Arbeidstaker tilkjent 3 millioner i erstatning etter yrkesskade - forsikringsselskapet ble dømt til å foreta etteroppgjør

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Morten Løberg/Samfoto/NTB Scanpix

Arbeidstaker tilkjent 3 millioner i erstatning etter yrkesskade

Forsikringsselskapet ble dømt til å foreta etteroppgjør

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Erstatningssaker ved yrkesskader og -sykdom

LO-advokatene bistår medlemmene og forbundene i mange erstatningssaker bl.a. ifb med yrkesskader og sykdom. Mange av sakene løses ved forhandlinger, men i noen tilfeller er det nødvendig å bringe sakene inn for domstolene. En slik sak ble avgjort denne uke.

Sakens bakgrunn

Gulating lagmannsrett avsa dom 22. april 2021. Saken er viktig fordi den beskytter de yrkesskadede arbeidstakere sin rett til å kreve høyere erstatning dersom arbeidsevnen (ervervsevnen) forverres etter at det er inngått utenrettslig avtale med forsikringsselskapet.

I saken arbeidet kvinnen som miljøterapeut i en bolig for psykisk utviklingshemmede. På grunn av et sikkerhetsbrudd befant hun seg plutselig alene med en kjent voldelig bruker. Hun ble overfalt i et livstruende angrep og varig skadet i hode og nakkepartiet.

Skadehendelsen skjedde i september 2012 og hun kom aldri tilbake i full stilling. Frem til februar 2015 greide hun en tilrettelagt stilling som lærer 50 %, men ble da sykmeldt 100% på grunn av tiltakende tretthet/utmattelse.

Saksgangen

Det ble fremmet krav om yrkesskadeerstatning overfor KLP Skadeforsikring og i den anledning ble det innhentet sakkyndig erklæring fra en nevrolog i 2014 som anslo arbeidsevnen hennes til 50 %, og fra en psykiater som i 2015 også kom til ca 50 % arbeidsevne. Dette på tross av at hun på det tidspunkt kun maktet å arbeide i 20 % stilling.

Forsikringsselskapet ønsket å foreta et erstatningsoppgjør basert på erklæringene, og foreslo å dekke hennes framtidige inntektstap med 50 % av full erstatning.

Forhandlingene med KLP tok tid og i mellomtiden var arbeidsutprøvingen mislykket og det var usikkert hva som ville skje videre fra NAVs side. Etter forhandlinger ble partene i juni 2016 enige om at hun fikk 60 % av full erstatning. På dette tidspunkt mottok hun 100 % arbeidsavklaringspenger fra NAV.

I mai 2017, mindre enn ett år etter avtalen med KLP, fikk hun innvilget 100 % uføretrygd fra NAV. NAV anså at hele uførheten skyldes yrkesskaden.

Yrkesskadelovgivningen opererer med egne utmålingsregler som skiller seg fra det som ellers gjelder i erstatningsretten. Dersom forutsetningene for et erstatningsoppgjør endrer seg vesentlig innen 5 år kan skadelidte kreve etteroppgjør. Vesentlighetskravet er for arbeidsevnens del angitt til 20 % forverrelse. Siden kvinnen nå var 100 % ufør, og hadde tatt oppgjør på 60 %, burde det i utgangspunktet være uproblematisk å kreve etteroppgjør.

Det kom derfor som en overraskelse at KLP Skadeforsikring avslo krav om etteroppgjør begrunnet i at det ikke hadde skjedd noen forverrelse av skaden. KLP fremhevet at skadelidte var like skadet ved oppgjøret i 2016 som ved innvilgelse av uføretrygd i 2017.

Behandlet - og vunnet i to instanser

KLP fikk ikke medhold i sytt syn og har nå tapt både i tingretten og lagmannsretten. Lagmannsrettens dom er helt klar på at det er tilstrekkelig for etteroppgjør at det skjer en endring i arbeidsevnen. Det er altså ikke et vilkår for å kreve etteroppgjør at den underliggende skaden er blitt forverret.

Lagmannsretten konstaterer at arbeidsevnen på avtaletidspunktet var redusert med ca 60 %, og senere til 100%, og at kvinnen da har rett til å kreve etteroppgjør.

Om erstatningen skulle bortfalle fordi skadelidte var særlig sårbar

KLP Skadeforsikring hevdet også at kvinnen hadde en fysisk og psykisk sårbarhet som, helt uavhengig av yrkesskaden, ville gjort henne 40 % arbeidsudyktig. Lagmannsretten gjennomgår kvinnens helsehistorikk før og etter ulykken og avviser selskapets anførsler også på dette punkt.

Selv om kvinnen hadde en viss sårbarhet fra før, er ulykken et ikke uvesentlig bidrag til at kvinnen falt ut av arbeid og det er avgjørende for den rettslige vurderingen av selskapets ansvar.

I dommen blir kvinnen tilkjent en tilleggserstatning på ca 1 250 000 kroner, som kommer i tillegg til ca 2 050 000 kroner som hun fikk ved oppgjøret i 2016.

KLP Skadeforsikring ble også pålagt å dekke alle sakskostnader for begge instanser.

Medregnet utgiftene til selskapets egen advokat utgjør det ca 1 million kroner.

I begge instanser er kvinnen bistått av LO-advokat Karl Inge Rotmo.