Nektet rustest og fikk avskjed

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Lovbok

Nektet rustest og fikk avskjed. Avskjeden ble kjent ugyldig, fikk rett til å gjeninntre i stilling inkl. erstatning

Nektet rustest og fikk avskjed. Avskjeden ble kjent ugyldig. Arbeidstaker fikk rett til å gjeninntre i stillingen og ble tilkjent 950 000 kroner i erstatning, pluss saksomkostninger.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe ? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Generelt om rustest i arbeidsforhold

I noen tilfeller kan arbeidsgiver ha rettslig grunnlag for å kreve at arbeidstaker underlegger seg rustest. I lagmannsrettens dom i RG-2013-620 kom retten f.eks. til at arbeidstaker hadde gjort seg skyldig i grov tjenesteforsømmelse etter sjømannsloven § 15 nr. 1, ved å nekte å avgi hårprøve. Rederiets policy var innarbeidet og akseptert og det fremgikk klart at «testing» innebar «innhenting av urin- og hårprøve», og at dersom «prøvegiver har nektet å avgi enten utåndingsprøve eller urin- /hårprøve», var dette likestilt med positiv prøve. I den saken var testmetoden klart spesifisert, og det var klart at nulltoleranse også gjaldt friturer. Hårprøve ble ansett som hensiktsmessig og det ble lagt vekt på at arbeidstaker var innforstått med slik testing.

Konkret vurdering av å nekte rustest

Det samme var ikke situasjonen i saken for Vest Finmark tingrett hvor det ble avsagt dom 28. mai 2021. Selv om bedriftens retningslinjer og prosedyre var forankret i en grundig prosess, drøftet med de tillitsvalgte og informert om for alle ansatte, var ikke hårprøve spesifisert som testmetode, hverken i retningslinjene eller policyen. I retningslinjene og policyen er det gjennomgående at urin, spytt og blod er oppført som biologisk materiale som kan testes.
 
Rusmiddeltesting må være egnet til å oppnå formålet med tiltaket. Testing må skje i tråd med et forholdsmessighetsprinsipp hvor kontrollbehovet må veies opp mot personvernhensyn. I saken kom tingretten - enstemmig - til at hårprøve ikke ville vært egnet til å oppnå formålet. Hårprøver gjennomføres vanligvis ved at man klipper av hår i et område bak øret og det er nødvendig med 15 mg hår for kunne utføre de nødvendige analysene. Etter tilførsel av rusmiddel vil det ta fra syv til ti dager før den delen av hårstrået som inneholder rusmiddelet har vokst så mye at det har nådd hodeoverflaten. For å være sikker på å fange opp et inntak, anbefales det å vente med klipping til det har gått to til fem uker etter inntak.
 
Bedriften krevde hårprøve ti dager etter en fest, hvor arbeidstaker, ifølge anonymt varsel,  skulle ha inntatt narkotika. Da hår normalt vokser en cm i måneden, ville man kunne sett eventuelt rusinntak i et par uker ettersom arbeidstaker hadde en hårlengde på noen mm. Retten anser likevel at en slik test ikke kunne påvist omfanget av et eventuelt rusmisbruk, eller om arbeidstaker var ruspåvirket på jobb eller i fritiden på en slik måte at det påvirket arbeidet. Retten anser at urintesting før oppstart av arbeidsuke, eller under arbeidsuken, her ville vært bedre egnet til å fastslå om arbeidstaker var ruspåvirket på jobb.
 
Slik retten ser det, har arbeidsgiver ikke foretatt en avveining av forholdsmessigheten av tiltaket, eller vurdert hensiktsmessigheten opp mot ulempene dette ville medført for arbeidstaker.
 
Avskjeden ble dermed kjent ugyldig. Arbeidstaker ble tilkjent 950 000,- kroner i erstatning, og fulle saksomkostninger. Dommen er enstemmig.
 
LO-advokat Faruk Resulovic bisto medlemmet og Fellesforbundet i denne saken.