Hvordan kreve fast ansettelse

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av to menn på en byggeplass.
AdobeStock FAST ANSETTELSE: Her kommer oppskrift med ulike steg på hvordan du skal gå frem for å kreve fast ansettelse.

Hvordan kreve fast ansettelse

Det er mange arbeidstakere som er ulovlig innleid, og som kan ha krav på fast ansettelse hos innleier. Her gir vi en oppskrift på hvordan du skal gå frem for å kreve fast ansettelse.

LO-advokatene

Denne artikkelen gjelder kun arbeidstakere som er innleid fra et bemanningsforetak.

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

1.       Hvorfor er det viktig å kreve fast ansettelse hos innleier?

Ansatte i bemanningsforetak er avhengig av at bemanningsforetaket har nye oppdrag for å ha jobb. Fra 1. april endres adgangen til å bruke innleie, noe som vil føre til at bemanningsforetak får færre oppdrag.

Den ene endringen er et forbud mot all innleie i bygningsbransjen på Østlandet. Les mer om denne endringen i vårt innlegg - Forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid.

Den andre endringen er at innleie i praksis kun er tillatt ved behov for vikarer. Denne endringen gjelder alle, og betyr at bemanningsforetak nok en gang kan kalles vikarbyrå.

Etter arbeidsmiljøloven § 14-12 (2) er det adgang til å inngå avtale om innleie med fagforeninger med innstillingsrett uten hinder av det som er bestemt i første ledd. Denne avtaleadgangen består også etter 1. april. Avtaleadgangen gjelder ikke forbudet mot innleie for byggenæringen på Østlandet fastsatt i forskrift med hjemmel i femte ledd.

Dere som i dag er innleid fra et bemanningsforetak, bør derfor innen 1. april ta stilling til om du skal kreve fast ansettelse hos innleier.

2.       Har jeg krav på fast ansettelse?

For å ha krav på fast ansettelse må du være ulovlig innleid. Du må derfor finne ut hvorfor du er innleid.

Hvis du er innleid for å dekke et vikarbehov, er innleie normalt lovlig. Den typiske situasjonen vil være at du tar over en stilling for en annen arbeidstaker som er sykmeldt eller har permisjon. Hvis du ikke dekker vikarbehovet til en konkret stilling, men dekker et konstant vikarbehov, vil innleie likevel kunne være ulovlig.

Hvis du er innleid fordi innleier hevder at hen har et midlertidig behov for arbeidskraft, så bør du be arbeidsgiver begrunne og dokumentere dette nærmere. Vår erfaring er at arbeidsgiver definerer midlertidig behov feil. Det er særlig viktig å merke seg at prosjektarbeid ikke i seg selv er hjemmel for innleie.

Prosjektarbeid i byggebransjen er som oftest ikke arbeid av midlertidig karakter. Selv om hvert enkelt byggeoppdrag er tidsbegrenset, så vil arbeidsgiver hele tiden få inn nye oppdrag. Arbeid knyttet til generelle eller jevne variasjoner i ordretilgang er ikke nok.

Uttrykket «midlertidig karakter» er lett å misforstå og kan være fristende å misbruke. Vilkåret skal tolkes strengt.

Det skal blant annet legges vekt på om arbeidsoppgavene er klart avgrenset, om arbeidsoppgavene krever særlige kvalifikasjoner, og om arbeidet adskiller seg fra det virksomheten ordinært driver med.

3.       Vær organisert, og be om hjelp fra den tillitsvalgte

De tillitsvalgte har som oppgave å hjelpe sine medlemmer. De tillitsvalgte er vant med å fremme krav mot arbeidsgiver, og vil være en viktig støtte. Den tillitsvalgte kan også ved behov få bistand fra ansatte i forbundet.

Tillitsvalgte skal også ha innsyn i hvorfor det er brukt innleie.

4.       Fremme krav om fast ansettelse - eksempel på kravsbrev

Krav om fast ansettelse bør fremmes skriftlig. Det er ikke noe krav til innholdet, og kravet kan sendes som e-post. Kravet skal fremmes til innleier, og ikke til bemanningsforetaket.

Hvis du fortsatt er innleid kan krav fremmes når som helst. Hvis du ikke lengre er innleid, må krav om fast ansettelse og krav om forhandlinger fremsettes innen to uker etter at du har fratrådt.

Eksempel på kravsbrev:

Til [innleier]

Krav om fast ansettelse grunnet ulovlig innleie

[Navn arbeidstaker], som er innleid fra [bemanningsforetak], krever fast ansettelse da han i dag er ulovlig innleid, jf arbeidsmiljøloven § 14-14.

Hvis kravet om fast ansettelse ikke godtas, krever jeg forhandlinger etter arbeidsmiljøloven § 17-3. Forhandlingsmøte skal avholdes så snart som mulig, og senest innen 14 dager, jf. arbeidsmiljøloven § 17-3 tredje ledd. Vi ber om at tidspunkt for forhandlingsmøte avtales direkte med den lokale tillitsvalgte.

Forut for forhandlingsmøte ber vi om å få tilsendt dokumentasjon for at vilkårene for lovlig innleie er oppfylt.

Med vennlig hilsen

[Arbeidstaker] [Lokal tillitsvalgt]

5.       Forhandlingsmøte med arbeidsgiver

Du har rett til å ha med deg en rådgiver under forhandlingsmøte. Det mest vanlige er at den lokale tillitsvalgte eller at noen fra forbundet er med.

Formålet med forhandlingsmøte er å forhandle om en løsning av saken. Løsningen vil naturlig nok avhenge av den konkrete saken. Hvis det er klart at innleien er ulovlig, og innleier fortsatt har behov for arbeidskraft, bør løsningen være fast ansettelse. Hvis det er klart at innleier ikke lengre har behov for arbeidskraft, kan det likevel være riktig å godta en avtale om fortrinnsrett kombinert med et erstatningsbeløp.

For å kunne ta stilling til saken din er det viktig å kreve at innleier dokumenterer sine påstander, både om at innleien var lovlig, men også eventuelle påstander om at behovet for arbeidskraft er redusert.

Det er vanlig at innleier krever at arbeidstaker skal ta stilling til et forlikstilbud i et møte. Vi anbefaler imidlertid at arbeidstaker krever å få betenkningstid. Det kan være vanskelig å stå i imot press under et slikt møte. Det er også ofte nyttig å kunne få noe tid til å sjekke arbeidsgivers påstander før man tar stilling til et forlikstilbud. Hvis innleier nekter å gi betenkningstid, bør man be innleier forklare hvorfor ikke arbeidstaker kan gis noe tid for å få vurdert sin rettslige posisjon.

Det skal skrives protokoll fra forhandlingsmøte. Hver av partene bestemmer selv hva de ønsker å ta inn i protokollen.

6.       Frister for å gå til rettssak

Så lenge arbeidstaker er innleid hos innleier, er det ingen frist for søksmål. Det er likevel en fordel å fremme en sak mens man fortsatt er i arbeid. Vi anbefaler derfor at saken sendes videre for vurdering av forbundet så snart som mulig.

Hvis arbeidstaker har fratrådt, må søkmål tas ut innen 8 uker etter forhandlingsmøte. Hvis det ikke er avholdt forhandlingsmøte, er fristen 8 uker fra dagen arbeidstaker fratrådte innleieforholdet.

Fristen er kort, og saken bør derfor sendes inn til forbundet så snart som mulig.

7.       Dom for fast ansettelse og erstatning

Domstolen kan avsi dom for fast ansettelse og erstatning.

Arbeidstakere som har fratrådt som vinner frem med krav om fast ansettelse, vil få erstatning for tapt arbeidsinntekt. I tillegg kan man få oppreisningserstatning.

Rettslige prosesser koster mye. Medlemmer i LO-forbund vil kunne ha krav på fri rettshjelp fra sitt forbund, som betyr at forbundet dekker kostnadene hvis man ikke vinner frem.