Tett hullene, ikke raser fagbevegelsens pensjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Tett hullene, ikke raser fagbevegelsens pensjon

I det samordna oppgjøret i privat sektor i 2018 ble partene enige om at dagens AFP-ordning skulle forbedres. Myndighetene og arbeidsgivere fikk gjennomslag for at ordningen ikke skal koste mer og LO krevde at full AFP skal beholdes på samme nivå som i dag. I forslaget vil flere få AFP, men på et lavere nivå enn i dag.

Det vil være umulig å oppnå full AFP på dagens nivå fordi man må ha mer enn 40 år i en tariffbundet bedrift før året man fyller 62. Det eneste kvalifikasjonskravet for å få beholde AFP-opptjeningen, er at man ikke blir ufør.  

LOs regionkonferanse i Innlandet krever full stopp i planene om en ny reformert avtalefestet pensjon (AFP). 96 % av de som ville fått full AFP med dagens ordning, vil med disse planene få redusert sin pensjon. Selv om det er svakheter i dagens ordning kan vi ikke akseptere at en ny ordning finansieres med å ta fra de som får full AFP i dag.

En solidarisk ordning som inkluderer flere fra tjenesteytende næringer må være målet for et samlet LO. Når det gjelder tetting av hull i AFP, må dette skje etter gjeldene AFP-ordning. Et av målene med omleggingen av AFP, er å lage en ordning som kan gjelde på tvers av offentlig og privat sektor. Og det er nettopp i den offentlige pensjonsordningen at løsningen ligger. Der ble det i 2020 innført betinget tjenestepensjon som er “erstatning” for de som ikke kvalifiserer til AFP. Dette er en ekstra pensjonssparing, men den utbetales kun til de som ikke får AFP. Dette vil tette hullene i dagens AFP, og i motsetning til reformert AFP vil det også fange opp de uføre. 

LOs regionkonferanse i Innlandet krever: 

  •  at dagens ordning videreføres og at det startes et arbeid med å tette hullene i dagens system.  
  • at en betinget Avtalefestet pensjon på 3 %, etter samme modell som i offentlig sektor, innføres i privat sektor.
  • at arbeidsgiver og staten bidrar til å styrke pensjonsnivået og AFP-ordningen økonomisk for å sikre at de som uforskyldt mister jobber beholder all opptjening til AFP.