Oslo tingrett verner om arbeidstakeres rett til å stå i stilling

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Hånd som holder paragraftegn
AdobeStock_291931665

Oslo tingrett verner om arbeidstakeres rett til å stå i stilling

En sentral rettighet for arbeidstakere som går til søksmål og bestrider en oppsigelses gyldighet, er retten til å stå i stilling under den rettslige prosessen. Dette sikrer arbeidstakerne lønn mens tvisten pågår, og ikke minst beholder arbeidstakerne tilknytningen til arbeidsplassen og sikrer at arbeidstakerne faktisk får beholde jobben hvis de vinner rettssaken.

LO-advokatene

 

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook. Be om å få bli medlem, og få informasjon om nye innlegg direkte i din egen FB-feed.

 

Oppsigelse av 12 arbeidstakere

LO-advokatene representerer 12 arbeidstakere som har fått oppsigelse fra et større selskap som er i en nedbemanningsprosess. LO-advokatene har på vegne av arbeidstakerne tatt ut stevning for Oslo tingrett og krevd at oppsigelsene kjennes ugyldige. Det er ikke bestridt at det er grunnlag for nedbemanning, men LO-advokatene har anført at saksbehandlingen knyttet til utvelgelsen av hvem i selskapet som skal få oppsigelse har vært uforsvarlig, at ansiennitetsprinsippet er fraveket på en tariffstridig måte og at det er brukt en for snever utvalgskrets.

 

Arbeidsgiver krevde at arbeidstakerne skulle fratre

Arbeidsgiver ba retten beslutte at arbeidstakerne skulle fratre stillingene straks, dvs før det ble avsagt dom. Arbeidsgiver ba om at retten bestemte dette så raskt som mulig, og etter skriftlig saksbehandling.

Arbeidsgiver mente at det var urimelig at arbeidstakerne skulle ha rett til å stå i stillingen under rettsbehandlingen. Dette ble begrunnet i at selskapet hadde hatt et betydelig omsetningsfall og at selskapet måtte permittere andre ansatte dersom saksøkerne fikk stå i stillingene under rettsprosessen. Arbeidsgiver viste også til at dersom arbeidstakerne skulle vinne frem med rettssaken, ville de ha krav på erstatning.

 

Hovedregelen er rett til å stå i stilling

LO-advokatene viste til at den klare hovedregelen er at arbeidstakerne har rett til å stå i stilling under en rettsprosess og det kreves sterke grunner på arbeidsgivers hånd for å fravike dette utgangspunktet. Fratreden under rettsprosessen vil ramme arbeidstakerne hardt, både økonomisk og velferdsmessig. LO-advokatene viste også til at det mest sannsynlige utfallet av rettssaken ville bli at oppsigelsene blir kjent ugyldige.

Når det gjaldt selskapets anførsel om at dersom saksøkerne ikke fratrådte måtte selskapet permittere andre arbeidstakere, viste LO-advokatene til at det neppe var riktig slik denne konkrete saken lå an i og med at det faktisk var behov for arbeidskraft. Uansett er permittering i sin natur midlertidig, og det må være saklig grunnlag for permittering på ethvert tidspunkt. Det betyr at dersom virksomheten tar seg opp igjen, skal de permitterte tilbake på arbeid. Dersom retten bestemmer at arbeidstakerne skal fratre under rettssaken, vil ikke de ha en tilsvarende rett til å komme tilbake under rettsprosessen.

 

Oslo tingrett forkastet arbeidsgivers krav

Oslo tingrett var enig med arbeidstakerne. Retten legger til grunn at det «er strenge krav til urimelighet dersom man skal pålegge arbeidstakerne fratreden under saken». Retten viste videre til at det er stor usikkerhet til resultatet av rettssaken på tidspunkt før det er avholdt hovedforhandling med nærmere bevisføring.

Tingretten drøftet de ulike hensynene i saken, og oppsummerte vurderingen slik:

«Retten mener at hensynet til virksomhetens interesse i at saksøkerne fratrer og hensynet til øvrige arbeidstakere i bedriften som risikerer permittering dersom saksøkerne står i stilling, ikke oppveier usikkerhetsmomentene på dette stadiet i saken og hensynet til saksøkernes stillingsvern. Samlet sett er retten kommet til at det ikke er urimelig at arbeidsforholdene opprettholdes under sakens behandling».

Arbeidsgiver har opplyst at kjennelsen ikke vil bli anket.

 

Arbeidslivets spilleregler gjelder også under en pandemi

Vi har tidligere omtalt kjennelse hvor staten krevde at arbeidstaker skulle fratre fordi hovedforhandlingen ble utsatt grunnet smitteverntiltak i mars 2020. Også her ble arbeidsgivers krav forkastet. Vi mener at disse to kjennelsene er gode eksempler på at arbeidslivets spilleregler også gjelder under en pandemi.