Konkurranse på like vilkår

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Konkurranse på like vilkår

LOs regionkonferanse i Innlandet mener det må føres en industri- og næringspolitikk som tar hele landet i bruk. Alle næringer skal ha mulighet til å vokse fram. I en verden hvor stadig flere varer og tjenester er utsatt for global konkurranse, må vi satse på næringer der Norge har særlige fortrinn – de næringsområdene der vi har ledende posisjoner internasjonalt, og hvor vi har sterke klynger med kunnskap og kompetanse i alle ledd i verdikjeden og at norsk næringsliv, privat eller statlig eid, har rammevilkår som gjør det attraktivt å utvikle seg videre her.

Næringsmiddelindustrien er landets største fastlandsindustri og er en bærebjelke for sysselsetting, næringsliv og bosetting i vårt fylke og LOs regionkonferanse i Innlandet mener det må arbeides for å fremme en helhetlig klima- og miljøvennlig matproduksjon som sikrer arbeidsplasser i industrien og primærproduksjonene.

Innlandet er matregion nummer 1, med en mangfoldig og omfattende matproduksjon. Meierisektoren som en del av næringsmiddelindustrien i Innlandet bidrar til tusenvis av arbeidsplasser og bidrar til å sikre befolkningen nok og trygg mat produsert på norske naturressurser. Sett i et forsvars- og beredskapsperspektiv utøver næringsmiddelindustrien en viktig rolle som må styrkes og utvikles, ikke minst må selvforsyningsgraden økes.

Også innenfor meierisektoren oppleves det økt konkurranse mellom flere aktører. Meieriene i Innlandet, enten det er Tine, Q- meieriene, Synnøve Finden eller andre, er viktige hjørnesteinsbedrifter som bidra til økt verdiskaping i sitt lokalsamfunn og region.

LOs regionkonferanse i Innlandet ser positivt på alle som ønsker å etablere industrivirksomhet med gode og trygge arbeidsplasser. Konkurranse er positivt for forbruker i forhold til flere valgmuligheter, men også mellom ulike aktører i sitt arbeide med tanke på mangfold, bærekraft og konkurransedyktighet som skjer på like vilkår.