Er det foreldelsesfrist for feriepenger?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av et par på fjelltur

Er det foreldelsesfrist for feriepenger?

Ny dom om at foreldelsesfristen for feriepenger ikke løper før ferien er avviklet.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Fremmet krav om fast ansettelse

I 2021 vant Fagforbundet frem med at 22 oppdragstakere i Stendi skulle være fast ansatt. Stendi ble i tillegg også dømt til å etterbetale lønn og feriepenger på ca 24 millioner. Høyesterett avviste Stendis forsøk på å anke lagmannsrettens dom.

Etter lagmannsrettens dom har flere oppdragstakere fremmet krav om fast ansettelse og krav på lønn og feriepenger. Mange saker er forlikt. Blant annet er krav på lønn og feriepenger opptjent tre år forut for stevning betalt. Stendi har derfor allerede betalt ut ytterligere millionbeløp.

Stendi ønsket imidlertid omkamp på spørsmål om foreldelse av feriepenger. Det er nå falt dom i tingretten.

Spørsmålet tingretten i denne dommen tok stilling til, var om feriepenger som var opptjent 3 år forut for stevning var foreldet. Tingretten viste til at ikke-avviklet ferie skal overføres til neste ferieår. For at retten til ferie skal ha tilstrekkelig verdi, må ferien være betalt. Tingretten kom derfor til at feriepenger som ikke blir utbetalt, blir overført til neste ferieår. Foreldelsesfristen begynner derfor ikke å løpe.

De eldste kravene var fra 2008. Stendi ble også dømt til å betale sakskostnader på ca 1,5 millioner.

Her er noen sitater fra tingrettens dom:

"Retten mener imidlertid som lagmannsretten at det avgjørende for utbetaling av feriepenger for ikke-avviklet ferie som overføres etter ferieloven § 7 nr. 3 er når ferien faktisk avvikles, jf. ferieloven § 11 nr. 2."

"Retten mener etter dette at saksøkerne ikke har avviklet ferie i tråd med ferieloven hos Stendi i perioden de var feilklassifisert som oppdragstakere. Retten legger videre til grunn at feilklassifiseringen er årsaken til at ferien ikke er blitt avviklet i tråd med ferieloven, og at det i hvert fall ikke skyldes forhold på saksøkernes side. Når den lovbestemte ferien ikke er avviklet i tråd med ferieloven skal ferien overføres til påfølgende ferieår, jf. ferieloven § 7 nr. 3 andre ledd."

"Retten til ferie etter ferieloven består av to nødvendige komponenter — feriepenger og feriefritid. Det er med andre ord to deler av samme rettighet. Det er helt sentralt at ferien er betalt for at retten til ferie skal ha tilstrekkelig verdi for arbeidstaker. At ferie betyr betalt ferie har som påpekt av lagmannsretten lang tradisjon i norsk rett. En grunnleggende forutsetning for at arbeidstakerne får utnyttet ferien til hvile mv. er at de beholder lønn under ferien, jf. ot.prp. nr. 104 (1947) side 1."

"En nødvendig forutsetning for at feriepengene skal utbetales først når overført ferie tas ut, er at også feriepenger blir overført. Hvis ikke ville det vært liten reell verdi i retten til å få overført ferie, jf. ovenfor om at en sentral forutsetning er at ferien skal være betalt."

"Retten mener etter dette at det følger av ordlyden i ferieloven § 7 nr. 3 andre ledd jf. § 11 nr. 2 at saksøkerne tidligst kunne kreve feriepenger i relasjon til foreldelsesloven § 3 i forbindelse med at overført ferie faktisk ble avviklet. Ferien har aldri blitt avviklet da saksøkerne var ansett som oppdragstakere. Foreldelsesfristen har dermed heller ikke begynte å løpe. Dette underbygges også av lovens forarbeider og system. Retten mener derfor som lagmannsretten at Stendis anførsel om foreldelse ikke er forenlig med retten til betalt ferie og overføringsreglene i ferieloven § 7 nr. 3 andre ledd jf. § 11 nr. 2."