stortinget_har_vedtatt_nye_regler_om_varsling

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Stortinget
Bilde av Stortinget

Nye regler om varsling

Stortinget har vedtatt nye regler om varsling. Målet er at reglene skal være enklere å forstå. En viktig nyhet er at arbeidsgiver vil være ansvarlig på objektiv grunnlag.

LO-advokatene

Reglene skal bli enklere å forstå

De nye reglene har til formål å styrke vernet av arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. I hovedtrekk innebærer lovforslaget ikke store realitetsendringer sett hen til dagens rettstilstand.

Endringene består i hovedtrekk av presiseringer av gjeldende rett slik at reglene skal bli enklere å forstå. I tillegg er det vedtatt nye regler om arbeidsgivers aktivitets- og omsorgsplikt ved håndtering av varslingssaker som skal bidra til å effektivisere varslervernet.

Viktig lovendring

En viktig lovendring er at arbeidstaker nå kan kreve erstatning på objektivt grunnlag, det vil si uten hensyn til skyld (slik regelen er ved usaklig oppsigelse og urettmessig avskjed). Det ble i lovprosessen foreslått opprettet et lavterskeltilbud for behandling av gjengjeldelsessaker gjennom opprettelse av nemnd. Dette er foreløpig ikke lovfestet.

Innholdet i lovendringene i korte trekk:

✓ Lovens formålsbestemmelse utvides til også å omfatte hensynet til et godt ytringsklima

✓ Lovens virkeområde utvides slik at de persongrupper som regnes opp i aml § 1-6 nå skal omfattes av bestemmelsene, med unntak av innsatte i kriminalomsorgens anstalter

✓ Vilkåret "kritikkverdig forhold" presiseres med eksempler i en revidert bestemmelse (§ 2A-1) om rett til å varsle.

✓ Vilkåret "forsvarlig varsling" presiseres ved at det gis en ny bestemmelse (§ 2A-2) som beskriver fremgangsmåten for hva som er forsvarlig varsling.

✓ Det er vedtatt en ny regel (§ 2A-3) om arbeidsgivers aktivitets- og omsorgsplikt når det fremsettes et varsel.

✓ Vilkåret "gjengjeldelse" presiseres med eksempler i en ny bestemmelse (§ 2A-4)

✓ Ved ulovlig gjengjeldelse skal man kunne kreve både oppreisning og erstatning for økonomisk tap uten hensyn til skyld.

✓ Bestemmelsen om bedriftens varslingsrutiner er utvidet til å stille krav til at også arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av varsling skal fremgå av rutinen.

Endringene trer i kraft fra 1. januar 2020