Diskriminering av gravide i arbeidslivet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: AdobeStock Gravid butikkansatt

Diskriminering av gravide i arbeidslivet

Diskrimineringsnemnda behandlet i 2020 syv saker om diskriminering på grunn av graviditet som endte med fellende avgjørelse mot arbeidsgiver. Les mer om sakene her!

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Forbud mot diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsloven § 29 presiserer at forbudet mot diskriminering gjelder alle sider av arbeidsforholdet. Forbudet gjelder også for arbeidsgivers valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere.

7 tilfeller med diskriminering av gravide i 2020 

Diskrimineringsnemnda behandlet i 2020 syv saker om diskriminering på grunn av graviditet som endte med fellende avgjørelse mot arbeidsgiver. Sakene dreide seg om forskjellsbehandling, manglende forlengelse av vikariat, opphør av ansettelsesforhold og/eller forbigåelse. 

Erstatning for inntektstap/foreldrepenger og oppreisning

Den som blir utsatt for diskriminering på grunn av graviditet, eller andre forhold, har normalt krav på erstatning for inntektstap/tap av foreldrepenger mm, og erstatning for ikke-økonomisk skade (oppreisning).

I klagen er det det viktig at det økonomiske tapet dokumenteres så godt som mulig ved fremleggelse av arbeidsavtale, lønnsslipp, selvangivelse, bekreftelse fra NAV mm. Størrelsen på oppreisningserstatningen fastsettes skjønnsmessig og vil variere bl.a ut fra hvor grov diskrimineringen er, arbeidsgivers økonomi og andre forhold.   

Kort om sakene

- Klagesak 19/118 gjaldt spørsmål om en kvinne ble ulovlig forskjellsbehandlet på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel, ved at hun ikke fikk mulighet til å søke på eller bli vurdert til stillinger og funksjoner på arbeidsplassen. Nemnda kom til at det forelå brudd på diskrimineringsregelverket, og vedtok at innklagede i saken måtte betale 30 000 kroner i oppreisning.

- Klagesak 19/53 gjaldt spørsmål om en midlertidig ansatt i en kommune ble ulovlig forskjellsbehandlet på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel, ved at vikariatet hennes ikke ble forlenget. Diskrimineringsnemnda konkluderte med at kommunen hadde diskriminert klager på grunn av kjønn, jf. likestillingsloven § 5.

- Klagesak 19/196 gjaldt spørsmål om diskriminering på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel. Nemnda konkluderte med at klagers oppdrag hos innleier ikke ble forlenget fordi hun var gravid og skulle ut i fødselspermisjon. Klager ble tilkjent 15 000 kr i oppreisning.  

- I klagesak 19/115 konkluderte nemnda med at klagers oppdrag hos innleier ikke ble forlenget fordi hun var gravid og skulle ut i fødselspermisjon. Klager ble tilkjent 25 000 kr i oppreisning.  

- I klagesak 19/193 fikk arbeidstaker ikke forlenget sitt vikariat og hun fikk ikke fast stilling fordi hun var gravid/skulle ut i permisjon. Nemnda tilkjente henne kr 50 000 i oppreisning.

- I klagesak 20/57 fikk arbeidstaker ikke tiltre tilbudt stilling som sykepleier ved en privat helseklinikk etter at hun opplyste om graviditet. Klager ble tilkjent 50 000 kroner i oppreisning og 75 000 kroner i erstatning for lønnstap.

- I klagesak 20/167 fikk arbeidstaker ikke forlenget et vikariat i kommunen. Nemnda kom til at dette skyldes hennes graviditet og arbeidstaker ble tilkjent 19 207 kroner i erstatning for tap i foreldrepenger og 20 000 i oppreisning.

Diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet veileder deg hvis du mener deg utsatt for diskriminering.

Det er gratis å klage en sak inn for nemnda, og du risikerer heller ikke å bli dømt til å betale saksomkostninger. Saksbehandlingen er skriftlig, og det er normalt ikke nødvendig med bistand fra advokat.

Diskrimineringsnemnda har egen hjemmeside hvor det er mulig å søke opp avgjørelser, også saker om diskriminering utenfor arbeidslivet, og av andre årsaker enn svangerskap, typisk etnisitet, kjønn, seksuell legning, funksjonshemming mv., se klagesaker og statistikk på hjemmesiden her.