LO-medlem-i-to-rettssaker-mot-NAV-vant-begge-i-Borgarting-lagmannsrett

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO-medlem i to rettssaker mot NAV - vant begge i Borgarting lagmannsrett 

Borgarting lagmannsrett har nylig avsagt en dom som viser hvor krevende det kan være å få avklart sine trygderettigheter, og hvor viktig det er med kvalifisert Juridiske bistand i slike saker.

LO-advokatene

Inviter dine venner til LO-advokatenes Facebook gruppe - få aktuelle nyheter og juridiske råd og tips direkte i FB- feeden! 

NAVs vedtak

Medlemmet ble sykemeldt og mottok sykepenger og rehabiliteringspenger frem til februar 2007, da hun ble innvilget 60 prosent uførepensjon. Ved siden av uførepensjonen hadde hun jobbet deltid bl.a. i en 50 prosent stilling. Hun overskred inntektsgrensene for uførepensjonen og NAV Forvaltning traff vedtak hvor retten til uførepensjon opphørte.  

Trygderett- og lagmannsrettens avgjørelser

Trygderetten stadfestet vedtaket, men etter anke ble vedtaket opphevet av Borgarting lagmannsrett (LB-2015-44192). NAV ble dømt til å betale medlemmet  109 000,- kroner i saksomkostninger. 

Etter lagmannsrettens dom behandlet NAV saken påny. I august 2016 traff NAV nytt vedtak om at uførepensjonen måtte opphøre. I tillegg ble hun pålagt å tilbakebetale 214 176 kroner.  

Etter at Trygderetten den 18. mars 2019 også  stadfestet dette  vedtaket  anket hun påny kjennelsen til lagmannsretten.  

Borgarting lagmannsrett avsa dom den 31. august 2020 (LB-2019-137430), hvor medlemmet igjen fikk medhold at vedtaket skulle oppheves. Og også denne gang ble hun tilkjent saksomkostninger (kr. 100 000,-). 

Ny behandling i NAV

NAV skal nå behandle saken for tredje gang.  Omkostningene NAV er dømt til å betale overstiger  NAV sitt krav på tilbakebetaling fra medlemmet. Det er grunn til å ha håp om at NAV nå vil avslutte saken i medlemmets favør, og at det ikke blir en tredje runde i rettsapparatet.

Kvinnen har hele veien vært  bistått av LO forbundet Creo, og LO-advokat Imran Haider.