Prøvetidsansatt fikk jobben tilbake etter 18 måneder

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Dommerklubbe

Prøvetidsansatt fikk jobben tilbake etter 18 måneder

Frostating lagmannsrett avsa i forrige uke dom i sak om oppsigelse i prøvetid. Lagmannsretten stadfestet tingrettens dom, og oppsigelsen ble kjent ugyldig. Det betyr at arbeidstaker får jobben tilbake, og i tillegg erstatning for inntektstap på 350 000 og oppreisningserstatning på 40 000.

LO-advokatene

 

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

 

Prøvetidsansatt har ikke rett til "å stå i stilling"

I oppsigelsessaker for retten er hovedregelen at arbeidstaker har rett til å stå i stilling frem til rettskraftig avgjørelse. Dette gjelder imidlertid kun ved oppsigelse av faste ansatte etter utløpet av prøvetiden. Ved oppsigelse i prøvetid eller tvist om lovligheten av midlertidig tilsetting har arbeidstaker ikke rett til å stå i stilling.

Oppsigelsestiden for prøvetidsansatte er normalt på kun 2 uker. Det går med andre ord svært kort tid fra varsel om oppsigelse til arbeidstaker må forlate arbeidsplassen.

Ute av jobb i 18 måneder

I denne saken vant arbeidstaker frem i tingretten, men siden arbeidsgiver anket til lagmannsretten fikk ikke arbeidstaker komme tilbake i jobb. Da lagmannsretten avsa dom hadde arbeidstaker vært ute av jobb i 18 måneder.

Hvis oppsigelsen kjennes ugyldig, har arbeidstaker rett på å få jobben tilbake. Men, ingen regel uten unntak. Arbeidsmiljøloven § 15-12 første ledd åpner for at arbeidsforholdet likevel kan opphøre hvis det er åpenbart urimelig at det fortsetter.

Arbeidsgiver mente det var åpenbart urimelig at arbeidstaker skulle komme tilbake i jobb, og viste til at arbeidsforholdet kun hadde vart i 5 ½ måned, og at det nå hadde gått 18 måneder siden oppsigelsen. Lagmannsretten var ikke enig i det.

Snever unntaksregel

Lagmannsretten viste til at dette var en snever unntaksregel, og at «det ligger i sakens natur at det alltid vil være tale om en kort ansettelsestid så lenge man er ansatt «med en prøvetid på seks måneder».

Ikke mangelfull jobbutførelse

Ved oppsigelse i prøvetid må oppsigelsen være begrunnet i «arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet», jf aml § 15-6. Formålet med prøvetiden er at både arbeidstaker og arbeidsgiver skal få en prøveperiode. Det er likevel ikke fritt frem for arbeidsgiver å si opp den prøvetidsansatte i prøvetiden. Arbeidsgiver må gi arbeidstaker tilstrekkelig opplæring og oppfølging, og eventuell mangelfull jobbutførelse må dokumenteres.

I denne saken kom lagmannsretten til at arbeidsgiver ikke hadde dokumentert noe mangelfull jobbutførelse, og dermed var det heller ikke grunnlag for oppsigelse.

Kostbare rettslige prosesser

Det er svært kostbart å føre saker for retten. Den som taper saken risikerer også å måtte betale motpartens sakskostnader. I denne saken ble arbeidsgiver dømt til å betale arbeidstakers sakskostnader for tingretten og lagmannsretten, til sammen ca 500 000.

Arbeidstaker ble bistått av advokat Karl Inge Rotmo. Arbeidstaker er medlem av Industri Energi som hadde innvilget rettshjelp.

Når et LO-forbund gir rettshjelp betyr det at forbundet tar all økonomisk risiko for egne sakskostnader og eventuelle idømte sakskostnader. Uten rettshjelp fra forbundet er det svært få som har økonomi til å få prøvd saken sin for domstolen.