Uttalelser fra LO Innlandets regionkonferanse 9.-10. november 2023

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Delegatene stemmer med sine røde delegatskilt
Avstemning

Uttalelser fra LO Innlandets regionkonferanse 9.-10. november 2023

LOs regionkonferanse i Innlandet består av representanter fra forbundene, lokalorganisasjonene og LO Innlandets valgte råd og utvalg for perioden. LOs regionkonferanse i Innlandet vedtok disse uttalelsene 9.-10.november 2023

Våpenhvile i Gaza nå!

- LOs regionkonferanse i Innlandet fordømmer de grufulle voldsutøvelser mot sivile i Israel og Palestina. Drap på sivile er hverken rett til å forsvare seg, eller frigjøringskamp. Det er brudd på folkeretten!

Les hele uttalelsen her: Våpenhvile i Gaza nå!

Energibransjens rammevilkår og utfordringer.

- I de siste 3 årene har Norge og Europa fått kjenne effektene av både ekstremvær, pandemi, krig og strømpriskrise. Snart også kraftkrise.  Hendelser som alle påvirker oss som innbyggere negativt, mennesker mister hus og hjem, og opplever en mer utrygg hverdag, med en dyrtid som kaster 1000vis ut i fattigdom.

Les hele uttalelsen her: Energibransjens rammevilkår og utfordringer.

Vann og avløp - Etterslep

- Rent vann er grunnleggende for all sivilisasjon og en forutsetning for bosettinger, jordbruk, helse og miljø. Vann er også et kime til konflikt. Vi har sett folk demonstrere i gatene for retten til rent vann mens private selskaper skrur opp prisen og begrenser tilgangen, og verden over ser vi hvordan vannmangel fører til store kriser.

Les hele uttalelsen her: Vann og avløp - Etterslep

Til deg som er valgt inn i kommunestyret

- Gratulerer med valget! Du har påtatt deg en svært viktig samfunnsoppgave. Vi er glade for at du stiller opp for oss og bidrar til at vi får en kommune det er godt å leve og jobbe i.

Les hele uttalelsen her:  Til deg som er valgt inn i kommunestyret

Ja til faste ansettelser- Nei til ESA`s innblanding i norsk arbeidslivslovgivning

AP/SP-regjeringen i innførte i 2022 strengere nasjonale regler for innleie, og en forskrift om innleieforbund i byggebransjen i Oslo. Vedtaket var etterlenget, og møtte stor entusiasme fra en samlet fagbevegelse. De så på det som en stor seier i kampen for faste ansettelser og et mer seriøst arbeidsliv.

Les hele uttalelsen her: Ja til faste ansettelser- Nei til ESA`s innblanding i norsk arbeidslivslovgivning

Innlandsindustrien trenger forutsigbare rammebetingelser

Industrien i Innlandet har store ambisjoner fremover, ved å utvikle eksisterende arbeidsplasser, skape ny industri, ta del i det grønne skiftet og sikre et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv som kan hevde seg nasjonalt og internasjonalt.

Les hele uttalelsen her: Innlandsindustrien trenger forutsigbare rammebetingelser

En sosial bankpolitikk

I møte med dyrtid og unødvendige høye renter, mener LOs regionkonferanse i Innlandet at det er behov for å verne privatøkonomien. De mange rentehevinger som Norges bank har satt, bremser kjøpekraften til husholdningene og mange familier sliter.

Les hele uttalelsen her: En sosial bankpolitikk

Våre jernbaner i fylket

Klimaendringene er vår tids store utfordring. Vi ser allerede følger av klimaendringer for både natur, samfunnsstruktur, helse og velferd. Det er helt nødvendig å redusere utslippene av klimagasser kraftig. Her må alle land bidra til både nasjonale og globale utslippskutt for å begrense global oppvarming i tråd med Parisavtalen, der vårt nasjonale mål er 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030.

Les hele uttalelsen her: Våre jernbaner i fylket

Tett hullene, ikke raser fagbevegelsens pensjon

I det samordna oppgjøret i privat sektor i 2018 ble partene enige om at dagens AFP-ordning skulle forbedres. Myndighetene og arbeidsgivere fikk gjennomslag for at ordningen ikke skal koste mer og LO krevde at full AFP skal beholdes på samme nivå som i dag. I forslaget vil flere få AFP, men på et lavere nivå enn i dag.

Les hele uttalelsen her: Tett hullene, ikke raser fagbevegelsens pensjon

Konkurranse på like vilkår

LOs regionkonferanse i Innlandet mener det må føres en industri- og næringspolitikk som tar hele landet i bruk. Alle næringer skal ha mulighet til å vokse fram. I en verden hvor stadig flere varer og tjenester er utsatt for global konkurranse, må vi satse på næringer der Norge har særlige fortrinn – de næringsområdene der vi har ledende posisjoner internasjonalt, og hvor vi har sterke klynger med kunnskap og kompetanse i alle ledd i verdikjeden og at norsk næringsliv, privat eller statlig eid, har rammevilkår som gjør det attraktivt å utvikle seg videre her.

Les hele uttalelsen her: Konkurranse på like vilkår

Arbeidsklær stopper ikke ved ankelen

Arbeidsklær er alminnelige klær og uniformer som ikke er spesielt beregnet til å beskytte arbeidstakernes sikkerhet og helse. Dette i motsetning til personlig verneutstyr som skal verne arbeidstakere mot farer som kan true sikkerhet eller helse. 

Les hele uttalelsen her: Arbeidsklær stopper ikke ved ankelen

Regjeringens handlingslammelse i varebilbransjen

Norge oppfattes som et ganske gjennomregulert samfunn, noe som begrenser mulighetene for at enkeltpersoner eller bedrifter kan utnytte andre og at det medfører konsekvenser av ikke å følge lov eller regelverk. Det begrenser også kriminelles handlingsrom. Dette gjelder dessverre ikke på alle områder.

Les hele uttalelsen her: Regjeringens handlingslammelse i varebilbransjen