Ja til faste ansettelser - Nei til ESAs innblanding i norsk arbeidslivslovgivning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Representanter fra LO i Vestoppland oppstilt rundt talestolen til LO Innlandet
LO i Vestoppland protesterer mot ESAs innblanding i norsk arbeidslivslovgivning på LOs regionkonferanse i Innlandet

Ja til faste ansettelser- Nei til ESA`s innblanding i norsk arbeidslivslovgivning

AP/SP-regjeringen i innførte i 2022 strengere nasjonale regler for innleie, og en forskrift om innleieforbund i byggebransjen i Oslo. Vedtaket var etterlenget, og møtte stor entusiasme fra en samlet fagbevegelse. De så på det som en stor seier i kampen for faste ansettelser og et mer seriøst arbeidsliv.

Fram til år 2000 var privat arbeidsformidling forbudt i Norge. Men etter en endring av sysselsettingsloven dette året fikk arbeidsgiverne plutselig tilnærmet full frihet til utleie, innleie og privat formidling av arbeidskraft, til sterke advarsler fra fagbevegelsen. 

Tiltak mot sosial dumping 

I byggebransjen har alle de dystre spådommene om frislippet blitt virkelighet. Det har blitt flere løsarbeidere. Produktiviteten har stupt. Kompetanse har gått tapt og fagmiljøer har gått i oppløsning. Arbeidslivskriminaliteten har eksplodert. Gjentatte forsøk på å regulere og begrense bemanningsbransjen, har blitt møtt med omgåelser fra bemanningsbransjen selv og de som bruker dem. Da bemanningsbyråene i 2019 ble pålagt å betale sine ansatte lønn selv om de ikke var leid ut til en oppdragsgiver, svarte de med å redusere stillingsbrøken – noen ganger helt ned i 5 %. Ved å ansette arbeidsfolk i små stillingsbrøker var dermed lønnsplikten oppfylt etter kort tid. 

Lovregulering 

I desember 2022 vedtok Stortinget ny lovregulering av innleie fra bemanningsbyråer i hele landet, samt en forskrift som forbyr innleie fra bemanningsbyråer til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke. Adgangen til fritt å leie inn til «arbeid av midlertidig karakter» ble fjernet, og utenfor forbudssonen er det kun bedrifter med tariffavtale med fagforening med innstillingsrett som kan leie inn fra bemanningsbyrå, etter avtale med tillitsvalgt i innleiebedriften. 

Begrunnelsen for innstrammingene var såkalte allmenne hensyn, og en erkjennelse av at innleie i stor grad har fortrengt faste ansettelser, undergravd lønns- og arbeidsvilkår, faglige rettigheter og skapt grobunn for sosial dumping og et useriøst arbeidsliv. 

Skjær i sjøen - ESA 

Tiltakene utfordres nå av ESA, EFTAs overvåkingsorgan, som har som oppgave å føre tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i det enkelte EØS/EFTA-land. Bemanningsbransjen klaget lovendringen for retten, men tapte på alle punkter i Oslo tingrett. Nå prøver altså ESA å overprøve vedtaket, ved å ta det til EFTA-domstolen. Derfor må fagbevegelsen nå stå samlet, for å støtte opp om Stortingsflertallet og regjeringens regulering.

Krav: 

  • Regjeringa må ikke fire på regulering av og forbudet mot innleie. 
  • Stortinget må avvise en EFTA-dom som endrer lovregulering av innleie. 

LO Innlandetsregionkonferanse sier ja til faste ansettelser, og nei til løsarbeidersamfunnet!