Retten_til_aa_staa_i_stilling_covid_19

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av arbeidstaker på hjemmekontor
Foto: Mona Oshiro / NTB scanpix Lavere aktivitet og hjemmekontor kan redusere konfliktnivået på arbeidsplassen frem til saken avgjøres av retten

Retten til å stå i stilling i koronaens tid

Rettslige prosesser tar tid. Koronarestriksjoner som ble iverksatt 12. mars førte til at mange rettssaker ble utsatt til høsten. Alstahaug tingrett avviste nylig statens krav om at den statsansatte skulle fratre som følge av utsettelsen. Tingretten uttalte at utsettelse som følge av Covid-19 ikke ga grunnlag for fratredelse.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

Sikrer inntekt og tilknytting til arbeidsplassen

Arbeidstaker har i rettssaker om oppsigelse rett til å stå i stilling frem til det foreligger en endelig avgjørelse. Retten til å stå i stilling er en viktig prosessuelle rettighet som sikrer arbeidstaker lønn mens tvisten pågår. Viktigst er likevel at arbeidstaker beholder tilknytningen til arbeidsplassen, og sikrer at arbeidstaker faktisk får beholde jobben hvis han vinner oppsigelsessaken.

Retten til å stå i stilling like viktig ved lang saksbehandlingstid

Staten anførte at retten til å stå i stilling forutsetter rask behandling. Tingretten mente imidlertid at hensynene bak regelen gjør seg fullt gjeldende også i de saker hvor saksbehandlingen for tingretten trekker ut:

"Retten kan ikke se at saksbehandlingstiden for tingretten tilsier at arbeidsgivers begjæring skal tas tilfølge. Retten deler ikke arbeidsgivers syn på at arbeidstakers rett til å stå i stillingen er innrømmet dels fordi loven legger til grunn at stillingsvernstvister skal behandles raskt. De korte frister som gjelder for å anlegge søksmål mv., er særlig begrunnet i arbeidsgivers behov for raskt å kunne få avklart hvorvidt en oppsagt arbeidstaker vil hevde fortsatt rett på sin stilling, eller kun kreve erstatning. Dette slik at arbeidsgiver kan organisere sin virksomhet videre. Lovens hovedregel om at en arbeidstaker skal kunne stå i stillingen frem til rettskraftig dom, er begrunnet i to hovedhensyn; i) å sikre arbeidstakers de facto mulighet til å fortsette i stillingen dersom hun vinner frem i hovedsaken, og ii) å sikre arbeidstaker inntekt og dermed rent faktisk ha mulighet til å forfølge hovedsaken rettslig jf. Ot. prp. nr. 50 (1993-1994) pkt. 12.1. Disse hensynene gjør seg like fullt gjeldende der hvor saksbehandlingen for tingretten trekker ut i tid."

Saksbehandlingstid på over 1 år

Staten begrunnet kravet om fratreden med at saken hadde blitt utsatt grunnet covid-19. Etter tvisteloven skal rettssaken normalt holdes innen 6 måneder etter at stevning er tatt ut. I denne saken var stevning tatt ut 25. juni 2019, og rettssaken er utsatt til september 2020, dvs en saksbehandlingstid på over ett år. Retten mente imidlertid at det ikke kunne underbygge krav om fratreden. Det er verdt å merke seg at tingretten viste til at lavere aktivitet som følge av Covid-19 kunne være et argument mot fratreden, da den lavere aktiviteten ville bidra til å redusere friksjonen på arbeidsplassen:

"Det forhold at arbeidsgivers virksomhet er – eller i hvert fall har vært – redusert som følge av Covid-19-pandemien er et forhold som har oppstått helt uavhengig av stillingsvernstvisten, og er etter rettens syn ikke et moment som kan underbygge en fratredelsesbegjæring. I den grad forholdet er relevant, vil det være et forhold som kunne tenkes å tale mot fratreden, i det lavere aktivitet også reduserer risikoen for friksjon mellom den oppsagte og hennes kolleger."

Covid-19 gir ikke grunnlag for å gjøre unntak

Alstahaug tingrett er den andre avgjørelsen vi er kjent med om retten til å stå etter innføring av restriksjonene 12. mars. Sør-Trøndelag konkluderte i en tidligere omtalt dom med at arbeidsgiver ikke hadde adgang til å permittere den oppsagte arbeidstaker som sto i stilling. Så langt har altså tingrettene i to avgjørelser kommet til at covid-19 ikke gir grunnlag for å gjøre unntak fra arbeidstakers prosessuelle rett til å stå i stilling.

LO-advokat Rune Lium hadde saken for medlemmet og NTL.