Opplyse om funksjonshemming og behov for tilrettelegging ved søknad på jobb

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
kvinne og mann ved et møtebord jobbintervju

Opplyse om funksjonshemning og behov for tilrettelegging i en søknadsprosess

Plikter arbeidssøker opplyse om funksjonshemninger og behov for tilrettelegging på arbeidsplassen ?

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

På den den ene siden kan lojalitetshensyn tilsi at personer som søker jobb opplyser om sine funksjonshemninger og sitt behov for tilrettelegging på arbeidsplassen i tilknytning til søknadsprosessen. 

På den andre siden kan krav om opplysninger om funksjonshemninger og tilretteleggingsbehov på arbeidsplassen i en ansettelsesprosess, i arbeidsgivers øyne lett kunne diskvalifisere vedkommende, slik at andre uten helseplager tilbys den ledige stillingen. 

Stillinger med spesifikke helsekrav 

Hovedregelen i norsk rett er at personer ikke skal diskrimineres som følge av funksjonshemninger i ansettelsesprosesser. Unntaksvis kan det være saklig å forskjellsbehandle. For eksempel er det saklig å forskjellsbehandle ved ansettelse i stillinger som har spesifikke helsekrav, så som for piloter mfl. I de aller fleste stillinger er det imidlertid ikke bestemte helsekrav. Arbeidsoppgavene i mange stillinger kan utføres selv med funksjonshemninger eventuelt med noe tilrettelegging.  

Det er en uttalt samfunnspolitisk målsetting å hindre utstøting personer med redusert arbeidsevne fra arbeidslivet.  

Kan arbeidsgiver innhente helseopplysninger? 

For å sikre at personer ikke blir utsatt for usaklig diskriminering ved ansettelsen, har lovgiver gitt egne bestemmelser som regulerer innhenting av helseopplysninger i forbindelse med en ansettelsesprosess, jf. arbeidsmiljøloven § 9-3 og lov om likestillings- og diskrimineringsloven § 30. Bestemmelsene som har noe forskjellig ordlyd, setter forbud mot at arbeidsgivere i ansettelsesprosessen innhenter «helseopplysninger» eller opplysninger om «funksjonsnedsettelse». Innhenting av slike opplysninger er kun tillatt hvis de er «nødvendige» eller av «avgjørende betydning» for å utføre arbeidsoppgavene. Kravene er forholdvis strenge og vernet for søkeren går forholdvis langt. 

Tilretteleggingsplikten 

I utgangspunktet skulle man for eksempel tro at en person som søker på en 100 % stilling og ikke kan arbeide mer enn 50 % pga helse ikke er kvalifisert for stillingen. Arbeidsgivere har imidlertid en tilretteleggingsplikt, jf. arbeidsmiljøloven § 4-6 og § 22 i likestillings- og diskrimineringsloven § 22. Sistnevnte bestemmelse gjelder også arbeidssøkere som ikke er i et ansettelsesforhold med arbeidsgiveren. I sak 69/2014 fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda uttales følgende av interesse for vår problemstilling:    

«B [arbeidsgiver] har anført at evnen til å fylle en 100 % stilling er å anse som en kvalifikasjon. Nemnda er ikke uten videre enig i dette. Hvis det generelt legges til grunn at arbeidssøkere må kunne fylle 100 % stilling, vil diskriminerings- og tilgjengelighetslovens bestemmelser om individuell tilrettelegging kunne bli illusoriske dersom en ellers kvalifisert [kvalifisert] søker med nedsatt funksjonsevne har behov for tilrettelegging i form av redusert arbeidstid.» 

Uttalelsen er lagt til grunn i senere avgjørelser, jf. bla sak 18/413 i Diskrimineringsnemnda.  

Med andre ord, funksjonsnedsettelsen skal ikke være diskvalifiserende hvis en person kun kan jobbe deltid og arbeidsgiver skal fylle en 100 % stilling. Tilsvarende gjelder hvis personen er avhengig av andre former for tilrettelegging.  

 Tilbakeholdelse av opplysninger, grunnlag for oppsigelse? 

I ovennevnte ligger også at arbeidsgiver etter ansettelsen i utgangspunktet ikke kan bli hørt med at den ansatte har opptrådt kritikkverdig ved å holde tilbake opplysninger om funksjonsnedsettelse. Manglende tillit begrunnet i tilbakeholdelsen av opplysninger om funksjonsnedsettelse, kan i seg selv heller ikke utgjøre grunnlag for oppsigelse.