Ny IA-avtale

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Hannah Busing/Unsplash

Ny avtale om inkluderende arbeidsliv

LO er klar til å forhandle om en ny avtale for et mer inkluderende arbeidsliv. Men det er én sak som det er totalt uaktuelt å forhandle om: Sykelønnsordningen.

Arbeidsmiljø

- Det er totalt uaktuelt å endre dagens sykelønnsordning: Jeg kan garantere at dagens sykelønnsordning ikke er noe forhandlingstema

Steinar Krogstad

Partene i arbeidslivet og regjeringen forbereder seg nå på å forhandle om en ny avtale for et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Sekretariatet i LO har vedtatt en rekke krav, men allerede nå lover nestleder Steinar Krogstad at det er én sak det blir totalt uaktuelt å forhandle om.

- Det er totalt uaktuelt å endre dagens sykelønnsordning: Jeg kan garantere at dagens sykelønnsordning ikke er noe forhandlingstema, sier Steinar Krogstad.

Les også: Du skal bli friskere av å gå på jobb

IA-avtalen har økt arbeidsdeltakelsen

Dagens IA-avtalen går ut i 2024, og det er derfor planlagt å starte forhandlinger om en ny revidert avtale til høsten. Den første IA-avtalen ble inngått i 2001, og er revidert flere ganger siden. Studier fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at ansatte i IA-bedrifter hadde mindre sannsynlighet for å falle utenfor arbeidslivet etter en lengre sykmelding, enn ansatte i bedrifter uten IA-avtale.

Arbeidsgiverne må gjøre mer

Krogstad understreker også at pensjonsforliket gjør at det blir enda viktigere å få på plass en ny og forbedret IA-avtale.

Portrettbilde av LOs andre nestleder Steinar Krogstad.
LOs andre nestleder, Steinar Krogstad, er klar til å forhandle om en ny avtale for et mer inkluderende arbeidsliv.

- Hvis pensjonsalderen skal øke må arbeidsgiverne også gjøre mer for at folk klarer å stå lenger i jobb. Det må inn i det systematiske HMS- og arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassen, og det må tydeliggjøres i arbeidet med ny IA-avtale, sier Krogstad og legger til:

- Forebygging for å unngå tidlig pensjonering eller lenger sykefravær må være en del av HMS-arbeidet i alle virksomheter, og arbeidsgiverne må ha bedre kunnskap om hvordan dårlig arbeidsmiljø påvirker arbeidstakers helse over tid.

LOs krav til en ny IA-avtale:

 • LO ønsker en ny sterk IA-avtale, som viderefører dagens hovedinnretning i avtalen.
 • Bevare dagens sykelønnsordning.
 • De overordnede målene kan beholdes, men senior- og inkluderingsperspektivet bør komme tydeligere frem.
 • Trepartssamarbeidet må styrkes og forventningene til de ulike partenes bidrag må tydeliggjøres. Det bør være en bedre regional forankring av IA-arbeidet.
 • Det må fortsatt jobbes med å styrke den lokale arbeidsplassforankringen av IA-arbeidet.
 • Bransjesatsingen bør styrkes og det må legges til rette for at eksisterende IA- bransjeprogram kan søke om å fortsette og eventuelt utvide med nye bransjeprogram.
 • Videreføre og utvikle arbeidsmiljøsatsingen og arbeidsmiljøportalen, og gjøre det enklere for virksomheter å få prosessbistand i arbeidsmiljøarbeid.
 • Styrke NAV Arbeidslivssenter og gjøre dem mer tilgjengelige for virksomheter som vil jobbe med IA.
 • Bedre og mer koordinert kommunikasjon om IA-avtalen.
 • Vurdere å lovfeste en utvidet egenmeldingsordning.
 • Vurdere system og regelverk knyttet til sykefraværsoppfølgingen. Foreslå eventuelle hensiktsmessige endinger.
 • Vurdere konkrete tiltak knyttet til arbeid og psykisk helse.

Fakta om IA-avtalen

Det er partene i arbeidslivet og myndighetene som står sammen om IA-avtalen. Nåværende avtale ble inngått i 2019, og varer ut 2024. Avtalen gjelder for alle arbeidsplasser. Tiltakene skal bidra til å få ned sykefraværet og hindre frafall fra arbeidslivet.

Mål

Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å skape for et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen.

Det er to nasjonale mål for IA-avtalen:

- Sykefravær: Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. Flere sektorer, bransjer og virksomheter har et lavt sykefravær. I disse bransjene og virksomhetene vil det kunne være et mål i seg selv å opprettholde det lave fraværet, og fokusere innsatsen på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og på å redusere frafall fra arbeidslivet.
- Frafall: Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. Det er vanligvis langtidssykmeldte som går over på arbeidsavklaringspenger og etter hvert til uføretrygd, eller personer som går over til tidligpensjonering.

Kontakt