Klima og miljø

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaKlima og miljø

Adobe

Klima og miljø

Klimaendringer er den største utfordringen menneskeheten står overfor, og det er avgjørende for alt liv på jorda at klimaendringene kan stoppes. Den største og vanskeligste oppgaven er å redusere de globale utslippene som bidrar til oppvarming av kloden. LO og fagbevegelsen har en viktig rolle i arbeidet med å utvikle et bærekraftig samfunn.

Klimaendringene er globale

Klimaendringene er globale. Derfor må nasjonale tiltak for å kutte klimagassutslipp ha effekt globalt. Føre var-prinsippet og en kunnskapsbasert tilnærming må legges til grunn for klima- og miljøpolitikken. Norge må ta vår del av utslippskuttene. Vi må fortsette å bidra til at fattige land kan gjennomføre utslippskutt og klimatilpasning.

Store muligheter i en klimavennlig framtid

Det er store muligheter i det grønne skiftet. Norge har både kompetanse, kapital og teknologi til å lykkes.

Myndighetene må ta en aktiv rolle i omstillingen.  De må legge til rette for innovasjon og næringsutvikling. Både privat og offentlig sektor må innrettes slik at vi kan opprettholde høy verdiskaping.  Produksjonen og næringsaktiviteten må imidlertid bli bærekraftig og dreies mot karbonnøytralitet.

Rettferdig omstilling

LO vil ha et klimavennlig arbeidsliv og anstendig arbeid. Vi vil at det skapes nye, gode jobber. Mange bransjer og næringer må omstilles for å unngå klimaendringer.  Det gjelder særlig innenfor energiområdet. For å komme til en klimavennlig framtid, må denne omstillingsprosessen være rettferdig. Det betyr at arbeidstakere må delta i planleggingen og gjennomføringen av endringene og omstillingene på sine arbeidsplasser. De må være trygge på at det er en god og anstendig jobb i andre enden.

Helt sentralt i rettferdig omstilling står respekt for

 • arbeidstakerrettigheter
 • rett til etter- og videreutdanning
 • gode velferdsordninger
 • involvering og medvirkning

Den norske arbeidslivsmodellen, med et tillitsfullt partssamarbeid og sosial dialog, vil hjelpe oss på veien.

LO som aktiv pådriver i internasjonalt klimaarbeid

Vi jobber både nasjonalt og internasjonalt for en rettferdig omstilling til en klimavennlig framtid. LO er en aktiv pådriver i klimaarbeidet i nordisk, europeisk og internasjonal fagbevegelse.

Vi deltar i

 • Den europeiske faglige samorganisasjonens arbeidsgruppe for bærekraftig utvikling og klima, og i
 • Internasjonal faglig samorganisasjon (ITUC) sin klimagruppe og klimanettverk.

LO deltar i de internasjonale klimaforhandlingene sammen med internasjonal fagbevegelse.

LOs klimastrategi

LO jobber for:

 • At Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050
 • FNs bærekrafstmål og Paris-klimaavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til godt under to grader, Vi vil arbeide for å begrense temperaturstigningen til en og en halv grad.
 • En rettferdig omstilling av arbeidslivet, og anstendig arbeid i en klimavennlig framtid
 • En helhetlig satsning på fangst og lagring av karbon (CCS) i Norge
 • At det satses mer på forskning og utvikling. Norge må omdannes til et lavutslippssamfunn.
 • Å styrke statens rolle i å hjelpe fram ny, klimavennlig produksjon.

Kontakt

Nyheter om klima og miljø