Internasjonalt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaInternasjonalt

Bilde av noen som arbeider

Internasjonal solidaritetsarbeid for anstendig arbeid

Anstendig arbeid er den viktigste veien ut av fattigdom. LOs internasjonale engasjement handler om solidaritet med arbeidere i alle land som kjemper for økonomisk og sosial rettferdighet.

Fred, demokrati, rettferdig fordeling og sterke organisasjoner med bred folkelig deltakelse er forutsetninger for bærekraftige samfunn og for utvikling, og viktige mål for LOs internasjonale arbeid.

Retten til organisering, kollektive forhandlinger og streikerett står sentralt i å bygge demokrati.

Dersom arbeidstakeres rettigheter undergraves i et land, er det i en globalisert verden risiko for at det seriøse arbeidslivet undergraves andre steder, også i Norge. Her hjemme ser vi hvordan lønns- og arbeidsvilkår utfordres av arbeidsgivere som utnytter utenlandsk arbeidskraft.  

Fakta Internasjonalt arbeid

LO vedtekter slår fast at vi vil utvikle det internasjonale faglige samarbeidet, og å drive internasjonalt solidaritetsarbeid. Vi samarbeider med nærstående organisasjoner og andre demokratiske krefter i Norge og andre land for å oppnå følgende:

- Styrke FN og andre internasjonale organisasjoners arbeid for å utvikle, overvåke og håndheve internasjonale lover og regler, med særlig vekt på FNs organisasjon for arbeidslivet, ILO.

- Jobbe for at norske myndigheter følger opp ILOs strategi for et anstendig arbeidsliv, med særlig vekt på likestilling og kvinners rettigheter.

· At ILOs arbeidstakerstandarder tas inn i regelverket for internasjonal handel, og i handelsavtalene som inngås mellom Norge/EFTA og andre land.

· Arbeider for at Norge bidrar til fred og nedrustning internasjonalt, og opprettholder et balansert nasjonalt forsvar.

Rettferdig og grønn omstilling

"There are no jobs on a dead planet" er et berømt sitat fra generalsekretær Sharan Burrow i verdenssammenslutningen for fagbevegelsen, ITUC. Det oppsummerer på en god måte vårt syn på klimakrisen. Vi støtter omstillingen til en renere framtid. Vi jobber både nasjonalt og internasjonalt for omstillingen til en klimavennlig framtid. Mange bransjer og næringer må omstilles for å unngå klimaendringer, særlig innenfor energiområdet. Vi vil ha et klimavennlig arbeidsliv, anstendig arbeid og at det skapes nye, gode jobber. Det betyr at arbeidstakere må delta i planleggingen og gjennomføringen av endringene på sine arbeidsplasser, og være trygge på at det er en god og anstendig jobb i den andre enden.

Respekt for arbeidstakerrettigheter, rett til etter- og videreutdanning, gode velferdsordninger, involvering og medvirkning er helt sentralt for å få til en rettferdig omstilling.

Dette er særlig viktig for bransjer som vil møte store endringer og utfasinger i årene framover, som for eksempel tysk og polsk kull-industri.

Her kan du lese om vårt arbeid på det siste klimatopp-møtet i Polen.

Globale produksjonskjeder må slutte å presse ned lønninger

FNs arbeidsorganisasjon, ILO, har anslått at over 450 millioner arbeidstakere er involvert i globale produksjonskjeder. Varer og tjenester produseres i store nettverk hvor ulike produsenter i ulike land er involvert.

Vi kan ikke godta forretningsmodeller hvor målet er å sette land med lave lønninger opp mot hverandre. For mange av arbeidstakerne betyr arbeid i de globale produksjonskjedene lave lønninger, utrygge tilsettingsforhold, ingen mulighet til organisering og umenneskelige arbeidsforhold.

Da tekstilfabrikken "Rana Plaza" i Bangladesh raste sammen i 2013 og over 1.100 arbeidere omkom, ble arbeidernes arbeidsforhold synliggjort for hele verden. Arbeiderne i tekstilfabrikken jobbet med produksjon av klær for verdens største kleskjeder.

På nyåret 2019 streiker tekstilarbeiderne igjen for et anstendig lønnsnivå. Og blir møtt med mursteiner, gummikuler, tåregass og vannkanoner. De betaler dyrt for å spy ut billige klær til relativt rike forbrukere i Vesten. Store kjeder som H&M, Primark, Zara, Walmart, Tesco og Aldi er blant de største kundene.

En rapport laget for Oxfam Australia i 2017 viste at kun to prosent av det en forbruker betaler for et klesplagg i Australia går tilbake til arbeideren i Bangladesh. Den samme rapporten hevdet at en «levelig lønn» for arbeideren i Bangladesh kun ville heve utsalgsprisen med 1 prosent.

Migrantarbeidere spesielt utsatte

Forholdene for migrantarbeidere er ofte verre enn for landets egne innbyggere. Spesielt i mange av landene i den arabiske gulfen er både bygningsarbeidere og hushjelper utsatt for grove overgrep.

Alt for mange migrantarbeidere har mistet livet i arbeidet for å bygge anleggene og infrastrukturen til verdensmesterskapet i fotball i Qatar siden 2010. LO har deltatt aktivt i det internasjonale arbeidet for å bedre situasjonen.

- Presset på Qatar må fortsette (03.03.2019)

Anstendig arbeid for alle krever sterk og dedikert innsats også fra arbeidsgiversiden og myndighetene. LO forventer at norske myndigheter forsetter i pådriverrollen for anstendige arbeidsforhold, i tråd med Norges forpliktelser som ILO-medlem.

Aktive i den internasjonale fagbevegelsen

LO arbeider altså aktivt i FNs arbeidsorganisasjon ILO, og også i internasjonale arbeidstakerorganisasjoner.

I vårt solidaritetsarbeid støtter vi oppbyggingen av fagbevegelse, sosial dialog og trepartssamarbeid i Tunisia, Zimbabwe, Filipinene og Colombia for å nevne noen få. LO har også samarbeid med fagbevegelsen i Kina og Russland.

Det mangeårige samarbeidet med tunisisk LO, UGTT, er virkelig en av suksesshistoriene.

UGTT var en av fire organisasjoner som tok på seg en meklerrolle da Tunisia sto på randen av borgerkrig i 2013. Kvartetten lyktes, og i januar 2014 vedtok tunisierne en ny grunnlov som ble lovprist verden over.

Året etter, i 2015, ble kvartetten for nasjonal dialog tildelt Nobels Fredspris.

- Sammen med Tunisierne mot vold og terror

Forbundene våre er også medlemmer av europeiske sammenslutninger, og sammen arbeider vi for å sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår her hjemme. Spesielt etter EUs åpning mot øst har vi opplevd økning i sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

LO arbeider aktivt for at alle skal ha like lønns- og arbeidsvilkår i Norge. Det kan du lese mer om her:

- Strategi mot sosial dumping

LO gjorde en særlig innsats i forbindelse utstasjoneringsdirektivet. Europeisk fagbevegelse støttet våre krav om dekning av reise, kost og losji, men vi nådde dessverre ikke helt frem.

- En bombe under EØS-avtalen

Den Europeiske Faglige Samorganisasjon, DEFS, ble etablert i 1973 for å møte utfordringen med den europeiske integrasjon. Organisasjonen representerer interessene til 60 millioner fagorganiserte. I Norge er LO, Unio og YS medlemmer av DEFS.

Her kan du lese mer:

LO er også med i ITUC, den internasjonale sammenslutningen av fagbevegelse som representerer over 200 millioner arbeidstakere, som du kan lese mer om her:

Her kan du lese mer

Styrket nordisk samarbeid

Det nordiske samarbeidet har også blitt styrket etter at vi ble med i EØS. Vi har mange av de samme utfordringene og interessene. Vi står samlet i mange arbeidslivsspørsmål. Det gir norsk fagbevegelse mer tyngde og flere stemmer inn i EU. Dette er et arbeide vi skal styrke for å sikre norske interesser.

Også gjennom SAMAK jobber vi for å påvirke EU i retning av et bedre arbeidsliv. SAMAK er et faglig-politisk samarbeid mellom fagbevegelse (LO-er) og de sosialdemokratiske partiene i de nordiske landene, samt partiene på Grønland, Færøyene og Åland.

Her kan du lese om hvordan Norden jobber for å påvirke EU i en mer sosial retning:

Vi samarbeider også med øvrig nordisk fagbevegelse for å få et anstendig arbeidsliv og sosial rettferdighet gjennom Nordens Faglige Samorganisasjon NFS:

Nordens Faglige Samorganisasjon

Hva vi vil:

  • Støtte byggingen av sterke, representative og demokratiske arbeidstakerorganisasjoner internasjonalt
  • Styrke samarbeidet med nordisk og europeisk fagbevegelse for å ta vare på og styrke arbeidstakeres rettigheter i Europa, og bekjempe sosial dumping
  • Delta aktivt på de arenaer som gir fagbevegelsen innflytelse i europeiske spørsmål
  • Norske bedrifter i utlandet må følge etiske retningslinjer og respektere retten til å organisere seg

Kontakt

Nyheter internasjonalt