Strengere krav til arbeidsavtaler mm.

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Kontrakt

Strengere krav til arbeidsavtaler mm.

Regjeringen sendte før sommerferien ut et ytterligere forslag om endringer i arbeidsmiljøloven, statsansatteloven og forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem på høring.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Gjennomføring av EU-direktiv 2019/1152

Bakgrunnen er gjennomføring av EU-direktiv 2019/1152 om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår og regjeringens styrking av arbeidstakervernet. Dette innebærer blant annet strengere krav til arbeidsavtalene for arbeidsgiverne.

Minimumskrav til arbeidsavtalen

Arbeidsmiljøloven § 14-6 lister opp minimumskrav til den skriftlige arbeidsavtalen. Departementet foreslår blant annet at arbeidsavtalen i tillegg må oppgi identiteten til innleievirksomheten ved innleie fra bemanningsforetak, rett til kompetanseutvikling (utdanning/opplæring), betalt fravær utover ferie (typisk velferdspermisjon), fremgangsmåte ved opphør av arbeidsforholdet og sosiale sikringsordninger (ved svangerskap, sykdom mv.). 

Forkortet frist for arbeidskontrakt

Fristen for å sørge for at det foreligger en skriftlig arbeidsavtale med dette minimumsinnholdet foreslås forkortet fra én måned til sju dager etter tiltredelse. Frist for å foreta endringer i arbeidsavtalen er foreslått forkortet fra én måned til den dagen endringene trer i kraft. 

Frist for krav til arbeidsplan

Departementet foreslår å tilføye et nytt ledd i arbeidsmiljøloven § 10-3 med frist for krav til arbeidsplan, som pålegger arbeidsgiver å varsle arbeidstaker (og ikke bare tillitsvalgte) om det enkelte tidspunkt for arbeid senest to uker i forveien, med mindre virksomhetens art eller uforutsette hendelser gjør det nødvendig med varsling kortere tid i forkant.

Arbeidstaker kan avvise arbeidet

Dersom det ikke varsles innen fristen, foreslås det at arbeidstaker kan avvise arbeidet uten negative følger, for at regelen skal bli effektiv.

Forutsigbarhet for midlertidig ansatte

Departementet foreslår også at midlertidig ansatte etter seks måneder kan be om en ansettelsesform med mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår, og at arbeidsgiver må gi en skriftlig tilbakemelding på dette innen én måned ved en slik henvendelse. Videre foreslås et krav om forholdsmessig prøvetidslengde for midlertidig ansatte.

I tillegg foreslås det lovfestet i aml. § 14-6 en presumsjon (bevisbyrderegel) for at arbeidsforholdet er fast der det ikke skriftlig fremgår at arbeidsforholdet er midlertidig. Det foreslås en lignende presumsjonsregel der arbeidsgiver ikke har gitt opplysninger om arbeidstid i arbeidsavtalen.

Styrke arbeidstakervernet

Forslagene følger i en rekke med forslag fra regjeringen med formål å styrke arbeidstakervernet og kravet til hele og faste stillinger, samt gjennomføre våre EU-rettslige forpliktelser. 

Se det vi tidligere har skrevet om Høringsnotat om styrking av deltidsansattes rettigheter. 

Høringsfrist er satt til 20. oktober 2022.