Klagefrist i NAV-saker når vedtak er sendt elektronisk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Kalender og timeglass
AdobeStock_1825622237(1)..

Klagefrist i NAV-saker når vedtak er sendt elektronisk

Klagefristen i NAV-saker løper fra tidspunktet vedtaket har «kommet frem», jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. Hvis man ikke har reservert seg mot digital kommunikasjon med NAV, har NAV anledning til å sende vedtak digitalt, jf.forvaltningsloven § 15a første ledd.

LO-advokatene

 Hvis man ikke har reservert seg mot digital kommunikasjon med NAV, har NAV anledning til å sende vedtak digitalt, jf.forvaltningsloven § 15a første ledd. Nærmere regler om dette, herunder hvordan klagefristen løper og beregnes ved digitale sendinger, er regulert ved forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften), som er gitt med hjemmel i forvaltningsloven § 15a tredje ledd. Etter eForvaltningsforskriften § 11 andre ledd begynner klagefristen etter forvaltningsloven § 29 å løpe «fra det tidspunkt vedtaket er gjort tilgjengelig elektronisk, og varsel om dette er sendt, jf. § 8 tredje ledd». § 8 tredje ledd første punktum lyder: ”Forvaltningsorganet skal sørge for at varsel om at enkeltvedtak er fattet blir sendt parten, og om hvor og hvordan vedkommende kan skaffe seg kunnskap om innholdet. (…)”

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa. 

NAVs melding om vedtak

LO-advokatene bisto et medlem som fikk avvist sin klagesak hos NAV, fordi han ikke klagde innen seks uker fra e-postmeldingen om vedtaket. Varselet som NAV hadde sendt på e-post til medlemmet hadde følgende ordlyd: "Hei! Du har fått et brev fra NAV (…)". Det sto ikke i varselet at det var fattet et vedtak. Vi brakte saken inn for Trygderetten, og anførte at medlemmet ikke ble varslet i samsvar med kravene i forskriften.  

Trygderettens kjennelse 

Trygderetten var enig med vårt medlem i at meldingen fra NAV ikke holdt mål. Retten uttalte i kjennelsen av 21. januar i år (sak 20/03777): 
  
"Ordlyden i forskriften § 8 tredje ledd første punktum tilsier at det i varselet må fremgå at det er fattet enkeltvedtak. Det er sparsomt med andre rettskilder som kan belyse hvordan bestemmelsen skal forstås. Etter rettens vurdering må det legges avgjørende vekt på forskriftens ordlyd. 
  
Selv om det også kan være sendt brev fra NAV som er viktige, understreker retten at det er "enkeltvedtak" som er forskriftens ordlyd. Retten legger til grunn at dette er et bevisst valg av ordlyd, da det er enkeltvedtak som er bestemmende for medlemmets retter og plikter. Det er også enkeltvedtak det er knyttet klage- eller ankefrist til og som normalt bærer i seg en mulighet for rettstap. Det er dette som det er sentralt at parten får informasjon om. 
  
Etter rettens vurdering må følgelig eforvaltningsforskriften § 11 andre ledd forstås slik at klagefristen ikke begynner å løpe med mindre det er sendt varsel som innholdsmessig er i tråd med kravet i forskriften § 8 tredje ledd. Etter § 8 tredje ledd må det da fremgå at det er fattet et enkeltvedtak, når det er dette som er sendt digitalt til medlemmet. Den enkelte bruker bør ut fra varselet kunne forstå hva henvendelsen relaterer seg til og gis en klar oppfordring til å gjøre seg nærmere kjent med innholdet. Så lenge varselet ikke oppfyller dette kravet i forskriften, får det betydning for når klagefristen begynner å løpe..." 
  

Betydningen for andre saker

Etter denne kjennelsen fra Trygderetten må NAV sannsynligvis endre standardformuleringen som brukes når det sendes ut melding om vedtak på e-post. "Hei! Du har fått et brev fra NAV" holder ikke. Gis det ikke beskjed om at meldingen gjelder et vedtak, får det betydning for når klagefristen tar til å løpe.