utdanningspermisjon

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av tomme pulter
Fra flickr.com: Richard Lee "Education"

Krav på utdanningspermisjon uten lønn

En arbeidstaker fremmet , med hjelp av Fellesforbundet, sak for tvisteløsningsnemnda. Skanska valgte da å innvilge utdanningspermisjon, og har i forbindelse med saken, bekreftet at de ved fremtidige saker vil behandle søknadene etter vilkårene i arbeidsmiljøloven.

LO-advokatene

Arbeidstakeren fikk først avslag på krav om utdanningspermisjon fordi Skanska ikke hadde behov for at arbeidstaker tok videreutdanning.

Skanskasaken er illustrerende

I skanskasaken fikk arbeidstaker først avslag fordi Skanska mente at permisjon kun skulle gis hvis arbeidstaker tok en utdanning Skanska hadde behov for. Skanskas praksis var imidlertid i strid med reglene i aml § 12-11 første ledd. Arbeidsgiver kan ikke avslå permisjon fordi arbeidsgiver ikke mener utdanningen er relevant.

Ikke permisjon for hobbykurs

Litt enkelt kan man si at arbeidstakere som har arbeidet i tre år har krav på utdanningspermisjon i inntil tre år, forutsatt at de skal ta en utdanning som er yrkesrelatert. Med yrkesrelatert menes kun at utdanningen ikke skal ha preg av hobby. Du har eksempelvis ikke rett på permisjon for å ta kurs i fluefiske.

Arbeidstaker kan utdanne seg til nytt yrke

Det er ikke et krav om at utdanningen din er til nytte for din nåværende jobb. Eksempelvis kan en frisør få permisjon for å ta en tre-årig IT-utdanning.

Tvister om utdanningspermisjon avgjøres av tvisteløsningsnemnda. Nemnda har i en konkret sak, TLN-2014-49, uttalt:

"Retten til utdanningspermisjon tilkommer i utgangspunktet alle arbeidstakere, uavhengig av alder, stillingsandel, tilsettingsform, type arbeidsgiver og størrelse på virksomhet. I henhold til lovens forarbeider er det ikke et vilkår for utdanningspermisjon at utdanningen er relevant eller nødvendig for det arbeid som arbeidstakeren utfører i dag. Således er det mulig å ta permisjon for å utdanne seg til et helt annet yrke. Formålet med bestemmelsen er å møte behovet for økt kompetanse og økt omstillingsevne i arbeidslivet generelt, ikke først og fremst i den enkelte virksomhet. Utdanningen det søkes om permisjon til må imidlertid være yrkesrelatert. Dette omfatter etter loven alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning, og nemnda legger til grunn at den omsøkte videreutdanningen innen pedagogikk ved Høgskolen i Bergen fyller lovens innholdsmessige krav til utdanningen."