Er_NAV_sin_praksis_med_trekk_i_forskudd_på_dagpenger_lovlig?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
bilde av advokat Haider som prater med en person
Foto: LO/Siv Dolmen

Er NAV sin praksis med trekk i forskudd på dagpenger lovlig?

Det har kommet mange reaksjoner på NAV sin praksis om trekk i forskudd på dagpenger. Vi har derfor bedt LO-advokat Imran Haider, som har juridisk doktorgrad i trygderett, om å vurdere lovligheten av NAV sin praksis. Haider mener NAV sin praksis er ulovlig og må opphøre. Du kan lese den rettslige vurderingen her.

LO-advokatene

Takk for at du deler innlegg og inviter gjerne dine venner til LO-advokatenes Facebook gruppe.

NAV - trekk i forskudd på dagpenger

Mange permitterte har fått forskudd på dagpenger og staten skal dekke lønnsperioden for dag 3-20. Dette (lønnskompensasjon) skulle vært klart for utbetaling senest 1.5, men er nå utsatt på ubestemt tid. Avisa Klassekampen skriver, og det er dokumentert fra andre, at NAV har begynt å foreta trekk i forskuddet uten at de permitterte har mulighet for å søke om å få utbetaling for lønnsperioden.

Før lovendringene ville de permitterte fått utbetalt lønn i 15 dager fra arbeidsgiver. Endringene og manglende utbetaling av lønnsperioden (dag 3-20) fra NAV berører anslagsvis 300-400 000 arbeidstakere.

Det rettslige grunnlaget for praksisen er etter mitt syn høyst tvilsom:
Forskriften om forskuttering av dagpenger er gitt i medhold av ftrl § 25-17.
Forskriftens formål er angitt å gi forskudd på dagpenger mens søknad om dagpenger etter folketrygdloven kapittel 4 er til behandling. Den særskilte lønnsordning fra og med dag 3 ved permittering, er knyttet til permitteringslønnsloven og ikke folketrygdloven, uten at jeg kan se at det har avgjørende betydning.

Mange er satt i en vanskelig situasjonen, uten midler til livsopphold, fordi den særskilte lønnsordningen ved permittering ikke er på plass, slik som opprinnelig forutsatt av Storting og regjering. Forskriften er også gitt nettopp for å avdempe konsekvensene av lang saksbehandlingstid I NAV pga covid-19.

Forskriften har i praksis hatt til hensikt å kompensere for at lønnsordningen ikke er ordnet ennå, og det vil ta tid å behandle dagpengesøknadene. Det var en forutsetning også fra Stortinget sin side at endringene skulle tre i kraft umiddelbart, men da med det nødvendige forbehold for at det ville ta noe tid å etablere en slik søknadsportal. Etter det som er opplyst antok regjeringen/NAV at ordningen ville være på plass senest innen 1.5. 2020. Dette, og formålet med forskriften, tilsier at tilbakebetaling av forskudd heller ikke kan gjennomføres før utbetalingene fra den særskilte lønnsordningen iverksettes/begynner å komme.

NAV sin praktisering kan også være problematisk i relasjon til fastsatt minstenivå for livsopphold. Ved gjeldsordninger og lønnstrekk er det bl.a. gitt en forskrift som sier noe om hvor mye en person/familie må være sikret av midler til livsopphold, jf. https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2014-06-13-724.

Det gjelder noen grunnsatser og det skal beregnes et tillegg for hvert barn man har. Trekk i dagpengene kan altså komme i konflikt med det nevnte minstenivået.
Tilsvarende kan tilbakebetaling av dagpenger komme i konflikt med minstesatsene som gjelder ved økonomisk stønad fra staten, jf. Rundskriv A-2/2019

Hjemmelen i forskrift om forskudd på dagpenger (§ 5) synes derfor å være for generell utformet, og den tar i utgangspunktet ikke hensyn til de nedre grensene for minstenivå for livsopphold som ellers gjelder. Etter det som er opplyst fremstår det og som NAV heller ikke har foretatt noen konkret vurdering i hver enkelt sak, men at det mer eller mindre er lagt opp til «sjablongmessig trekk» på 20%, jf. NAVs nettsider

Det synes lite gjennomtenkt å få trekk i dagpengene hvis enkelte er nødt til å søke om sosial stønad for å ha nok midler til livsopphold. En slik praksis vil også medføre unødvendig merarbeid for forvaltningen, og det vil stride mot formålet med forskriften om forkuttering av dagpenger. Forskriften er som nevnt nettopp gitt bl.a for å avbøte uvanlig lang saksbehandlingstid som følge av covid-19-pandemien i NAV, jf. forskriftens § 1.

I gruppen som har fått trekk er det antakelig mange personer som i utgangspunktet har lite midler fra før som har benyttet seg av muligheten til å kreve forskudd på dagpenger. Det kan også være noen som vil ha dagpenger over minsteinntektsnivået selv etter trekket for forskuddsbetalingen. For disse kan det kanskje være grunnlag for trekk i medhold av forskriftens § 5, men det må isåfall vurderes konkret for hver enkelt.