Manglende lønnsutbetaling -ansvaret ved innleie av arbeidskraft

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
AdobeStock Tom lommebok på grunn av manglende utbetaling av lønn

Manglende lønnsutbetaling - ansvaret ved innleie av arbeidskraft

Ved innleie er bemanningsselskapet den formelle arbeidsgiver og ved manglende lønnsutbetaling må kravet primært rettes mot egen arbeidsgiver. Her skal vi se nærmere på reglene.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Solidaransvar for innleievirksomheten

Solidaransvaret for innleievirksomheten ble innført bl.a. for å sikre oppfylling av likebehandlingsprinsippet for innleide.

Solidaransvaret skal medvirke til at innleievirksomhetene velger vikarbyråer som driver seriøst og følger gjeldende regler.

Likebehandlingsprinsippet

Innleievirksomhetens solidaransvar for lønn mm etter arbeidsmiljøloven § 14-12 c, hvis vikarbyrået har unnlatt å betale arbeidstakers avtalte- eller lovbestemte godtgjørelse.  Det er vilkårene i innleiebedriften som ligger til grunn for likebehandlingsprinsippet, og solidaransvar omfatter også feriepenger, jf. ferieloven § 11 (6).

Der innleier utbetaler lønn til arbeidstaker i medhold av bestemmelsen om solidaransvar, skal feriepenger utbetales samtidig. Tilsvarende gjelder for solidaransvaret som er fastsatt i allmenngjøringsloven § 13. Feriepengene vil dermed kunne utbetales før kravet på disse er forfalt overfor arbeidsgiver.  

Allmenngjort tariffavtale

Hvis en arbeidstaker leies inn på et område hvor det foreligger en allmenngjort tariffavtale, gjelder solidaransvaret både etter arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven.

Likebehandlingsprinsippet gjelder også for arbeidstakere som er utleid fra et annet EØS-land. De faktiske lønns- og arbeidsvilkårene i en innleiebedrift kan være høyere enn det som er allmenngjort, slik at arbeidstakeren kan ha et høyere krav etter likebehandlingsprinsippet, enn det som følger av allmenngjøringsloven.

Frister

Arbeidstaker må skriftlig fremme krav overfor innleiebedriften senest innen tre måneder etter lønnens forfallsdato på samme måte som etter allmenngjøringsloven § 13 (2), jf. aml. § 14-12 c (2).

Utgangspunktet for fristfastsettelsen er forfallsdato. Dette vil i praksis være tidspunktet som er avtalt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver (bemanningsforetaket).

Fristavbrytelser skjer når det skriftlige kravet er kommet fram til mottakeren. Krav som er kommet fram innenfor tremånedersfristen, kan kreves dekket av innleievirksomheten.

Hvis arbeidstaker oversitter tremånedersfristen kan kravet uansett rettes mot bemanningsforetaket som arbeidsgiver. Her gjelder de alminnelige foreldelsesfristene, normalt tre år. 

Unntak for misbrukstilfeller

I aml § 14-12 c (3) er det en unntaksbestemmelse for åpenbare misbrukstilfeller. Unntaksregelen skal forhindre at arbeidstaker og arbeidsgiver med hensikt går inn for å utnytte innleievirksomhetens solidaransvar og skyve lønnskostnadene over på innleiebedriften.  Innleiebedriften må kunne sannsynliggjøre at det foreligger misbruk, for at solidaransvaret ikke skal gjelde.  

Konkurs i bemanningsforetaket - lønnsgaranti 

Solidaransvaret gjelder ikke når det er åpnet konkurs i bemanningsforetaket, jf. § aml 14-12 c (4). Den innleide må da rette sine krav mot staten etter reglene i lønnsgarantiloven § 1.

Lønnsgarantien omfatter forfalte krav på lønn og annet vederlag for arbeid i tjenesteforhold, herunder feriepenger, krav på arbeidsgiver for pensjon og lønnstap, mulige renter og Kostnader ved inndriving av slike krav.

Garantien omfatter også kostnader som en arbeidstakers organisasjon har i forbindelse med inndriving av slike krav.

Preventiv effekt

Det har vært få saker om solidaransvar i Norge. Noe av grunnen kan være at reglene har en preventiv effekt, og at reglene er såpass klare at det har liten hensikt for virksomhetene å utfordre regelverket. 

Hvis du ikke mottar lønn i rett tid anbefaler vi at du kontakter det forbundet du er medlem av. De bistår deg og kan ved behov også kontakte, eller sende saken til  LO-advokatene.