LO ønsker å gjøre IA-avtalen bedre

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

LO ønsker å gjøre IA-avtalen bedre

I september 2024 starter forhandlingene om en ny avtale for et inkluderende arbeidsliv. – IA-avtalen er vårt beste verktøy for å få ned sykefraværet, men den kan bli enda bedre, sier LO-nestleder Steinar Krogstad.

Sykefravær

Forhandlinger om ny IA-avtale starter i september i år, men arbeidet er allerede godt i gang. Arbeids- og inkluderingsdepartementet og partene i arbeidslivet har flere møter for å forberede forhandlingene. Målsettingen med disse møtene har vært å avklare de enkelte parters standpunkter, slik at det skal bli enklere under selve forhandlingene.

Les også: Du skal bli friskere av å gå på jobb

Målet med IA-samarbeidet er å utvikle et inkluderende arbeidsliv hvor alle har en plass, ved å forebygge sykefravær og hindre at folk faller ut av arbeidsmarkedet. Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for IA-arbeidet. For å lykkes med dette er et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet essensielt.

Les mer om IA-avtalen på regjeringen.no.

LO ønsker å videreføre hovedelementene i dagens IA-avtale. Det betyr blant annet å fortsette hovedsatsingene rundt forebyggende arbeidsmiljøarbeid og arbeid med de lange og gjentagende sykefraværene. Gjennom å skape et godt arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass med forebygging som fokus, vil det bidra til at arbeidstagere kan stå lenger i arbeid. Vi mener også at et godt arbeidsmiljø vil være positivt når man skal jobbe med inkludering.

LO ønsker også å fortsette bransjerettingen som i dagens avtale består av sju bransjeprogram, men hvilke bransjer som skal med i fremtidige program må vurderes.

Sykelønnsordningen må bestå

For LO har det alltid vært viktig å beholde dagens sykefraværsordning, med rett til 100 prosent lønnskompensasjon i 12 måneder. Sysselsettingsutvalget (NOU 2019:7) foreslo endringer i arbeidsgiverperioden og finansieringen. Det har LO og NHO nå sagt seg enige at bør utredes slik at det kan fremmes et forslag for Stortinget i neste IA-periode.

– Det er totalt uaktuelt å endre dagens sykelønnsordning med full lønn opptil 6G ved sykefravær. Jeg kan garantere at dette ikke er noe forhandlingstema, sier Steinar Krogstad.

Les også: Ny IA-avtale

Retten til flere egenmeldingsdager bør lovfestes

I tidligere avtaler hvor virksomheter tegnet lokal IA-avtale fikk arbeidstagerne utvidet egenmeldingsrett. Inntil 8 dager i strekk, inntil 24 dager i året og at man kunne bruke enkeltdager.

Folketrygdlovens paragraf 8-24 fjerde avsnitt har i dag følgende tekst:

Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen. Innenfor arbeidsgiverperioden kan arbeidsgiveren likevel gi rett til å bruke egenmelding utover tre kalenderdager. Arbeidsgiveren har plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding.

LO mener at flere egenmeldingsdager har flere positive virkninger. Det vil kunne avlaste presset på fastlegene, som skriver over 90 prosent av sykmeldingene.

– I tillegg vil det bli enklere for arbeidstagere å gå tilbake på jobb etter noen dager hjemme. Faren for at sykeperioden forlenges ved legebesøk og sykmelding er stor, sier Steinar Krogstad.

Partssamarbeid

Rundt 35 prosent av sykefraværet er arbeidsrelatert, men vi vet at et godt og trygt arbeidsmiljø kan virke helsefremmende. Målet er at arbeidsplassen skal bidra til at mennesker med helseutfordringer klarer å jobbe, til tross for sine plager.

Forskning viser at det lokale trepartssamarbeidet er av avgjørende betydning for arbeidet med forebygging og arbeidsmiljø. Vi vil at IA-avtalen skal ha mekanismer som legger til rette for at partssamarbeidet lokalt styrkes

– Arbeidsmiljø handler om selve arbeidet. Hvordan det er planlagt, organisert og gjennomført. Det påvirker bunnlinjen og tjenestekvalitet. Mye av kritikken i sykefraværsdebatten handler om kostnadene ved sykefraværet. Det handler i liten grad om årsakene til fraværet, sier Krogstad.

Han viser til at mesteparten av fraværet handler om det organisatoriske arbeidsmiljøet, om ledelse, mens mange av tiltakene ofte handler om det fysiske arbeidsmiljøet.

LOs krav til ny IA-avtale

- LO ønsker en ny sterk IA-avtale, som viderefører dagens hovedinnretning i avtalen.

- Bevare dagens sykelønnsordning.

- De overordnede målene kan beholdes, men senior- og inkluderingsperspektivet bør komme tydeligere frem.

- Trepartssamarbeidet må styrkes og forventningene til de ulike partenes bidrag må tydeliggjøres. Det bør være en bedre regional forankring av IA-arbeidet.

- Det må fortsatt jobbes med å styrke den lokale arbeidsplassforankringen av IA-arbeidet.

- Bransjesatsingen bør styrkes og det må legges til rette for at eksisterende IA-bransjeprogram kan søke om å fortsette og eventuelt utvide med nye bransjeprogram.

- Videreføre og utvikle arbeidsmiljøsatsingen og arbeidsmiljøportalen, og gjøre det enklere for virksomheter å få prosessbistand i arbeidsmiljøarbeid.

- Styrke NAV Arbeidslivssenter og gjøre dem mer tilgjengelige for virksomheter som vil jobbe med IA.

- Bedre og mer koordinert kommunikasjon om IA-avtalen.

- Vurdere å lovfeste en utvidet egenmeldingsordning.

- Vurdere system og regelverk knyttet til sykefraværsoppfølgingen. Foreslå eventuelle hensiktsmessige endinger.

- Vurdere konkrete tiltak knyttet til arbeid og psykisk helse.

Fakta om IA-avtalen

Den nåværende IA-avtalen ble underskrevet 18. desember 2018 og er den femte intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Avtalen ble forlenget 2. november 2022 og vil gjelde ut 2024.

Kontakt

Pressetelefon

Vår pressevakt treffes på telefon og er døgnbemannet for presse

Telefon: 23 06 18 00

E-post: presse@lo.no