Høringsnotat om styrking av deltidsansattes rettigheter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Høringsnotat om styrking av deltidsansattes rettigheter

Det viser seg i praksis at deltidsansattes rettigheter og tilgangen til hele stillinger ikke fungerer som ønsket. Det er derfor fint at det nå er foreslått en bedre beskyttelse og en utvidelse av deres rettigheter.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Det er et politisk ønske om å styrke deltidsansattes rettigheter og tilgangen til hele stillinger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har den 17.1.2022 skrevet et høringsnotat om temaet. Det er foreslått å lovfeste en heltidsnorm, at behovet for deltid skal dokumenteres av arbeidsgiver, og at behovet skal drøftes med de tillitsvalgte. Departementet foreslår også en utvidelse av deltidsansattes rettigheter.

Arbeidsmiljøloven § 14-3 har siden 2006 gitt arbeidstakere i deltidsstillinger rett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver skal foreta ny ansettelse. Høringsnotatet dreier seg i stor grad om en utvidelse av rettighetene etter § 14-3. Det er eksempelvis foreslått å utvide fortrinnsretten slik at deltidsansatte har fortrinnsrett fremfor at arbeidsgiver benytter innleie, og at en deltidsansatt også skal ha fortrinnsrett til ekstravakter.

I høringsnotatet er det også foreslått å utvide rettighetene til midlertidig deltidsansatte både i relasjon til § 14-3 og til bestemmelsen i § 14-4 a som gjelder krav på stilling tilvarende faktisk arbeidstid. Det foreslås at det ikke lenger skal kreves fast ansettelse «i bunn» for å kunne gjøre krav gjeldende.

Tvisteløsningsnemnda, som avgjør tvister etter både 14-3 og 14-4 a, har eksempelvis lagt til grunn at man må ha en fast stillingsprosent «i bunn» i hele opptjeningsperioden på 12 måneder for å kunne gjøre krav gjeldende etter § 14-4 a, og at man må ha en fast deltidsstilling for å kunne kreve utvidet stilling etter § 14-3.    

I høringsnotatet er det vist til at kravet om fast deltidsstilling utgjør en forskjellsbehandling av deltidsansatte. Det fremkommer av høringsnotatet at ved en eventuell endring av kravet om fast deltidsstilling, må det «vurderes hvordan regelen skal innrettes», og om krav om utvidet stilling eller krav om stilling tilsvarende faktisk arbeidstid da «bare skal gjelde så lenge den midlertidige ansettelsen i bunn varer, eller om merarbeidet skal gi grunnlag for en fast (deltids)stilling». Høringsinstansene er bedt om å uttale seg til dette. 

Det er liten tvil om at de nye forslagene vil styrke deltidsansattes rettigheter dersom de blir vedtatt, så her blir det spennende å se hva som blir resultatet.