingsperioden enn i perioden før sykmeldingen. Selv om en slik konsekvens trolig kan unngås ved regelendringer og/eller –presiseringer, har lagmannsretten kommet til at folketrygdloven § 8-13, lest i sammenheng, skal forstås slik at det skal tas hensyn til reduksjonen både i arbeidstid og i inntekt når arbeidsuførheten og sykepengenes størrelse skal fastsettes. Ved avvik mellom reduksjon i arbeidstid, her 20 prosent, og reduksjon i inntekt, her 18 prosent, skal den laveste graden legges til grunn ved avgjørelsen av om vilkårene for graderte sykepenger er oppfylt."

Det er fullt mulig å beregne sykepengene på en måte som ikke gir overkompensasjon. Lagmannsrettens begrunnelse for å stille krav om 20 % reduksjon av både arbeidstid og inntekt fremstår derfor som unødvendig strengt, og også i strid med formålet med å gi graderte sykepenger. 

Unngå denne fella!

Lagmannsrettens dom betyr at arbeidstakere med to arbeidsgivere må passe på å bli sykemeldt fra det arbeidsforholdet med høyest inntekt. Delvis sykmelding fra den dårligst betalte stillingen kan føre til at du ikke har rett på sykepenger.

Det er ikke tatt endelig stilling til om dommen blir anket til Høyesterett.