overtidsarbeid godtgjorelse og begrensninger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
AdobeStock

Overtidsarbeid  - godtgjørelse  og begrensninger

Kan du kreve overtidsbetaling når arbeidet ikke er pålagt av arbeidsgiver, eller jobber mer enn det loven tillater  - og hva innebærer det at overtid må være avtalt? Dette og andre spørsmål om overtid kan du lese mer om her. 

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Overtid skal unngås

Utgangspunktet er at arbeid ut over avtalt arbeidstid skal unngås, jf. aml. § 10-6 (1). 

Overtidsarbeid er tillatt når det «foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det».

Det betyr at arbeid ut over avtalt arbeidstid ikke kan gjennomføres som en fast ordning. 

Samme, eller flere arbeidsgivere? 

Bestemmelsen i § 10-6 regulerer i utgangspunktet bare forholdet til én og samme arbeidsgiver. Ved å ta arbeid hos to forskjellige arbeidsgivere kan en arbeidstaker i utgangspunktet arbeide over arbeidsmiljølovens rammer.

For arbeid utført av barn og unge under 18 år skal arbeidstiden vurderes samlet for alle arbeidsgiverne, jf. aml § 11-2 (4).

Flere arbeidsavtaler med samme arbeidsgiver?

Hvis arbeidstakeren har flere arbeidsavtaler hos samme arbeidsgiver, skal dette vurderes under ett, se Rt-1998-1357.  Saken gjaldt en arbeidstaker i Oslo kommune som arbeidet i en fulltidsstilling i én bydel og tok ekstravakter i en annen bydel. Høyesterett kom til at arbeidsforholdet måtte bedømmes som ett, slik at ekstravaktene var overtidsarbeid som utløste rett til overtidskompensasjon.

Overtid skal være avtalt

Det stilles ikke krav om konkret pålegg fra arbeidsgiverens side. I høyesterettspraksis er det lagt til grunn at en arbeidstaker ikke på eget initiativ kan arbeide overtid, uten å innhente arbeidsgivers aksept.

På den andre siden utløser en avtale med arbeidsgiver om å arbeide overtid krav på overtidsbetaling, selv om initiativet skulle komme fra arbeidstakeren. Det avgjørende er at arbeidsgiveren har samtykket. 

Gulating lagmannsrett har gitt uttrykk for det samme i LG-2012-144598:

«Det regnes følgelig som overtidsarbeid når arbeidsgiveren har vært klar over at arbeidstakaren har arbeidet ut over alminnelig arbeidstid, og arbeidsgiveren ikke har sagt fra om at det ikke skal utføres ekstra arbeid.»  

Plikt til å føre oversikt over overtid

Arbeidsgiveren skal føre løpende oversikt over all arbeidstid, også overtidsarbeid, se aml § 10-7. Tvil om omfanget av overtidsarbeid vil normalt gå ut over en arbeidsgiver som ikke har ført pliktig oversikt over arbeidstakers faktiske arbeidstid, se blant annet LB- 2018-17800.

I den saken hevdet arbeidstakeren at han hadde arbeidet 60 timer i uken som en fast ordning, mens arbeidsgiver – forgjeves – hevdet at arbeidstakeren bare hadde arbeidet de 37,5 timene som fulgte av arbeidsavtalen.

Godtgjørelse for overtid 

Etter loven godtgjøres overtidsarbeid med 40%, men de fleste tariffavtaler har 50%, eller høyere satser for betaling av overtid. Likeledes har noen tariffavtaler høyere satser for overtidsarbeid på søn- og helligdager.

Ta kontakt med LO-forbundet du er medlem av dersom du er usikker på hvilke regler som gjelder!