Diskrimineringsvern for gravide

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av en gravid dame på kontor
Mange opplever fremdeles diskriminering i arbeidslivet på grunn av graviditet eller foreldrepermisjon

Diskrimineringsvern for gravide

Å diskriminere arbeidstakere eller arbeidssøkere på grunn av graviditet skulle man kanskje tro ikke lenger eksisterte i norsk arbeidsliv. De aller fleste arbeidsgivere og ledere vet jo at det er ulovlig å diskriminere på grunn av graviditet – eller?

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

I VG i denne uken kunne man lese om «Stine» som fikk sparken på grunn av at hun var gravid

På NRK sine nettsider var det den 09.02.23 en artikkel om fotballspiller Kristine Minde – som forteller at hun var i samtaler og intervju med flere toppserieklubber om en overgang, hvor hun ble spurt om familiefremtid og om hun hadde tenkt å få barn.

Viktig med fokus på diskrimineringsvern

Uten å kjenne detaljene i disse sakene, illustrerer artiklene at det er viktig å ha fokus på diskrimineringsvernet for gravide arbeidstakere og arbeidssøkere. Det er nemlig slik at det er ulovlig å diskriminere arbeidstakere og arbeidssøkere på grunn av graviditet.  
  
Lovgivningen gir noen juridiske rammer som gjør det forbudt å diskriminere gravide arbeidstakere og arbeidssøkere. Enkelt sagt kan man si at det forhold at man er gravid, ikke  skal få noen som helst negative konsekvenser for deg som arbeidstaker eller arbeidssøker.  
  

Mange opplever diskriminering ved graviditet og foreldrepermisjon

Det høres jo for mange selvsagt ut i dagens moderne arbeidsliv – men likevel opplyser Likestillings- og diskrimineringsombudet på sine nettsider at forskjellsbehandling på grunn av graviditet og foreldrepermisjon er det temaet ombudet mottar flest saker om i tilknytning til arbeidslivet. På nettsidene til ombudet kan vi lese følgende:   

«På oppdrag fra ombudet har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 2021 undersøkt opplevd forskjellsbehandling av arbeidstakere i forbindelse med graviditet og foreldrepermisjon. Noen av hovedfunnene er at  

  • 12 % av kvinner har opplevd å bli spurt om graviditetsplaner på jobbintervju
  • 14 % kvinner og 10 % menn at de opplever negative reaksjoner fra leder når de forteller om at de skal bli foreldre  
  • 22 % av midlertidig ansatte har opplevd å ikke få forlenget stillingen sin mens de var gravide eller foreldrepermisjon.»  

https://www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/rapporter/gra/graviditet-og-foreldrepermisjon/ 

Lovregulering av diskrimineringsforbudet 

Det følger av likestillings- og diskrimineringsloven § 6 at 

«Diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.(…) 

Hva som menes som direkte diskriminering og indirekte diskriminering følger videre av lovens § 7 og 8. I likestillings- og diskrimineringsloven § 10 er det lovfestet en svært snever unntaksregel for når det er anledning til å gjøre lovlig forskjellsbehandling på grunn av graviditet, fødsel, amming og permisjon ved fødsel eller adopsjon. Men som den klare hovedregel er diskriminering på grunn av graviditet (selvsagt) helt forbudt. 

 Diskrimineringsforbudet gjelder ved alle sider av et arbeidsforhold, herunder ved  

  • utlysning av stilling, 
  • ansettelse, omplassering og forfremmelse, 
  • opplæring og kompetanseutvikling, 
  • lønns- og arbeidsvilkår og 
    opphør 

Hva bør man gjøre når man blir diskriminert? 

Hva skal man gjøre dersom man opplever at man blir diskriminert på grunn av graviditet – enten som jobbsøker eller arbeidstaker? 

For at vi skal ha målsetning om et arbeidsliv hvor diskriminering på grunn av graviditet er ikke-eksisterende og det skal være nulltoleranse mot diskriminering, er det viktig at man reagerer dersom man opplever å bli diskriminert på grunn av graviditet. 

Ta kontakt med tillitsvalgt eller forbundet du er innmeldt i umiddelbart og be om bistand. Tillitsvalgte/forbundet vil hjelpe deg i den videre prosess.