Høyesterettssak_-_kan_Telenor_si_opp_arbeidstaker_med_33_års_ansiennitet?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Høyesterettssak - kan Telenor si opp arbeidstaker med 33 års ansiennitet?

Arbeidstaker med 33 års ansiennitet har vunnet over Telenor Norge AS i tingretten og lagmannsretten. Nå er det Høyesterett som skal ta stilling til om Telenor hadde saklig grunn til å fravike ansiennitet.

LO-advokatene

Følg LO-advokatenes gruppe på Facebook. Be om å bli medlem, og få informasjon om nye innlegg direkte i din egen FB-feed.    

Arbeidstaker med 33 års ansiennitet har vunnet over Telenor Norge AS i tingretten og lagmannsretten. Nå er det Høyesterett som skal ta stilling til om Telenor hadde saklig grunn til å fravike ansiennitet. 
 
Telenor er bundet av ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2. Arbeidsgiver er etter Hovedavtalen forpliktet til å ta utgangspunkt i ansiennitet ved utvelgelse av overtallige, og hele virksomheten er utvelgelseskrets. Telenorsaken handler om arbeidsgiver kan begrense utvelgelseskretsen slik at ansiennitet helt mister betydning for enkelte arbeidstakere.  
 
Telenor valgte å begrense utvelgelseskretsene til å være den lokasjonen i den divisjonen nedbemanningen skal foretas.  For arbeidstakeren i Telenorsaken førte dette til at hennes utvelgelseskrets ble på 11 arbeidstakere. De 10 andre arbeidstakerne hadde andre stillinger med andre kompetansekrav enn henne. Hun hadde derfor ingen hun kunne få prøvd seg mot, selv om det var andre stillinger i andre divisjoner som hun var kompetent til å overta. Hennes ansiennitet på 33 år mistet derfor helt betydning.  
 
EL&IT klubben i Telenor har protestert mot Telenors praksis i alle nedbemanninger siden 2005. EL&IT forbundet har også gått inn som partshjelper til støtte for sitt medlem i saken for Høyesterett.  
 
Lagmannsretten kom til at Telenor Norge AS sin praksis svekket ansiennitetsprinsippets betydning: 
 
"Ansiennitetsprinsippet er grunnleggende og lagmannsrettens flertall mener Telenors bruk av den angitte utvalgskrets gir prinsippet svekket betydning. Etter en samlet vurdering har lagmannsrettens flertall kommet til at det ikke foreligger tungtveiende grunner for å begrense utvalgskretsen slik Telenor har gjort da A ble sagt opp fra sin stilling. Flertallet har videre kommet til at det ikke pålegger Telenor en uforholdsmessig tyngende prosess å bruke en større utvalgskrets. Utvalgskretsen er usaklig og oppsigelsen av A dermed ugyldig." 
 
Telenorsaken behandles av Høyesterett 15. og 16. oktober. Dom blir trolig avsagt i begynnelsen av november.