permittert_ved_streik_med_rett_til_dagpenger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Knut Ekanger/Adobe Stock

Permittert ved streik med rett til dagpenger?

Frontfaget er i tvungen mekling og natt til fredag kan mange bli tatt ut i streik. Vil de som allerede er permittert ha rett til dagpenger hvis det blir konflikt, og har det betydning for dagpengene om arbeidstaker senere blir permittert som følge av en streik? Det skal vi se nærmere på i dette innlegget.

LO-advokatene

Takk for at du deler innlegg og inviterer dine venner til LO-advokatenes Facebookside!

Lovteksten

Spørsmålet om dagpenger ved streik er regulert i ftrl § 4-22. Bestemmelsen i første punktum lyder slik:

«Det ytes ikke dagpenger til medlem som deltar i streik, eller som er omfattet av lock-out eller annen arbeidstvist.»

Hovedregelen er derfor at det ikke ytes dagpenger til medlemmer som deltar i streik. Den som er permittert før streik iverksettes er løst fra sine arbeidsrettslige forpliktelser og det gir normalt ingen mening å si at disse deltar i en streik når permitteringen ble iverksatt før streiken.

Bestemmelsen i andre punktum sier videre:

«Det samme gjelder medlem som ikke deltar i arbeidstvisten, men som på grunn av arbeidstvisten blir ledig ved bedrift eller arbeidsplass som tvisten gjelder, dersom det må antas at vedkommendes lønns- eller arbeidsvilkår vil bli påvirket ved utfallet av tvisten».

Etter ordlyden omfatter ikke dette de som allerede er permitterte, kun arbeidstakere som «blir ledig» (permittert) som følge av streiken, typisk fordi streiken ikke gir bedriften mulighet til å sysselsette de gjenværende ansatte på en fornuftig måte.

Det er et tilleggsvilkår at vedkommendes lønns- eller arbeidsvilkår vil bli påvirket ved utfallet av tvisten. Dette vil regelmessig være situasjonen dersom den ansatte har likeartede arbeidsoppgaver som de som er i streik (jf. ufravikelighetsprinsippet).
I praksis innebærer dette at de som permitteres som følge av en streik, i likhet med arbeidskollegaer som tas ut i streik, ikke har rett til dagpenger.

NAV sitt rundskriv

NAV sitt rundskriv er ikke opplysende. Dels heter det, i kommentaren til § 4-22, at unntaket for dagpenger også gjelder personer som er permittert i forkant av streiken "dersom [disse] ville ha vært omfattet av arbeidstvisten hvis [disse] ikke hadde vært permittert.".

Det er uklart hvordan NAV skal kunne ha formening om den som er permittert før streiken ville ha vært omfattet av arbeidstvisten. Hovedavtalen LO-NHO mfl hjemler f.eks bruk av kollektiv plassoppsigelse, uten angivelse av navn. Det har heller ingen effekt på streiken om permitterte arbeidstakere omfattes av en plassfratredelse.

Det vil også være vanskelig for NAV å påvise en slik hypotetisk sammenheng uten å bruke adskillig tid på faktum i hver enkelt sak. Det NAV skriver er heller ikke lett å forene med ordlyden i bestemmelsen, og det er i strid med det NAV selv skriver under punkt 4.3 i samme rundskriv. I kommentarene til ftrl § 4-7 («dagpenger til permitterte») gir NAV etter vår oppfatning en mer korrekt beskrivelse av rettstilstanden:

NAV sin oppsummering:

«Stønadsmottakere som på forhånd er permittert av andre årsaker enn streik, og ikke selv blir tatt ut i streik, beholder retten til dagpenger. Dette gjelder selv om de arbeider ved samme bedrift som de som er i streik og deres lønns- og eller arbeidsvilkår vil bli påvirket av utfallet av streiken. Grunnen til dette er at ledigheten ikke har oppstått «på grunn av arbeidstvisten».

Hvis du har spørsmål om dagpenger, streikebidrag mv, kontakt forbundet du er medlem av. LOs forbund kan også ringe vår vaktelefon (åpen fem dager i uka) eller sende inn saken til LO-advokatene for vurdering.