fast_ansettelse_i_lovens_forstand

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fast ansettelse uten garantilønn er ulovlig

Mange vikarbyråer har benyttet avtaler om «fast ansettelse uten garantilønn». Det innebar at arbeidstakerne ikke var sikret lønn mellom oppdragene. Etter krav fra LO og andre arbeidstakerorganisasjoner er Arbeidsmiljøloven § 14-9 endret og fast ansettelse uten garantilønn er dermed ulovlig.

LO-advokatene

LO-advokatene får mange spørsmål om arbeidsavtaler med garantilønn er lovlige. Mange har avtaler i strid med lovens krav til fast ansettelse.

Den nye bestemmelsen i aml § 14-9 sier at en fast ansettelse er

  1. tidsubegrenset,
  2. reglene for opphør av arbeidsforhold gjelder og
  3. arbeidstakeren må sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang

Krav på et reelt stillingsomfang

Forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang betyr at det er avtalt hva som er omfanget av arbeidet, når det skal utføres og når utbetaling av lønn skal skje. Presiseringen er viktig. Den skal gi arbeidstakere med deltidsstillinger mulighet til å påta seg arbeid for andre arbeidsgivere.

Vikarbyråene prøvde seg på en ny type "fast stilling"

Da det ble klart at «fast ansettelse uten garantilønn» ikke var fast ansettelse i lovens forstand, lanserte flere vikarbyråer en ny variant. De begynte med en arbeidsavtale som ble kalt fast ansettelse, men med lav stillingsprosent og adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

Du får for eksempel en avtale med 15 prosent stilling, så du er sikret 15 prosent av årslønnen i den aktuelle stillingen, men det er ikke angitt hvordan disse 15 prosentene skal plasseres i løpet av det neste året. Du kan bli tilkalt når arbeidsgiver har behov, og for deg vil det være vanskelig å supplere 15 prosent-stillingen med andre stillinger.

Presiseringen av fast ansettelse i loven var to skritt frem, men denne varianten av avtaler er definitivt et skritt tilbake igjen. Slike avtaler er ikke avtaler om fast ansettelse i lovens forstand.

EU/EØS-retten

At det er problematisk å måtte stå til disposisjon for arbeidsgiver hele tiden uten forutsigbarhet for når arbeid skal utføres og for når det er arbeidsfri, følger også av EU/EØS-retten. I arbeidet med revisjon av direktiv 91/533/EØF har Kommisjonen foreslått at dersom det i all hovedsak er arbeidsgiver som bestemmer arbeidstiden, skal arbeidsgiver angi hvilke dager og timer arbeidstaker må være tilgjengelig for arbeid eller oppdrag.

Avtale om min. 80% stilling

For å få slutt på praksisen med små deltidsstillinger og gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, har Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet inngått en avtale om at innleide minst skal ha 80 prosent stilling. 

Avtalen er et viktig skritt på veien, men det gjenstår å se om den løser alle problemene.

For å sikre rekruttering til byggebransjen, kompetanseutvikling, gode HMS-forhold og anstendige lønns- og arbeidsvilkår, er hele, faste stillinger avgjørende. Dette er et ansvar både innkjøpere og tilbydere av arbeidskraft må ta.

Hvis du har en avtale som beskrevet ovenfor, anbefaler vi deg å ta kontakt med din fagforening!