– Våre medlemmer skaper verdier

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Lo-leder Peggy
– I en verden hvor mange varer og tjenester er utsatt for global konkurranse, må vi satse på næringer hvor Norge har særlige fortrinn, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Her fra et besøk hos Hydro på Karmøy i oktober 2021.

– Våre medlemmer skaper verdier

– Innovasjon og verdiskaping gjøres best i et trygt arbeidsliv, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Klima, miljø og natur

Regjeringen har vist en stor vilje til å satse på en aktiv næringspolitikk, i tråd med hva LO vedtok på kongressen. Den har blant annet lagt fram et veikart for Grønt industriløft med 100 konkrete tiltak for å få fortgang på lønnsomme industriprosjekter innen havvind, batterier, hydrogen, karbonfangst- og lagring, prosessindustri, maritim næring og skog, treforedling og bioøkonomi. 

– I alle disse næringene spiller våre medlemmer en sentral rolle. LOs medlemmer skaper verdier, driver omstilling og innovasjon hver eneste dag. Det gjør man best i et organisert og trygt arbeidsliv. Vi vet at et organisert arbeidsliv er mer omstillingsdyktig og mer verdiskapende enn et utrygt arbeidsliv. Derfor bidrar regjeringens politikk for et trygt arbeidsliv også til mer verdiskaping, sier LO-lederen. 

Satse på sterke klynger 

– I en verden hvor mange varer og tjenester er utsatt for global konkurranse, må vi satse på næringer hvor Norge har særlige fortrinn, hvor vi har opparbeidet oss ledende posisjoner internasjonalt, og hvor vi har sterke klynger med kunnskap og kompetanse i alle ledd i verdikjeden. Norge har industri- og kompetansemiljøer som er verdensledende. Jeg er glad for at regjeringen er tydelig på det, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. 

– Hvis vi skal opprettholde posisjonen vår, må vi satse. I et høykostland som Norge må vi kombinere ressursene våre med kunnskapsbaserte, produktive og bærekraftige produksjonsmiljøer for å lykkes i den internasjonale konkurransen, legger hun til. 

Rettferdig omstilling 

Hun viser til at LO vektlegger behovet for en strategisk næringspolitikk som kan gi mål og retning for utvikling av det kompetansegrunnlaget vi skal leve av i framtiden. Det er avgjørende for all eksportindustri og næringslivssatsing i Norge at det er forutsigbarhet for de grunnleggende rammebetingelsene.  

– Det dreier seg om ansvarlig økonomisk styring, rente- og valutapolitikk, regulert handel, markedsadgang og den norske modellen. Dette danner grunnlaget for det samfunnet vi har utviklet og som vil være avgjørende for å sikre høy verdiskaping og arbeidsplasser også i framtiden.  

Sentralt i dette står behovet for en rettferdig omstilling, som betyr at arbeidstakerne deltar og medvirker i prosessene som gjelder egne arbeidsplasser, fra planlegging til gjennomføring. Sosial dialog og trepartssamarbeid, i tråd med den norske arbeidslivsmodellen, skal selvsagt være på plass i det grønne skiftet.  

Regjeringen har: 

  • Levert en ny eierskapsmelding med en grønnere og mer aktiv eierpolitikk.
  • Lagt fram eksportreformen «Hele Norge eksporterer».
  • Satt i gang en gigantisk havvindsatsning. 
  • Lagt fram veikart for Grønt industriløft med 100 konkrete tiltak.
  • Lansert «Én vei inn» til det næringsrettede virkemiddelapparatet og igangsatt arbeidet med «Virkemiddelapparatet 2.0».