Permittering_Corona

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Arbeidere med hjem snur ryggen til

Uenighet om varslingsfrist ved permittering

På LO-advokatenes FB-side er det mange som har stilt spørsmål om hva man skal gjøre hvis arbeidsgiver beslutter å permittere med 2-dagers varslingsfrist. Arbeidstakerne må der og da følge arbeidsgivers beslutning. Men den tillitsvalgte må protokollere sitt standpunkt, og fremme lønnskrav etter HA § 2-3.

LO-advokatene

LO-advokatenes Facebook


LO-advokatenes Facebook-gruppe har hele tiden oppdatert informasjon om  aktuelle rettslige spørsmål  ifb med Corona viruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare - så langt de har kapasitet. Bli med i LO-advokatenes FB-gruppe.

Hva skal man gjøre hvis arbeidsgiver varsler permittering med 2 dagers frist?

Her er et spørsmål vi har fått:

“Hvilket handlingsrom har vi (medlemmer/tillitsvalgte) når arbeidsgiver tvinger igjennom 2-dagers varslingsfrist.

- Lønnskrav?

- 2-3-forhandlinger der man har tillitsvalgte?

- Begge deler?

- Møte på jobb i 14 dager uansett /okkupasjon?”

Plikt til å konferere med den tillitsvalgte

Før arbeidsgiver kan sende varsel om permittering, må arbeidsgiver konferere med den tillitsvalgte, og det er krav om at det skrives protokoll. Varslingsfristen begynner først å løpe når konferansen er avholdt. 

Det kan være krevende å være tillitsvalgt i en slik situasjon. Den tillitsvalgte kan oppleve å bli presset til å godta arbeidsgivers krav om 2-dagers varslingsfrist. Arbeidsgivere bruker ofte å presse den tillitsvalgte med at hvis man ikke blir enige, så er det en risiko for tap av arbeidsplasser. 

Viktig å protokollere sitt standpunkt

Hvis den tillitsvalgte mener det ikke er grunnlag for 2-dagers varslingsfrist, er det viktig at den tillitsvalgte står i mot presset, og at den tillitsvalgte får frem sitt standpunkt i protokollen. 


Den tillitsvalgte må huske at hvis det skrives en enighetsprotokoll, så vil det være vanskelig i ettertid å fremme krav om at 2-dagers fristen var uriktig. Hvis det skrives uenighetsprotokoll, så står man i ettertid fritt til om man skal fremme krav om lønn grunnet brudd på varslingsreglene. 

Arbeidstakers resignasjonsplikt

Arbeidstakerne må likevel resignere, dvs følge det varslet som gis av arbeidsgiver. Krav grunnet for kort varslingsfrist fremmes på vanlig måte etter Hovedavtalen § 2-3.

Oppsummert: Den tillitsvalgte må stå i mot utidig press, og eventuell uenighet må komme frem i protokollen. 

Les Hovedavtalen kap 7 om permittering her

LO-advokatenes FB-gruppe er det også lagt inn følgende innlegg om varslingsfrist:

I innlegg på LO-advokatens Facebook side den 2. mars har vi forklart at Coronaviruset kan føre til manglende leveranser fra underleverandører f.eks fra Kina slik at produksjonen helt eller delvis må innstilles. I slike tilfeller kan arbeidstakerne permitteres, men viruset gir i seg selv ikke saklig grunn til permittering.

Et annet spørsmål er hvilke varslingsfrister som vil gjelde ved permittering

Hovedregelen er at permittering skal gis med 14 dagers varsel, jf. HA LO-NHO § 7-3 (1). Det kan gis to-dagers varslingsfrist ved spesielle hendelser. Coronaviruset har spredt seg over flere uker og kan normalt ikke falle inn under «ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser", se unntaket i HA LO-NHO § 7-3 (2) som viser til aml. § 15-3 (10). Den alminnelige varslingsfrist på 14 dager kommer da til anvendelse.

Arbeidsgiver må normalt betale arbeidstakerne lønn de første 15 dagene (arbeidsgiverperioden), før de ansatte eventuelt går over på dagpenger. Permitteringslønnsloven har et unntak fra dette i § 3 andre ledd hvis permitteringen skyldes "brann, ulykker, eller naturomstendigheter".
NAV har lagt til grunn at unntaket for arbeidsgiverperioden ikke kommer til anvendelse ved permittering som følge av Coronaviruset.

Varsel om permittering skal være ubetinget. Bedriftene kan f.eks. ikke gi varsel om at " ..hvis leveransen fra Kina innstilles så varsles du med dette om at du vil bli permittert".