arbeidsgiveransvar

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av båt med containere
Foto: Astrid Westvang

Arbeidsgiveransvarets rekkevidde skal prøves i Gulating

Denne uken er det ankeforhandling i Gulating lagmannsrett vedrørende oppsigelse av 66 sjøfolk i rederiet GC Rieber Shipping. Advokat Terje Hernes Pettersen i Sjømannsforbundet, bistår de to LO forbundene (Sjømannsforbundet og Sjøoffisersforbundet) og deres medlemmer i saken.

LO-advokatene

Sjømannsorganisasjonene gikk til sak på vegne av medlemmene, som var ansatt i et datterselskap i konsernet uten egen administrasjon. Det er anført at alle arbeidsgiverfunksjoner ble utført av morselskapet. I 2016 ble datterselskapet besluttet nedlagt og alle sjøfolkene oppsagt. Parallelt med at konsernets egne ansatte ble sagt opp ble det inngått avtale med bemanningsselskapet OSM om å erstatte de norske med billigere utenlandsk arbeidskraft gjennom innleie (skipsarbeidsloven har ikke begrensning på innleie). 

 

 

Av rettslige problemstillinger lagmannsretten skal drøfte er om et konsern i kraft av  autonomi kan beslutte å legge ned et datterselskap og om en slik beslutning i seg selv er saklig. Saken reiser også spørsmål om felles arbeidsgiveransvar for mor- og datterselskap, samt om sviktende marked og dårlig økonomi gjør det saklig å erstatte egne ansatte med annen, og billigere arbeidskraft. Videre skal sjøfolkenes subsidiære påstand om at det forelå virksomhetsoverdragelse (til OSM) vurderes av lagmannsretten. Sjøfolkene tapte i tingretten. Det er satt av fem dager til saken. Vi kommer tilbake med nærmere omtale av saken når dom foreligger.