pårørendes_klagerett_yrkesskade

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av Munkholmen - sett gjennom et rør plassert på Ladehammeren

NAV avviste å behandle klage da arbeidstaker døde - Trygderetten omgjorde vedtaket

LO-advokatene bistår medlemmene i mange klagesaker mot NAV. I en av sakene fikk arbeidstaker godkjent KOLS som yrkessykdom, men NAV avslo å utbetale uførepensjon etter særreglene for yrkesskade. Arbeidstaker døde før klagen var ferdigbehandlet. Enken valgte å opprettholde klagen, men NAV avviste klagen og viste til avdødes personvern. Trygderetten var ikke enig, og sendte saken tilbake.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

Særregler ved yrkesskade

Godkjent skade som yrkesskade eller yrkessykdom gir flere rettigheter etter folketrygdloven. Det skal ikke betales egenandel ved helsehjelp for yrkesskaden, flere av inngangsvilkårene lempes på og utmålingen av selve ytelsen gjøres etter egne regler som kan gi høyere ytelser. Det skal følge av hvert enkelt vedtak om NAV har innvilget ytelsen etter særreglene for yrkesskade.

NAV avviste klagen fordi arbeidstaker døde

LO-advokatene har en sak hvor arbeidstaker døde før NAV hadde behandlet klagen hans over at uførepensjonen ikke var beregnet etter særreglene for yrkesskade. Enken hadde en økonomisk interesse i å få beregnet tidligere utbetalt uførepensjon etter særreglene, og opprettholdt anken. NAV mente imidlertid at de hadde taushetsplikt, og at hensynet til avdødes personvern tilsa at enken ikke hadde rettslig klageinteresse:

"Selv om enken har kjennskap til avdødes helseforhold, og eventuelt også har tilgang på enkelte saksdokumenter, vurderer vi at sakens dokumentasjon er av slik sensitiv karakter at hun ikke har krav på innsyn i sakens dokumenter og at vår taushetsplikt hindrer at sakens opplysninger gjøres kjent."

Trygderetten opphevet NAVs vedtak

Trygderetten var ikke enig i at taushetsplikten var til hinder for behandling av klagen. Trygderetten viste til at nærmeste pårørende har innsynsrett i avdødes journal:

"Etter rettens syn kan ikke anken avvises på grunnlag av bestemmelsene om taushetsplikt og bevisforbud. Hvilke dokumenter enken skal gis innsyn i, og hvilke bevis Trygderetten kan motta i saken, er spørsmål det må tas stilling til under realitetsbehandlingen av saken. Retten bemerker imidlertid at helsepersonelloven § 24 annet ledd fastsetter at nærmeste pårørende i utgangspunktet har innsynsrett i avdødes journal. Videre bemerker retten at bestemmelsen om bevisforbud i tvisteloven § 22-5 ikke er unntaksfri, jf. for eksempel Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2006 s. 633, som gjaldt advokaters taushetsplikt."

NAV avslo på nytt - men Trygderetten endret nok en gang

Saken ble sendt tilbake til NAV for ny behandling. I den nye behandlingen var det ikke lengre noen sensitive dokumenter som enken kunne få innsyn i. NAV opprettholdt imidlertid sitt avslag. Ny runde i Trygderetten måtte til. Avdøde hadde et sammensatt sykdomsbilde, men Trygderetten la til grunn at plagene som følge av KOLS var så store at det mest sannsynlig var en medvirkende årsak til hans arbeidsuførhet:

"Retten legger til grunn at den ankende part har alvorlig KOLS. Den ankende part har fått innvilget krav om menerstatning og varig medisinsk invaliditetsgrad har blitt fastsatt til 65 prosent. Etter rettens syn var den ankende parts nedsatte lungefunksjon såpass alvorlig da han fikk innvilget uføretrygd, at dette mest sannsynlig var en medvirkende årsak til hans arbeidsuførhet. Retten finner ikke å kunne legge avgjørende vekt på at KOLS ikke er eksplisitt nevnt som en årsaksfaktor ved innvilgelsen av uføretrygd. Det har formodningen mot seg at såpass alvorlig KOLS ikke har noen innvirkning på arbeidsevnen."

Trygderetten omgjorde NAVs vedtak og avdøde fikk beregnet uførepensjonen etter særreglene for deler av pensjonen. Det er enda ikke klart hvor mye dette utgjorde.

Personvernet er ikke vern av offentlig myndighet

Saken illustrerer noen problemer som kan oppstå når nærstående dør. Det er klart at det offentlige i visse sammenhenger også skal ivareta den avdødes personvern. Men i en klagesak om yrkessykdom blir det litt umusikalsk når NAV avviser enkens opprettholdelse av avdødes klage, og begrunner det med hensynet til nettopp avdøde. Det var åpenbart at avdøde ønsket å få saken sin behandlet, og det var ingen saklig grunn i denne saken til å avvise behandlingen.

Pårørende sin rett til innsyn i avdødes journal er viktig også i andre sammenhenger. Det er gjennom innsyn i journal at de pårørende kan få innsikt i hvilken medisinsk behandling avdøde har fått. Personvern er viktig, men man må huske på hvem reglene er ment å verne.