Hjemmekontor - mens vi venter på ny forskrift

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Hjemmekontor - mens vi venter på ny forskrift

Regjeringen arbeider med en ny forskrift om arbeid fra hjemmekontor. I påvente av den, har Arbeids- og sosialdepartementet gitt ut et notat som klargjør noen av de rettslige rammene rundt hjemmekontor begrunnet i smittevernhensyn.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Akkurat nå opplever flere å arbeide hjemmefra. Oppgavene er, for mange, akkurat de samme som før mars 2020, men arbeidsomgivelsene og arbeidsrommet er svært forskjellig. Andre husstandsmedlemmer opplever å få et unikt og nært innblikk i arbeidshverdagen. 

Det gjeldende regelverket

Forskriften om hjemmekontor er fra 2002. Da forskriften ble utarbeidet, ble reglene utformet på bakgrunn av situasjonen før koronapandemien. Arbeids- og sosialdepartementet har bestemt at forskriften skal revideres og oppdateres, les blant annet artikkel i FriFagbevegelse her . 

Avtale om hjemmekontor

 Hjemmekontorforskriften gjelder i utgangspunktet der hjemmekontor er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I tillegg er det krav til at hjemmearbeid avtales som ganske fast ordning.

Hjemmekontorsituasjonen de fleste opplever i dag, er verken «avtalt» eller ment å være «fast ordning». Det har derfor vært stor usikkerhet om forskriften gjelder.

Pålegget er begrunnet i smittevernshensyn

Arbeids- og sosialdepartementet utarbeidet rett før jul et notat der konklusjonen klart taler for at pålagt hjemmekontor begrunnet i smittevernhensyn eller andre pålegg også faller inn under forskriften.

Hovedhensyn – arbeidsgiveransvaret

Forskriften slår fast at arbeidsgivers ansvar for de ansattes helse, miljø og sikkerhet består også når arbeidstaker arbeider fra eget hjem.

Arbeidsgiver skal fortsatt forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Vernearbeidet skal omfatte ansatte som arbeider fra hjemmekontor så langt dette er praktisk mulig.

Arbeidstakers aktive medvirkning

Arbeidsgiver og verneombud har imidlertid ikke fri tilgang til arbeidstakers hjem for å påse at arbeidsforholdene er lovmessige. Tilgang til arbeidstakers hjem forutsetter samtykke. Oppfølgingen av arbeidsmiljøet vil derfor kreve at arbeidstaker aktivt medvirker og gir informasjon.  

Det sentrale poenget i forskriften er at arbeidsgivers ansvar for den enkelte arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet ikke blir borte ved at arbeidstakere fjernarbeider fra sitt hjem.

Blant annet følger det av forskriften at arbeidsgiver skal, så langt det er praktisk mulig, påse at arbeidsmiljøet på hjemmekontoret er fullt forsvarlig og at arbeidsgivers internkontrollsystem (dvs. arbeidsgivers systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet) skal omfatte arbeid på hjemmekontor. Videre skal verneombudets og arbeidsmiljøutvalgets arbeid også omfattearbeidstakere på hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

Fysisk arbeidsmiljø  

Det er ikke alltid at tiltakene som er gjort på arbeidsplassen lar seg overføre til hjemmekontoret. Arbeidsgiver har likevel en plikt til å sørge for at arbeidstakerne har tilgang til nødvendig utstyr, systemer, m.v. som er nødvendig for å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og for å få utført arbeidet på en forsvarlig måte.

Tilrettelegging for bl.a. pauser og bevegelse

I tilfeller der hjemmearbeidet strekker seg over en viss tid, må det vurderes om arbeidsplassens ergonomiske utforming er fullt forsvarlig. Arbeidsgivers plikt til å legge til rette for pauser, avbrekk og faglig utveksling og diskusjon mellom kollegaer gjelder også i hjemmekontorsituasjonen. 

Psykisk arbeidsmiljø - faglig og sosial omgang

Arbeidstakere reagerer ulikt på å arbeide hjemmefra. Det er imidlertid en god del arbeidstakere som opplever psykisk slitasje eller problemer ved å arbeide hjemmefra. Problemene kan være forårsaket av flere forhold, og ikke bare fraværet av sosialt samsvar med kollegaer. 

Det er viktig at arbeidsgiver oppfyller forpliktelsen til å sørge for at også det psykiske arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Arbeidsgiver må følge opp sine ansatte individuelt for å avdekke eventuelle problemer. I tillegg er arbeidsgiver forpliktet til å jobbe systematisk og i forkant for å redusere risikoen for psykisk slitasje. 

Taushetsplikt, personvern, mv.

Arbeidstaker må ivareta taushetsplikten, informasjonssikkerhet og personvernet hjemme på samme måte som på arbeidsplassen. Dette innebærer at arbeidstakeren må behandle og oppbevare dokumenter forsvarlig slik at utenforstående, inkludert familiemedlemmer, ikke får tilgang til dokumentene og opplysningene som er omfattet av taushetsplikt eller personvernlovgivningen.   

Arbeidsgiver plikter på sin side å sørge for at arbeidstaker kan overholde disse forpliktelsene. Plikten kan innebære at arbeidsgiver må stille til rådighet utstyr som hindrer innsyn til pc-skjerm m.v., retningslinjer for makulering og tilgang til slikt utstyr og retningslinjer og tilpasninger som gjør at arbeidstaker kan overholde taushets- og fortrolighetsplikt ved gjennomføring av digitale møter og telefonsamtaler. Taushetsplikten gjelder også overfor familiemedlemmer med unntak av små barn.  

Forsikringer

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder i utgangspunktet også ved arbeid fra hjemmekontor. Det er imidlertid en forutsetning at skaden har oppstått mens arbeidstakeren var i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Dette kan reise vanskelige bevisspørsmål når arbeidsdagen inneholder arbeid for arbeidsgiver, men med innslag av hjemlige gjøremål. Er det yrkesskade dersom man sklir på trappa i det man skulle hente posten som inneholder dels jobbrelatert post og dels privat post?

For å unngå å miste rett til erstatning, bør arbeidsgiver tegne en tilleggsforsikring slik at arbeidstaker er like godt dekket også i de tilfeller der det er tvil om skaden skjedde mens arbeidstaker var «i arbeid». 

Avtale med den enkelte arbeidstakeren om hjemmearbeid

Dersom arbeidet omfattes av hjemmekontor-forskriften, skal det inngås en individuell avtale med arbeidstaker. Avtalen skal som et minimum omhandle følgende forhold:

• omfanget av og arbeidstiden for hjemmearbeidet 

• angi arbeidstiden for hjemmearbeidet

• angi tidspunkter der arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver

• forventet varighet dersom avtalen er midlertidig

• bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv. 

• bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen 

• bestemmelser om eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr

• eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter