Ofte stilte spørsmål om egenmelding

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
AdobeStock

Jeg er syk, kan jeg bruke egenmelding?

Som arbeidstaker kan du i egenmelding selv melde fra på jobb om ditt sykefravær og med det få rett til sykepenger. Men hvor mange egenmeldingsdager har du rett til å ha i løpet av ett år? Kan du bli enig med arbeidsgiver om en utvidet rett til å benytte egenmelding? Kan du fratas retten til å bruke egenmelding og hvilke krav må i tilfelle være oppfylt?

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

Egenmelding - sykepenger

Med egenmelding menes at arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge fram legeerklæring. Reglene om egenmelding finner du i folketrygdloven § 8-23 flg.

For å kunne bruke egenmelding, må du ha arbeidet hos arbeidsgiveren i 2 måneder. Dersom du har vært borte fra arbeidet pga. permittering, militærtjeneste eller permisjon i forbindelse med svangerskap, fødsel eller tilsyn for friske små eller syke barn eller nærstående, er det tilstrekkelig for å få rett til å bruke egenmelding at du har vært i arbeid igjen i 4 uker etter et avbrudd.

Etter folketrygdloven kan egenmelding kan brukes for opptil tre kalenderdager om gangen. Det er vanlig at arbeidsgiver tillater å bruke egenmelding for flere dager.

På samme måte som arbeidsgiver betaler sykepenger for opptil 16 kalenderdager i den såkalte arbeidsgiverperioden iht. til legeerklæring, så er det også arbeidsgiver som betaler sykepenger iht. arbeidstakers egenmelding. Arbeidsgiver får ikke refundert disse pengene fra NAV, med mindre det egenmeldte fraværet dreier seg om kronisk sykdom og NAV har godkjent å dekke arbeidsgiverperioden. 

Arbeidsgiver kan sette krav til hvordan du melder fra om sykefravær

Loven stiller ikke krav om at en egenmelding skal være skriftlig, men åpner for at arbeidsgiver kan bestemme at en egenmelding som bare er gitt muntlig, skal bekreftes med en skriftlig egenmelding så snart arbeidstaker er tilbake på jobb. Krav om at muntlig egenmelding må bekreftes skriftlig, eller eksempel kan gis i form av SMS, epost eller via bedriftens datasystem fremgår ikke av loven, men typisk av arbeidsgivers personalhåndbok e.l. Det er viktig at dette reguleres tydelig, slik at arbeidstaker forstår fremgangsmåten.

IA-avtalen 

Det følger også gjerne av arbeidsgivers personalhåndbok e.l. om arbeidstaker har en utvidet rett til å benytte egenmelding utover 3 sammenhengende kalenderdager av gangen slik enhver arbeidstaker uansett har krav på iht. loven.

IA-avtalen (Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv mellom arbeidslivets parter, staten som arbeidsgiver og regjeringen) har for eksempel bestemmelser om at en arbeidstaker kan levere egenmelding inntil 24 dager i løpet av 12 måneder, men ikke for mer enn 8 dager sammenhengende. IA-avtalen oppfordrer alle virksomheter til å tilby de ansatte en slik utvidet ordning. Og i samme gate har lovgiver lovfestet en plikt for arbeidsgiver til å drøfte med de tillitsvalgte om de ansatte skal få en utvidet rett til å benytte egenmelding. En forutsetning er at man holder seg innenfor arbeidsgiverperioden på 16 dager.

Krav om legeerklæring

Dersom intet annet er avtalt, og arbeidsgiver krever legeerklæring fra og med dag 4 uten at den fremlegges, følger det av loven at retten til sykepenger for egenmeldingsperioden faller bort. Videre er det slik at dersom arbeidstaker igjen blir syk innen 16 kalenderdager, så regnes også tidligere fraværsdager uten legeerklæring med.

Antall egenmeldinger i løpet av 12-måneders periode

Det er en misforståelse at det følger av loven at arbeidstaker bare har rett til å benytte egenmelding inntil fire ganger i løpet av 12 måneder, slik bl.a. NHO skriver på sin hjemmeside. Dette følger ikke av loven og en arbeidstaker kan derfor som et utgangspunkt benytte egenmelding utover fire ganger i løpet av 12 måneder.

Tape retten til å bruke egenmelding

Loven åpner imidlertid for at arbeidsgiver kan bestemme at arbeidstaker skal tape sin rett til å bruke egenmelding hvis arbeidstaker i løpet av 12 måneder har minst 4 sykefravær uten legeerklæring.

For at arbeidsgiver skal kunne bestemme at arbeidstaker skal tape sin rett til egenmelding, må arbeidsgiver først ha gitt arbeidstakeren anledning til å uttale seg. Dersom ikke arbeidstaker er gitt en slik anledning, tapes heller ikke retten til å benytte egenmelding (før arbeidstaker får en slik anledning). Det vises her i tillegg til ordlyden til en avgjørelse fra ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden fra 2017 (AN-2017-117).

Arbeidsgiver har i tillegg også rett til å frata arbeidstaker rett til å bruke egenmelding dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å tro fraværet ikke skyldes sykdom. Også i et slikt tilfelle må imidlertid arbeidstaker i forkant ha fått anledning til å uttale seg.

Egenmelding - omsorgslønn

En arbeidstaker har også selv rett til å melde fra til arbeidsgiver om barn eller barnepassers sykdom uten å legge frem legeerklæring de første tre kalenderdager iht. folketrygdloven § 9-7. Det er flere likhetstrekk mellom reglene for bruk av egenmelding ved sykt barn/barnepasser og de ovennevnte regler om egenmelding ved egen sykdom, men i praksis er det nok forskjellen som har størst betydning for folk flest. Ved bruk av egenmelding ved barn og barnepassers sykdom gis arbeidstaker nemlig rett til omsorgspenger og som et utgangspunkt har arbeidstaker rett til omsorgspenger i opptil 10 dager pr kalenderår ved omsorg for ett eller to barn, og opptil 15 dager ved omsorg for tre eller flere barn. Ved bruk av egenmelding ved egen sykdom gis arbeidstaker derimot sykepenger og for virksomheter på IA-ordningens modell kan egenmelding benyttes for inntil 24 dager i løpet av 12 måneder. Bruk av egenmelding ved egen sykdom påvirker ikke «kvoten» med omsorgsdager og motsatt så påvirker heller ikke bruken av omsorgsdager «kvoten» med egenmeldingsdager ved egen sykdom.