Sykemelding_og_sykepenger_etter_folketrygdloven

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Utsnitt av ftrl § 8-18

Sykemelding og sykepenger etter folketrygdloven

På LO-advokatenes Facebook side har vi flere ganger omtalt sykemeldtes stillingsvern, og om sykemeldte kan gis oppsigelse (se bl.a. innlegg 17.1.20, og 5.12.19). I dette innlegget skal vi se på rettighetene i folketrygdloven, om arbeidsgiver kan ha egne melderegler for sykemelding, konsekvensene ved at disse brytes, og om arbeidsgiver/Nav har rett til å overprøve legens sykemelding.

LO-advokatene

Liker du LO-advokatenes Facebook side – takk for at du deler innlegg og inviterer dine FB venner til gruppa! 

 

Ingen krav i loven om hvordan sykdom skal meldes arbeidsgiver

I mange bedrifter er det etablert praksis for at ansatte melder fra om egen sykdom ved å sende en e-post eller SMS. Noen bedrifter har interne retningslinjer om at arbeidstaker skal ringe inn fraværet før arbeidstidens begynnelse. Det er ikke noe forbud i loven om å ha slike regler, men hvis virksomheten har slike retningslinjer må det selvsagt også etableres systemer som gjør at nærmeste leder til enhver tid er tilgjengelig for å motta meldingene om sykefravær.

Folketrygdloven har ikke noe krav om at ansatte skal ringe inn sykefravær og loven har ikke krav til hvordan sykemeldingen skal formidles. Det er derfor tilstrekkelig for å ha rett til sykepenger at arbeidstakeren melder fra sykdom ved SMS eller e-post, selv om slik melding kan være brudd på bedriftens retningslinjer.

 

Frister for levering av egenmelding/legeerklæring

I de fleste tilfeller ved kortvarig sykdom kan arbeidstaker benytte egenmelding. Folketrygdloven har egne regler om dette bl.a. i folketrygdloven §§ 8-18, 8-19, og 8-23 til 8-27. Noen arbeidsgivere kan ha rutiner som sier at egenmeldingen skal leveres så snart som mulig, eventuelt første arbeidsdag. Hvis arbeidstaker ikke følger disse reglene, kan retten til sykepenger gå tapt.

Ankenemnden for sykepenger i arbeidsgiverperioden har behandlet flere saker hvor sykmelding ikke er sendt arbeidsgiver senest innen 14 dager, og i slike tilfeller kan retten til sykepenger bortfalle, se folketrygdloven § 8-18 tredje ledd. Den ansatte risikerer samtidig et avbrudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dager og det kan innebære at hun må opptjene ny rett til sykepenger, se folketrygdloven § 8-24 andre ledd.

 

Legeerklæring kan overprøves

Den vanlige oppfatning er at det er arbeidstakers lege som «sykemelder», men legens sykemelding er formelt sett bare en sakkyndig uttalelse til en søknad om sykepenger. Høyesterett har fastslått at NAV kan overprøve legens sykemelding,  bl.a. avgjørelsene i HR-2018-2344-A og HR-2019-2336-A.

 I sistnevnte sak uttalte Høyesterett bl.a. at «As helseplager, verken hver for seg eller samlet, klart hadde forårsaket en funksjonsnedsettelse som gjorde han arbeidsufør på tidspunktet for sykemeldingen». I praksis legges legens sykemelding til grunn, men ved mistanke om uriktige opplysninger e.l. kan det tenkes unntak fra dette.

I mange tilfeller bør arbeidstaker og lege nøye vurdere mulighetene for gradert sykemelding. Arbeidstaker har også plikt til å gi nødvendige opplysninger om funksjonsevne, og aktivt bidra til å komme tilbake i arbeid, se bl.a. folketrygdlovens § 8-8 og arbeidsmiljølovens § 4-6.