lønnsgarantiordningen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Shutterstock / NTB scanpix

Lønnsgaranti ved konkurs

Hvilke rettigheter på lønn og feriepenger har du når arbeidsgiver går konkurs?

LO-advokatene

LO-advokatenes Facebook-gruppe har hele tiden oppdatert informasjon om aktuelle rettslige spørsmål ifb med Koronaviruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare - så langt de har kapasitet. Bli med i LO-advokatenes Facebook-gruppe.

Lønnsgarantiordningen

Se også NAVs hjemmeside for informasjon om lønnsgaratiordningen.

Dersom arbeidsgiver går konkurs kan du etter lønnsgarantiloven få dekket tapt arbeidsvederlag (forfalt lønn eller annet vederlag som f.eks overtid, tillegg, provisjon, forfalt pensjon og eventuelle renter) med opptil 2 X grunnbeløpet (grunnbeløpet gjeldende frem til 1. mai 2020 er 99 858).

Du kan i en slik situasjon få dekket opptil kr 199 716,- av ditt lønnstap av staten når arbeidsgiver ikke har utbetalt rettmessig arbeidsvederlag/lønn. 

Garantert dekket lønn inntil maksbeløp for de siste 12 måneder

I utgangspunktet gjelder garantien krav som som har prioritet etter dekningsloven kapittel 9, men du er garantert å få dekket lønn inntil maksbeløp for de siste 12 månedene før fristdagen.

Fristdagen er dagen da konkursbegjæringen kom inn til tingretten – når denne fører til konkursåpning, jf. dekningsloven § 1-2.

Garantert lønn frem til én måned etter konkurs

Lønnsgarantien vil videre kunne dekke krav på lønn frem til én måned etter konkursåpning, og feriepenger for samme år eller året før fristdagen. Det betyr at arbeidstakere med oppsigelsestid på lengre enn 1 måned ikke får dekt sitt lønnstap for hele oppsigelsestiden.

Dersom arbeidsgiver går konkurs i 2020 (fristdag i 2020), vil du dermed kunne ha krav på feriepenger opptjent i 2019 og 2020.

Gjelder for arbeidstakere

Lønnsgarantien gjelder i utgangspunktet kun for arbeidstakere der arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift, jf. lønnsgarantiloven § 2. Det er arbeidsgiveravgiften som finansierer ordningen. Selvstendige næringsdrivende og oppdragstakere faller derfor utenfor ordningen.

Unntak fra arbeidsgiveravgiften

Garantien gjelder imidlertid likevel for arbeidstakere på fiske-og fangstfartøyer selv om det ikke betales arbeidsgiveravgift, og den kan også få anvendelse for arbeidstaker i Norge i en EØS-bedrift eller der arbeid utføres i et EØS-land, men der bedriften kun kan begjæres konkurs i Norge. Dette følger av lønnsgarantiforskriften § 1-1, jf. virkeområdet for garantien.

Innsending av lønnsopplysninger

Dersom din arbeidsgiver går konkurs, vil det bli oppnevnt en bostyrer av tingretten. Du må sende inn et skjema med ulike lønnsopplysninger, og du må dokumentere ditt lønnstap.

Bostyrer kan hjelpe med utfylling av skjema

Bostyrer har veiledningsplikt dersom du trenger hjelp til blant annet utfylling av skjemaer, jf. lønnsgarantiforskriften § 5-2. Selv om man etter hvert får dekket sitt lønnskrav kan det dessverre ta lang tid før man får utbetalt lønnsgarantien. NAV har lang saksbehandlingstid, ca. 6 måneder, og enda lengre saksbehandlingstid ved ukurante lønnskrav.

Oppsigelsesfrist og oppsigelsestid

Det vanligste ved konkurs i en bedrift er at konkursboet ikke trer inn i arbeidsavtalen, og boet vil da sende oppsigelser til arbeidstakerne. Oppsigelsesfristen vil som hovedregel løpe fra første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3 fjerde ledd. Krav på lønn fra konkursåpningstidspunktet og ut oppsigelsestiden vil du kunne kreve dekket av lønnsgarantiordningen frem til en måned etter konkursen. Lønn etter dette tidspunktet vil gå inn i boet som et uprioritert krav, og vil kun føre til delvis utbetaling hvis det er igjen midler etter at alle prioriterte krav er betalt.

Forskuttering av dagpenger

Det er vanskelig å vente i flere måneder på å få dekket sitt lønnstap. Du vil imidlertid kunne få forskutterte dagpenger når vilkårene for dekning fra lønnsgarantien er oppfylt. Man må opplyse om at man har et krav mot Lønnsgarantien når man søker om dagpenger ved konkurs.

Må melde seg som arbeidssøker

For å få dagpenger (også forskutterte) må man melde seg som arbeidsøker hos NAV. Den delen av lønnsgarantikravet som blir dekket ved de forskutterte dagpengene vil komme til fradrag ved den endelige utbetalingen fra Lønnsgarantiordningen.

Du vil også kunne ha et krav på dagpenger utover forskutteringsperioden så lenge vilkårene for å få dagpenger er oppfylt, jf. folketrygdloven kapittel 4.

Forskutteringsperiode i tillegg til maksperiode

Perioden med forskuttering kommer da i tillegg til perioden man har krav på dagpenger i henhold til vanlige regler, det vil si forskutteringsperioden i tillegg til maksperioden på 104 uker, jf. folketrygdloven § 4-15 første ledd. Du må likevel søke om dagpenger på nytt etter forskutteringsperioden er over (tidligere var det en forenklet søknad). 

Frist for å få dekket krav på lønn fra arbeidsgiver ved konkurs

Tingretten vil sette en frist for anmeldelse av fordringer til boet, men krav skal likevel tas under behandling dersom det skriftlig er meldt bostyrer før bobehandlingen er avsluttet.

Siste frist for å få dekning fra Lønnsgarantien er imidlertid 6 måneder etter konkursåpningen dersom bobehandlingen er avsluttet, jf. lønnsgarantiforskriften § 3-4. Du har dermed noe tid på deg til å fremsette et krav og sende skjemaet inn til bostyrer.    

Lønnsgarantiordningen gjelder bare ved konkurs

Det er et vilkår for dekning fra Lønnsgarantiordningen at arbeidsgiver har gått konkurs.

Dersom du ikke får utbetalt lønn fra arbeidsgiver, og du frykter dette skyldes dårlig likviditet eller insolvens, er det ulike fremgangsmåter for å få lønnskravet ditt dekket. Dette kan du lese om i innlegget vårt som ble publisert den 09.09.2019 "Hva gjør du hvis arbeidsgiver ikke betaler lønn?".