Våre jernbaner i fylket

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Våre jernbaner i fylket

Klimaendringene er vår tids store utfordring. Vi ser allerede følger av klimaendringer for både natur, samfunnsstruktur, helse og velferd. Det er helt nødvendig å redusere utslippene av klimagasser kraftig. Her må alle land bidra til både nasjonale og globale utslippskutt for å begrense global oppvarming i tråd med Parisavtalen, der vårt nasjonale mål er 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030.

Ekstremværet «Hans» rammet Innlandet med full kraft og Dovrebanen er satt ut av drift for en foreløpig ukjent tid. Det viser med all tydelighet at beredskap må bygges bredere og at vi må ha flere sentrale årer gjennom det viktige fylket Innlandet.

Effektive og trygge transportløsninger er en forutsetning for å skape næringsutvikling både i distriktene og i sentrale strøk. Transportsystemet har stor betydning for næringslivets konkurransekraft, og satsingen framover må inneholde en økt prioritering av transportkorridorer mellom landsdeler. Vedlikehold av vei og bane, herunder fjelloverganger som ofte stenges, må prioriteres.

LOs regionkonferanse i Innlandet mener at en forsterket satsing på jernbanen er nødvendig for å få mer gods over fra vei til sjø og bane. Hensynet til miljø og klima, spredt bosetting og befolkningens behov for transporttjenester tilsier en satsing på kollektivtransport over hele fylket.

Historikken for økt godstrafikk på Rørosbanen er vel kjent og trenger ingen forklaring. Allerede tidlig i høst ga leder for Jernbaneforum Røros og Solørbanen, Even Moen uttrykk for bekymring for slitasje på sjølve skinnegangen på grunn av økt tonnasje med godstog. På en strekning fra Røros og nordover ligger det sviller og skinner fra førsten av 1940-tallet og de fleste skinner ellers er fra midten av 1970 åra. Rørosbanen har lenge vært en viktig transportforbindelse som binder sammen regioner og samfunn.

LOs regionkonferanse i Innlandet er tydelig på at det er på høy tid å investere i en omfattende oppgradering og elektrifisering av både Rørosbanen og Solørbanen. Med moderniseringen av våre jernbaner kan vi forvente en rekke fordeler. Først og fremst vil oppgraderingen forbedre reiseopplevelsen for de som bruker banen til daglig, og gjøre det mer attraktivt for turister å utforske regionen. En jevnere og raskere togforbindelse vil ikke bare spare reisetid, men også redusere biltrafikk og dermed bidra til lavere klimagassutslipp.

Videre vil oppgraderingen skape muligheter for økt kollektivtrafikk og næringsutvikling. Bedre tilgjengelighet vil tiltrekke seg investeringer og stimulere til vekst i næringslivet, spesielt i områder som tidligere har hatt begrensede transportalternativer.

LOs regionkonferanse i Innlandet vil se mot fremtiden og krever en oppgradering av våre jernbaner. Dette er ikke bare en investering i infrastruktur, men også i samfunn, beredskap, miljø og økonomi. La oss bygge en bedre fremtid for både dagens og kommende generasjoner ved å arbeide for at transportsystemet settes i stand til å takle veksten i transport på en bærekraftig måte, og for at transportpolitikken legger til rette for utvikling av trygge og gode arbeidsplasser med vekt på kvalitet og kompetanse