Beslag av førerkort for yrkessjåfører, og andre

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Arbeidstaker som er avhengig av førerkort for å utføre yrket

Beslag av førerkort for yrkessjåfører, og andre

Yrkessjåfører er avhengig av førerkort for å kunne utføre yrket og det kan få store konsekvenser for inntekts- og arbeidsforhold om førerkortet beslaglegges. Alternativet da er inntektstap, eller omplassering i tapsperioden.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Bistår yrkessjåfører som mister førerkort

Hvert  år bistår LO-advokatene mange yrkessjåfører, og andre,  som har fått beslaglagt førerkortet etter trafikkuhell eller brudd på vegtrafikkloven. 

Forskriftene om tap av retten til å føre motorvogn har nokså skjematiske regler for tidsperioden ved beslag av førekort, og bla ved kjøring mot rødt lys eller manglende vikeplikt for fotgjenger, beslaglegges førerkortet normalt i seks måneder, se forskriften 2-5: 

"4. Kjøring mot rødt lys

Blir person med førerett ilagt straff for kjøring mot rødt lys, bør perioden for tap av førerett fastsettes til minst 6 måneder, når kjøringen lett  kunne  medført trafikkuhell med person- eller omfattende materielle skader, eller der slike skader lett kunne ha oppstått.

5. Fotgjengerfelt

Hvis sjåføren ikke overholder vikeplikt overfor person i fotgjengerfelt og fotgjengeren blir skadet, eller slik skade kunne ha oppstått, bør tap av føreretten fastsettes til minst 6 måneder."

Yrkessjåfør fikk kortere tapstid

Det skal endel til for at beslagstiden settes kortere enn 6 måneder i slike saker, men det må gjøres en konkret vurdering. I en sak som ble behandlet forrige uke hvor en bussjåfør kjørte på fotgjenger kom retten til at hovedregelen om 6 måneders beslagstid skulle forkortes. Retten skriver b.la:

«Den omstendighet at siktede ikke overholdt vikeplikten overfor fotgjengeren i fotgjengerfeltet og kjørte på henne, og selv om fotgjengeren i nærværende sak ikke ble påført skade, kunne dette lett ha oppstått ved påkjørsel med en stor buss. 

På grunn av trafikksikkerhetsrisikoen krever kjøring med en slik buss særlig grad av oppmerksomhet og ikke minst når siktede var oppmerksom på at dette var et farlig kryss. Det vises til rapport fra bedriftens verneombud hvor det foreslås at gangfeltet flyttes  for å forhindre at fotgjengere kommer i de store dødvinklene det er på bussene»

Reduserte medlemmets inntekstap

Retten mener sjåførens uaktsomhet var i det nedre sjikt, og mener tapstiden for føreretten i dette tilfeller kan begrenses til fire måneder, noe som gjør at  inntektstapet  for sjåføren evt. reduseres tilsvarende.

LO-advokat Bjørn Inge Waage bisto medlemmet i denne saken.