ugyldige_oppsigelse_av_elkjøpansatte

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ugyldige oppsigelser av Elkjøpansatte

Etter å ha gjennomført en streik for å få tarifflønn, ble ansatte i Elkjøp Distribusjon møtt med masseoppsigelser. Nedre Romerike tingrett har i en enstemmig dom slått fast at Elkjøps oppsigelser var ugyldig og tilkjenner dem full erstatning og saksomkostninger.

LO-advokatene

Nedre Romerike tingrett har i en enstemmig dom slått fast at det ikke var saklig grunnlag for oppsigelsene av de ansatte i Elkjøp Distribusjon. De 13 ansatte som gikk til søksmål har dermed krav på fortsatt ansettelse i Elkjøp.  Elkjøp er i tillegg dømt til å betale over en million kroner i erstatning og oppreisning til de ansatte, i tillegg til sakskostnadene. 

Retten kritiserer oppsigelsesprosessen i Elkjøp

Retten er tydelig kritisk mot flere sider av Elkjøps prosess. På samme måte som de tillitsvalgte mente retten at beslutningen om avvikling av distribusjon i egen regi ikke synes å ha vært grundig nok utredet før beslutningen ble fattet, og uttaler blant annet:

"..så lenge saksøkte ikke har foretatt en bredere analyse er det vanskelig for retten å etterprøve om det er foretatt en til strekkelig grundig vurdering av om nedleggelsen av Distribusjon, og derav oppsigelsene, var nødvendig."

Videre heter det i dommen:

"Sett hen til at saksøkte ønsket å videreføre driften i Distribusjon synes det kritikkverdig at det ikke ble fremlagt alternativer som viser grunnlag for videre drift av Distribusjon basert på ulike parametre før konflikten var en realitet, herunder i form av eventuelle lokale tilpasninger det kunne være aktuelt å foreta under grossistoverenskomsten, hvorvidt det var aktuelt å øke tjenestespekteret i Distribusjon mv. Dette synes adekvat å vurdere blant annet sett hen til Distribusjons karakter av serviceavdeling som et ledd i å generere ytterligere varesalg, og at saksøkte fant grunnlag for å videreføre Distribusjon uten grossistoverenskomsten."

Ingen alternative vurderinger av Elkjøp

Når beslutningen først ble fattet uten at disse vurderingene var foretatt, fant retten at de ansatte ikke var gitt de rettighetene de har etter loven, blant annet til å bli vurdert for andre stillinger i selskapet. Retten er også kritisk til andre sider av selskapets saksbehandling.  

"Fremlagte møteprotokoller kan synes å vise at det aldri ble lagt opp til, og i hvert fall ikke foretatt noen reelle drøftelser med de tillitsvalgte/ansatte verken vedrørende virksomhetens behov for nedleggelse av Distribusjon, eller hvilke kriterier som skulle legges til grunn og de ansatte vurderes opp mot mht. blant annet om det forelå annet passende arbeid. Dette synes således å bekrefte inntrykket av det øvrige bevisbildet som tyder på at det ikke ble foretatt noen grundig analyse av situasjonen, herunder at det ble ikke vurdert alternativer til nedleggelse."

"I lys av rettens vurdering av bedriftens øvrige mangelfulle prosess ovenfor bestyrker også dette bedriftens manglende fokus på arbeidsmiljølovens krav til saklighet, og ikke minst til en etterprøvbar saksbehandling i forbindelse med oppsigelsene av ansatte."

Elkjøp krevde fratreden - fikk ikke medhold

Det har vært en tøff prosess for de ansatte, og retten viser særlig til Elkjøps klanderverdige saksbehandling også i utmålingen av oppreisningserstatning. Allerede før man rakk å gjennomføre forhandlingsmøter igangsatte Elkjøp en rettslig prosess for å unngå at de oppsagte skulle få stå i stillingene imens saken verserte. Elkjøp anket helt til Høyesterett men de ansatte vant og opprettholdt retten til å stå i stilling. Krav om fratreden ble gjentatt for tingretten, med førte heller ikke frem da.

Elkjøp anførte også at selv om oppsigelsene skulle være usaklige, skulle de ansatte ikke få mulighet til å gjeninntre. Dette kravet om opphør av arbeidsforholdene etter unntaksregelen i arbeidsmiljølovens § 15-12 (1) annet pkt. førte heller ikke frem. 

LO-advokatene Alexander Cascio og Nina Kroken, som førte saken på vegne av de ansatte er ikke overrasket over dette og sier at dette er en snever unntaksregel som det ikke ville være riktig å anvende i et slikt tilfelle. Et motsatt resultat ville åpne for omgåelser og uthule stillingsvernet. Regelen er ikke en snarvei for å avslutte et arbeidsforhold som mangler saklig grunn.

LO og Fellesforbundet er godt fornøyd med dommen som er grundig og gir de ansatte fullt medhold på alle punkter.

Les dommen her. 

Misvisende omtale av saken i media

E24, en nettavis for næringslivet, har i en artikkel omtalt saken under overskriften "Elkjøp tapte sak mot 13 ansatte: 45 jobber er borte etter misbruk av fagforeningsmakt"

Slik det står i artikkelen var det uenighet om valg av tariffavtale og LO juridisk oppfordret Elkjøp til å melde seg inn i NHO eller Virke. LO juridisk gjorde uttrykkelig Elkjøp oppmerksom på at hvis selskapet meldte seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon ville tariffavtalevalget bli avgjort av en rettslig tvistenemnd og streiken ville blitt avsluttet samme dag. Uenighet om valg av tariffavtale ville da være en rettstvist og begge parter måtte da forholde seg til det tariffavtalevalg som tvistenemnda kom frem til.

LO-advokatene har ikke fått uttale seg 

 Elkjøp ønsker ikke å være en del av det organiserte arbeidsliv, og det at selskapet i stedet  forsøker å kvitte seg med de organiserte arbeidstakerne er ikke overraskende. Elkjøp tok et valg om å være uorganisert og selskapet har derfor selv ansvaret for at uenigheten om tariffavtale måtte løses ved en streik,  og ikke ved en rettslig behandling. LOs juridiske avdeling har reagert på at det kun er Elkjøp sin advokat, advokat Skarning, som er kontaktet i saken.

LO-juridisk har bedt om at E-24 også tar inn uttalelser fra LO-advokatene. E-24 har svart at de ikke er forpliktet til å kontakte advokatene på begge sider i saken, og E-24 har heller ikke vært villig til å ta inn et tilsvar fra LO.

Se Rett24s artikkel "13 oppsagte Elkjøp-ansatte vant i tingretten", der begge parter har fått uttale seg.