Høyesterett med viktig dom om graderte sykepenger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Knut Ekanger/Adobe Stock

Høyesterett med viktig dom om graderte sykepenger

LO-advokat Rune Lium fikk enstemmig medhold i Høyesterett i dom på graderte sykepenger, i en sak han førte på vegne av et LO-medlem.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa!

Vilkår for sykepenger

Folketrygdloven § 8-13 første ledd setter som vilkår for å få sykepenger at «evnen til å utføre inntektsgivende arbeid er nedsatt med minst 20 prosent».

Kvinne hadde to deltidsstillinger

En kvinne som hadde to deltidsstillinger med forskjellig lønnsnivå, ble sykmeldt fra den ene stillingen. Den samlede arbeidstiden ble redusert med 20 prosent.

Nav og Trygderetten hadde avslått hennes krav om sykepenger fordi inntektstapet var mindre enn 20 prosent.

Reduksjon i arbeidstid v. reduksjon i inntekt

Høyesterett kom til at det ikke er et vilkår for graderte sykepenger at reduksjonen i inntekt er minst 20 prosent. Det avgjørende etter en naturlig forståelse av lovens ordlyd er reduksjonen i arbeidstid, og uttalelsene i lovens forarbeider er ikke så klare at denne forståelsen kan settes til side.

Navs rundskriv og Trygderettens praksis er ikke tilstrekkelig forankret i lovteksten til å ha avgjørende rettskildemessig vekt. Trygderettens avgjørelse ble etter dette kjent ugyldig.
Dommen har betydning for tolkningen av folketrygdloven § 8-13 første ledd ved graderte sykepenger i arbeidstakerforhold.

Dommen er særlig viktig for deltidsarbeidere, og i denne gruppen er det som kjent flest kvinner.

Les dommen her.