Sykefravær

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaSykefravær

Full lønn under sykdom

Gjennom samarbeid mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte kan man få ned sykefraværet. Det viser erfaringene med IA-avtalen. Kutt i sykelønna er ikke veien å gå.

Sykefraværet kan reduseres gjennom samarbeid

Sykefraværet i norsk arbeidsliv ligger ved utgangen av 2018 litt over seks prosent. Dette tallet skjuler imidlertid at det er store forskjeller mellom ulike deler av arbeidslivet.

Gjennom avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har arbeidslivets parter lykkes å få ned sykefraværet med om lag 12 prosent siden 2001. Avtalen mellom arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene er et viktig rammeverk, men det er ute på arbeidsplassene det virkelige samarbeidet skjer.

LO vil ha full lønn under sykdom

Med jevne mellomrom kommer det forslag om å kutte i sykelønnsordninga for å få ned sykefraværet. Erfaringen fra andre land tyder på at innstramminger i sykelønnsordninga ikke bidrar til lavere fravær, men at det kan føre til at folk med mye fravær skyves over på trygd eller andre ordninger.

Full lønn under sykdom er en viktig rettighet for norske arbeidstakere, og LO vil kjempe for at denne rettigheten består.

Ny IA-avtale (2019-2022)

IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen.

Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.

Flere sektorer, bransjer og virksomheter har et lavt sykefravær. I disse bransjene og virksomhetene vil det kunne være et mål i seg selv å opprettholde det lave fraværet og fokusere innsatsen på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og på å redusere frafall fra arbeidslivet.

Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. Det er vanligvis langtidssykmeldte som går over på arbeidsavklaringspenger og etter hvert til uføretrygd, eller personer som går over til tidligpensjonering.

Sykelønnsordninga består.

Som en del av avtalen har myndighetene garantert at de ikke vil foreslå endringer i sykelønnsordningen uten at avtalepartene er enige. Slik garanterer avtalen arbeidstakerne full lønn under sykdom, mens arbeidsgiverne er sikret mot at de blir pålagt en større del av regningen for sykefraværet.

Her kan du lese mer om den nye avtalen! 

Arbeidsmiljøportalen

Arbeidsmiljøportalen formidler informasjon om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid til bransjer, sektorer og virksomheter. Innholdet er bransjerettet og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringene i de ulike bransjene.

Idébanken - tips og råd om arbeidsmiljø og sykefravær

Idébanken er et virkemiddel som skal bidra til å nå målene i intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Idébankens oppgave er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempel, forsking og annen kunnskap.

 

 

LO jobber for:

  • Full lønn under sykdom fra første fraværsdag for alle arbeidstakere.
  • Redusert sykefravær gjennom samarbeid mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte (samarbeidet om Inkluderende Arbeidsliv – IA).
  • Et systematisk HMS- og forebyggende arbeidsmiljøarbeid, med sikte på å bedre det fysiske og psykososiale miljøet på arbeidsplassene.

Kontakt

Nyheter om sykefravær